Protocol per a l'abordatge de la violència masclista en l'àmbit de la salut a Catalunya

L'elaboració del Protocol per a l'abordatge de la violència masclista en l'àmbit de la salut a Catalunya dona resposta al compromís recollit a la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista i s'emmarca en l'eix sisè del Pla de polítiques de dones del Govern de la Generalitat 2008-2011 i en el Protocol marc i circuit nacional per a una intervenció coordinada contra la violència masclista. Així mateix, l'elaboració d'aquest document també s'emmarca en els treballs de les comunitats autònomes coordinats pel Ministeri de Sanitat i Consum, que es van concretar en el "Protocolo común para la actuación sanitaria ante la violencia de género".

Aquest protocol ofereix una orientació pràctica al personal sanitari perquè pugui prestar una atenció integral a les dones maltractades que acudeixen a qualsevol centre sanitari. Consta de dos tipus de documents, el document marc i els documents operatius.

Objectius

 • Facilitar al conjunt de professionals de la salut unes pautes d’actuació per a la prevenció, la detecció, l’atenció i la recuperació de les dones que han patit o pateixen violència i les que es troben en risc de patir-la, així com pautes d’actuació amb fills i filles o persones dependents que puguin conviure amb la dona i són testimonis i víctimes de la violència.
 • Crear i establir les bases, els mecanismes i els circuits per dur a terme una actuació correcta en casos de violència masclista.
 • Unificar criteris de les institucions i els àmbits sanitaris implicats en l’atenció a les dones que han patit o pateixen violència o que estan en risc de patir-ne, així com fills i filles o persones dependents que puguin conviure amb la dona i són testimonis i víctimes, per tal d’actuar de manera conjunta i coordinada, tenint en compte el respecte necessari a l’autonomia personal.

Document marc

El document marc aporta les pautes d'intervenció per a l'abordatge de la violència masclista en l'àmbit familiar i de la parella, ja que és la més freqüent, i proporciona un model que serveix de guió per a la resta de documents, independentment de la forma de violència i l'àmbit en què es produeixi.

Documents operatius

Els documents operatius s'han definit i elaborat a partir de les formes de violència i els àmbits en els quals es pot produir, i les situacions específiques definides a la Llei 5/2008. Així, la Llei 5/2008 del dret de les dones a erradicar la violència masclista defineix:

 • Formes de violència:
  • Violència física.
  • Violència psicològica.
  • Violència sexual i abusos sexuals.
  • Violència econòmica.
 • Àmbits en els quals es produeix la violència:
  • Àmbit de la parella.
  • Àmbit familiar.
  • Àmbit laboral: assetjament per raó de sexe o assetjament sexual.
  • Àmbit social o comunitari: agressions sexuals, assetjament sexual, tràfic i explotació sexual de dones i nenes, mutilació genital femenina, matrimonis forçats, violència derivada dels conflictes armats o violència contra els drets sexuals i reproductius de les dones.
  • Altres àmbits.

Els documents operatius es concreten amb els d'embaràs, salut mental, drogodependències, violència sexual, mutilació genital femenina, immigració, dones amb discapacitat, el VIH i altres infeccions de transmissió sexual, gent gran i el de violència en la població infantojuvenil.

Les actuacions en els serveis de salut s'estructuren en les dimensions següents: prevenció, detecció (pautes per a l'entrevista clínica, indicadors d'ajuda a la detecció, valoració de la situació de risc de la dona), atenció i recuperació (plans d'intervenció).

Data d'actualització:  20.11.2020