El sistema sanitari, a través del conjunt de professionals que en formen part, ocupa un espai privilegiat per prevenir i detectar precoçment la violència masclista, ja que es tracta, en molts casos, del primer punt de contacte amb les dones que la pateixen. D'altra banda, els serveis sanitaris gaudeixen d'un potencial únic: la majoria de dones, en algun moment de la vida, accedeixen al sistema sanitari.

Tenint en compte aquesta posició, l'any 2009 es va elaborar el Protocol per a l'abordatge de la violència masclista en l'àmbit de la salut a Catalunya, atès que la intervenció dels serveis sanitaris resulta d'una importància transcendental per a la detecció i el diagnòstic de les lesions psicològiques i físiques de la violència.

En els darrers anys, l’aplicació del Protocol s’ha anat adaptant a les nombroses experiències en l’abordatge de la violència contra les dones en el territori. La sensibilització i formació dels professionals han permès que en l’actualitat existeixin circuits eficients d’actuació contra la violència masclista on els professionals sanitaris van introduint millores en la prevenció i la detecció dels casos i en l’atenció i recuperació de les dones que pateixen situacions de violència. També, a través de la coordinació amb altres agents implicats, s’ha anat millorant el treball en xarxa per evitar al màxim la victimització secundària.

Actualment s’està treballant en el disseny d'un Model d’atenció a la salut de les dones que viuen o han viscut situacions de violència masclista i la dels seus fills i filles de caràcter integral, actualitzat i derivat de la participació dels diferents agents del territori, perquè sigui la base de la intervenció de política pública de salut en aquest àmbit.