Protocols i altres documents

Guia que recull, a criteri del Pla director d'immigració, les característiques culturals i alimentàries més importants dels diferents grups de població immigrada a Catalunya. Conèixer els diferents contextos socioculturals i perfils alimentaris de la població immigrada més representativa pot millorar la qualitat del consell alimentari que realitzen els professional de la salut. Aquest fet incideix a optimitzar l'estat de salut de les persones immigrades, que formen un col·lectiu que mereix una atenció especial a causa del context sociocultural i econòmic que els envolta.

Material per als professionals sanitaris d'orientació en l'atenció infantil, especialment la dels infants immigrats o de fills adoptats.

Document de suport adreçat principalment a professionals d'atenció primària perquè puguin intervenir de manera eficaç en la prevenció de la mutilació genital femenina.

Una Comissió de Seguiment ha revisat el Protocol d'actuacions per a professionals dels diferents àmbits d'intervenció i n'ha resultat aquesta nova edició que preveu les accions per tal de prevenir aquesta pràctica, tot promovent la informació i la formació i el respecte als drets humans per a la prevenció com a línies d'actuació.

Guia per detectar, actuar i prevenir en l'atenció primària els casos de tuberculosi en persones immigrades que pateixen la malaltia amb més freqüència que la població autòctona per la prevalença en els seus països i les condicions de vida del país receptor.

Aquest document pretén recollir un seguit d'idees, propostes i línies de treball en un camp innovador i complex com aquest, i iniciar així el camí de millora de l'atenció a la salut també de les persones immigrades instal·lades a Catalunya.

Plans d'actuació

Data d'actualització:  13.03.2017