Protocols i altres documents

Guia que recull, a criteri del Pla director d'immigració, les característiques culturals i alimentàries més importants dels diferents grups de població immigrada a Catalunya. Conèixer els diferents contextos socioculturals i perfils alimentaris de la població immigrada més representativa pot millorar la qualitat del consell alimentari que realitzen els professional de la salut. Aquest fet incideix a optimitzar l'estat de salut de les persones immigrades, que formen un col·lectiu que mereix una atenció especial a causa del context sociocultural i econòmic que els envolta.

Material per als professionals sanitaris d'orientació en l'atenció infantil, especialment la dels infants immigrats o de fills adoptats.

Document de suport adreçat principalment a professionals d'atenció primària perquè puguin intervenir de manera eficaç en la prevenció de la mutilació genital femenina.

Una Comissió de Seguiment ha revisat el Protocol d'actuacions per a professionals dels diferents àmbits d'intervenció i n'ha resultat aquesta nova edició que preveu les accions per tal de prevenir aquesta pràctica, tot promovent la informació i la formació i el respecte als drets humans per a la prevenció com a línies d'actuació.

Guia per detectar, actuar i prevenir en l'atenció primària els casos de tuberculosi en persones immigrades que pateixen la malaltia amb més freqüència que la població autòctona per la prevalença en els seus països i les condicions de vida del país receptor.

Aquest document pretén recollir un seguit d'idees, propostes i línies de treball en un camp innovador i complex com aquest, i iniciar així el camí de millora de l'atenció a la salut també de les persones immigrades instal·lades a Catalunya.

Plans d'actuació

Departament de Benestar Social i Família

La Direcció General per a la Immigració s'encarrega de proposar al Govern directrius polítiques en matèria d'immigració. És l'òrgan responsable de programar, proposar i avaluar les decisions en matèria d'integració de les persones immigrades. També coordina la participació de la Generalitat en les decisions de l'Estat sobre immigració d'especial transcendència per a Catalunya.

 

Pacte nacional per a la immigració

El Pacte nacional per a la immigració, rubricat el desembre del 2008 per la gran majoria de forces polítiques catalanes, agents socials i actors implicats en la gestió del fet migratori, és un document marc amb un centenar llarg de mesures fins a l'any 2020 amb l'objectiu de garantir una bona convivència i una societat més justa i cohesionada.

 

Pla de ciutadania i immigració 2009-2012

Aquest document marc de planificació concreta i fixa les dates de moltes de les propostes del Pacte nacional. Suposa un salt qualitatiu en el disseny de polítiques transversals en matèria d'immigració, ja que estructura les accions en els eixos de gestió dels fluxos migratoris, de promoció de la igualtat d'oportunitats i d'integració en la cultura pública comuna, i reconeix el principi de ciutadania resident, que permet l'accés a la salut a les persones que resideixen en un territori, independentment de la seva situació administrativa.

Data d'actualització:  13.03.2017