Tipus de tractament

El tractament dels trastorns de la conducta alimentària consisteix en un abordatge multidisciplinari per treballar els diferents símptomes de la malaltia.

Són trastorns mentals de base psicològica amb conseqüències físiques, nutricionals, emocionals i socials. Per això requereixen l’ús combinat d’estratègies dietètiques-nutricionals, mèdiques i psicològiques tant individuals com grupals, enfocades al pacient i la seva família.

El tractament del TCA es realitza a centres de salut mental especialitzats. Hi ha diferents dispositius on es fan aquests tractaments segons la gravetat: tractament ambulatori, hospital de dia i hospitalització completa.

Línies d’intervenció

El tractament pot incloure:

  • Psicoteràpia individual.
  • Psicoteràpia de grup.
  • Intervenció psicoeducativa i psicoterapèutica amb les famílies.
  • Reeducació alimentària.
  • Control i seguiment psiquiàtric i farmacològic.
  • Control i seguiment mèdic i farmacològic.
  • Programa rehabilitador i d'inclusió social.

Els fàrmacs no curen els TCA però poden millorar determinats símptomes, com l’ansietat, els pensaments obsessius, la impulsivitat, la depressió, etc.

Equip terapèutic

Com en el cas d’altres trastorns mentals, en els quals hi ha diversos factors implicats, els TCA s'han d'abordar des de diferents vessants. Aspectes psicològics-psiquiàtrics, nutricionals i físics es troben implicats. Per tant, especialistes de la salut mental (psicòlegs clínics i psiquiatres), nutricionistes-dietistes i diferents especialistes de la medicina (endocrinòlegs, internistes, ginecòlegs, etc.), i especialistes en infermeria i, educadors socials i treballadors socials han de treballar conjuntament, en més o menys mesura, depenent del diagnòstic i la severitat del TCA.

Ambulatori

El tractament ambulatori és generalment la primera intervenció terapèutica en els TCA. Està indicat quan l'inici de la malaltia és recent, la persona afectada està motivada i és conscient que necessita un tractament, i la família pot oferir el suport i la contenció necessaris per al bon desenvolupament del procés.

Inclou el tractament psicològic, psiquiàtric i d’infermeria. En cas de no observar millores rellevants s’intensifica el tractament amb un hospital de dia o l’hospitalització total.

Hospital de dia

L'hospital de dia és una hospitalització parcial intensiva que permet que la persona pugui mantenir part de les seves rutines i hàbits de vida normalitzats. Es tracta d’un dispositiu obert on els pacients amb TCA assisteixen unes hores i fan els àpats principals supervisats i participen en diferents teràpies individuals i de grup. Hi ha modalitats de mig dia, dia complet o només àpats, en funció de l’estat evolutiu de la malaltia.

L'hospital de dia està indicat per a aquells pacients amb més consciència de malaltia i més motivació per al tractament. Permet treballar terapèuticament amb la família i amb la mateixa persona afectada que, a mesura que adquireix autonomia, s'entrena i pot enfrontar-se a les situacions personals conflictives que poden desencadenar una recaiguda.

Hospitalització

En situacions greus i/o de risc vital pot ser necessari l’internament de la persona en una unitat tancada on es controla la seva alimentació, la seva activitat física i el seu estat de salut física i mental, i disposa de suport psicològic i supervisió constant per part de personal sanitari. La durada és variable.

Els criteris de recomanació d'hospitalització són: el baix pes, l'existència de riscos de complicacions físiques greus, les alteracions de conducta associades al trastorn alimentari, l'absència de motivació per iniciar i seguir de manera continuada les exigències del tractament i la confluència amb altres trastorns psiquiàtrics (comorbiditat).

Per a la hospitalització completa caldrà l'autorització del pacient i si aquest no desitgés l'ingrés tot i la gravetat del trastorn, serà necessària l'autorització judicial. En el cas dels menors és aconsellable, però no imprescindible, la dels pares i sí que es requereix la del jutge. En cas d'urgència, cal anar directament a l'hospital i aquest serà el que agilitzi els procediments legals.

Pisos terapèutics

Els pisos terapèutics són un tractament residencial d'inclusió social per a persones amb trastorns alimentaris tutelades per un equip multidisciplinari de professionals de l'àmbit sanitari i social. Té com a objectiu consolidar una conducta alimentària correcta, aconseguir l'autonomia personal i econòmica, prevenir les recaigudes i millorar la qualitat de vida.

Data d'actualització:  17.01.2017