Xarxa d'unitats de salut laboral

Les unitats de salut laboral són unitats especialitzades en salut laboral integrades a la xarxa sanitària pública i formades per professionals sanitaris amb coneixement i experiència en l'àmbit de la salut laboral, que donen assessorament i suport als professionals sanitaris i a altres agents implicats, i realitzen la vigilància i el control de la qualitat de les actuacions sanitàries dels serveis de prevenció que actuen a les empreses de Catalunya.

Què fan?

La Llei de salut pública de Catalunya (Llei 18/2009) recull en el capítol IV, article 48, les actuacions en salut laboral, així com l’organització dels dispositius d’acord amb la Llei de prevenció de riscos laborals (Llei 31/1995).

En aquest sentit, la xarxa d’unitats de salut laboral del Departament de Salut, coordinada per la Unitat de Salut Laboral Central, configura l’element frontissa entre el sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT), els serveis de prevenció de riscos laborals de les empreses o el sistema de mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social. Les seves actuacions es concreten, fonamentalment, en el suport a les activitats de la xarxa sanitària d’utilització pública, en la gestió del sistema de vigilància epidemiològica de patologies relacionades amb la feina, i en el desenvolupament de les competències de l’administració sanitària pel que fa a l’activitat dels serveis sanitaris dels serveis de prevenció de riscos laborals a les empreses de Catalunya.

Juntament amb aquestes línies d’actuació, també es duen a terme les competències relatives a la vigilància postocupacional de la salut dels treballadors, la col·laboració en la investigació i control de brots epidèmics d’origen laboral, l’elaboració de protocols de vigilància de la salut dels treballadors i treballadores, la contribució a la promoció de la recerca en salut laboral, i la promoció d'activitats de formació adreçades als professionals sanitaris, entre d’altres.

Com s'organitzen?

Salut laboral

La xarxa d’unitats de salut laboral està formada per les nou unitats de salut laboral constituïdes actualment a Catalunya (seran deu USL quan es completi el mapa previst).

El desplegament de les unitats de salut laboral és una intervenció definida pel Pla de salut de Catalunya que s’ha portat a terme sota la responsabilitat del Servei Català de la Salut.

D’acord amb la Llei de salut pública (Llei 18/2009), amb la creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, i derivada d’aquesta, funciona la Unitat de Salut Laboral Central, la qual coordina en el territori les unitats de salut laboral constituïdes en xarxa amb una distribució estratègica que coincideix amb la delimitació de les regions sanitàries del Servei Català de la Salut, amb la finalitat de ser els dispositius que tenen encomanat el desenvolupament de les funcions de salut laboral de la Direcció General de Salut Pública del Departament de Salut, en el territori que cadascuna d’elles té assignat.

Correspondència entres les unitats de salut laboral, les regions sanitàries i els sectors sanitaris del CatSalut

A què es dedica la cartera de serveis de les unitats de salut laboral?

 • A millorar el flux de derivació de les malalties professionals al sistema sanitari específicament dedicat a aquesta finalitat.
 • A mantenir un sistema de vigilància epidemiològica que permeti conèixer eficientment la prevalença de les malalties laborals.
 • A desenvolupar les competències de l’administració sanitària pel que fa a les activitats sanitàries dels serveis sanitaris dels serveis de prevenció de riscos laborals.
 • A promoure la investigació en el camp de la salut laboral.
 • A altres accions que permetin establir noves línies estratègiques.

 

Cadascuna d’aquestes línies la podem desglossar en diferents punts d’interès:

 • Assessorament i suport tècnic als professionals del sistema públic de salut:
  • Activitats de formació en matèria de salut laboral als professionals del sistema sanitari públic.
  • Suport tècnic i assessorament als professionals del sistema sanitari públic per a la detecció, la gestió o la notificació dels problemes de salut relacionats amb l'activitat laboral.
  • Referent especialitzat en medicina del treball per a la gestió de casos complexos per als professionals del sistema sanitari públic.
 • Assessorament i suport tècnic als serveis de prevenció de riscos laborals:
  • Suport tècnic i assessorament als professionals sanitaris dels serveis de prevenció de riscos laborals (SPRL) per a la millora de la qualitat de les seves tasques sanitàries d'acord amb el Reial decret 843/2011.
  • Facilitació de la formació continuada dels professionals sanitaris dels SPRL en el coneixement i l’aplicació de les guies i protocols per a la vigilància de la salut laboral, en l’anàlisi epidemiològica i en activitats de recerca.
  • Assessorament i formació als professionals sanitaris dels SPRL per a la promoció d’entorns saludables a l’empresa.
Data d'actualització:  04.10.2016