La Llei 5/2008 del dret de les dones a eradicar la violència masclista defineix les diverses formes de violència contra les dones:

  • Violència física: acte o omissió de força contra el cos d'una dona, que li produeixi o li pugui produir una lesió física o un dany.
  • Violència psicològica: conducta que produeixi patiment a una dona per qualsevol que en limiti l'àmbit de llibertat (amenaces, humiliació, vexacions, coerció verbal, etc.).
  • Violència sexual i abusos sexuals: acte de naturalesa sexual no consentit per una dona, independentment que la persona agressora pugui tenir amb ella una relació conjugal, de parella, afectiva o de parentiu.
  • Violència econòmica: privació intencionada i no justificada de recursos i la limitació en la disposició dels recursos propis o compartits en l’àmbit familiar o de parella.

Àmbits en els quals es produeix la violència

La normativa també fa referència als àmbits en els quals es produeix la violència:

  • Àmbit de la parella: la persona agressora és o ha estat el cònjuge de la víctima o hi té o hi ha tingut relacions similars d'afectivitat.
  • Àmbit familiar: la persona agressora és membre de la mateixa família que la víctima (s'exclou la violència perpetrada en l'àmbit de la parella).
  • Àmbit laboral: la violència s'exerceix dins del centre de treball i durant la jornada laboral. També es pot produir fora del centre de treball i de l'horari laboral si té relació amb la feina. Inclou l'assetjament per raó de sexe i l'assetjament sexual.
  • Àmbit social o comunitari: agressions sexuals, assetjament sexual, tràfic i explotació sexual de dones i nenes, mutilació genital femenina, matrimonis forçats, violència derivada dels conflictes armats o violència contra els drets sexuals i reproductius de les dones.
  • Altres àmbits: formes de violència anàlogues que lesionen o poden lesionar la dignitat, la integritat o la llibertat de les dones.

 

Data d'actualització:  20.11.2020