Prevenció de riscos laborals

La prevenció de riscos laborals és el conjunt de mesures adoptades a l’empresa que tenen la finalitat d’evitar o disminuir els riscos per a la salut derivats de la feina.

El servei de prevenció és el conjunt de mitjans humans i materials que realitza les activitats preventives a l’empresa procurant una protecció adequada de la seguretat i la salut dels treballadors i treballadores.

Són els encarregats de promoure la gestió integrada de la prevenció a l’empresa l'avaluació dels riscos; vigilar l’ambient i les condicions de treball; vigilar la salut dels treballadors i treballadores; mantenir els registres de dades ambientals i sanitaris; proporcionar formació i informació; adaptar els llocs de treball; coordinar-se amb el sistema públic de salut; assegurar els primers auxilis, i ser-hi presents en determinats casos.

L’eina fonamental dels tècnics especialistes en prevenció de riscos laborals és l’avaluació de riscos, que és un document que reflecteix l’estudi tècnic de les condicions d’un lloc de treball i identifica els perills a què s’exposa el treballador. Basant-se en els riscos identificats en cada lloc de treball, es proposaran unes mesures de prevenció per eliminar-los o reduir-los. A partir de l’avaluació de riscos, l’empresa ha de planificar les mesures de prevenció proposades.

Les activitats dels serveis de prevenció poden ser molt variades, per la qual cosa requereixen persones expertes en diferents camps. Un servei de prevenció ha de ser multidisciplinari: seguretat a la feina, higiene industrial, ergonomia i psicosociologia i medicina del treball.

Cada feina comporta uns riscos específics. Conèixer i prevenir aquests riscos és imprescindible per evitar els possibles efectes que poden tenir sobre la salut. Per això, la prevenció de riscos laborals, per ser realment eficaç, ha d’estar integrada en el projecte empresarial des de l'inici. Una prevenció de riscos no portada a terme o mal planificada pot tenir com a conseqüència l’accident de treball o la malaltia professional relacionada amb la feina.

Sí. La legislació actual obliga l’empresari, com a responsable de la prevenció de riscos laborals i de la seguretat i la salut a la feina, a tenir un servei de prevenció.

Poden fer-ho de diverses maneres:

  • L’empresari o empresària assumeix personalment l’activitat preventiva quan l'empresa és de menys de deu treballadors, no es realitzen activitats perilloses, l'activitat habitual es realitza dins del centre de treball i l'empresari o empresària està qualificat per portar a terme la prevenció de riscos laborals. Tot i així, la vigilància de la salut l'ha de contractar a un servei de prevenció aliè.
  • L’empresari o empresària designa un o més treballadors per realitzar l’activitat preventiva a l’empresa.
  • L’empresari o empresària ha de constituir un servei de prevenció propi si es tracta d'una empresa de més de 500 treballadors, o de més de 250, si desenvolupen activitats perilloses.
  • De manera mancomunada, entre aquelles empreses que desenvolupin simultàniament activitats en un mateix centre de treball, edifici o centre comercial, sempre que quedi garantida l'operativitat i eficàcia del servei, amb excepció de les empreses que tinguin l'obligació de tenir un servei de prevenció propi.

Per garantir la independència, tant dels membres del servei de prevenció com dels treballadors designats per a la realització de tasques preventives, la llei els assegura les mateixes garanties que atorga als representants dels treballadors.

D’acord amb el Reglament dels serveis de prevenció i la Llei de prevenció de riscos laborals, i amb la finalitat d’avaluar el compliment de la normativa i la qualitat de les accions en matèria de prevenció de riscos laborals, les autoritats sanitàries i laborals competents demanen anualment les memòries i programacions sobre l’organització, els recursos i les activitats dutes a terme pels serveis de prevenció que han operat a Catalunya i que estan inscrits en els registres existents als departaments de Salut i Empresa i Ocupació.

L’objectiu d’aquesta memòria, que s’elabora anualment, és descriure l’estructura i els recursos de què disposen els serveis de prevenció i les activitats que desenvolupen, monitoritzant-ne l'evolució al llarg del temps, amb l’objectiu de millorar la prevenció de riscos laborals a les empreses.

Aquestes memòries, que s’han de presentar a l’Administració sanitària i laboral, permetran avaluar els recursos i les activitats dels serveis de prevenció, que caldrà que estiguin dimensionats en funció del nombre de treballadors a què donen cobertura, d’acord amb la Llei de prevenció de riscos laborals i amb el Reglament dels serveis de prevenció, vetllant per unes tasques preventives efectives, apropiades i de qualitat.

Data d'actualització:  04.10.2016