Un pare arriba a la porta de l'escola amb els seus dos fills

Els nens amb diabetis han de tenir la mateixa escolarització que la resta. 

En general, la diabetis no influeix en el rendiment escolar, excepte quan es produeix un episodi d'hipoglucèmia, ja que els símptomes que apareixen afecten el nivell d'atenció, l'activitat i la concentració.

Els infants amb diabetis poden realitzar les mateixes activitats escolars que els seus companys, tant intel·lectuals com esportives o lúdiques, només cal preveure-les i planificar-les per evitar riscos o situacions excloents.

El paper dels centres educatius en la integració dels nens o els joves amb diabetis és decisiu en la promoció de l'adquisició d'hàbits d'autonomia i en el foment de situacions de convivència no discriminatòries. Una comunicació fluïda entre el pares i els educadors facilita la integració escolar i social dels nens en un ambient de seguretat.

 

 

Els infants amb diabetis poden realitzar les mateixes activitats escolars que els seus companys, només cal preveure-les i planificar-les per evitar riscos.

 • Cal informar immediatament els responsables del centre educatiu que el vostre fill o filla pateix diabetis.
 • S'ha de lliurar a l'escola la documentació següent:
  • Un informe mèdic, signat per l'equip sanitari responsable, que especifiqui les necessitats i la pauta de tractament de l'infant.
  • Una sol·licitud o autorització d'administració d'insulina.
  • Una sol·licitud o autorització d'administració de glucagó. 
 • S'ha de facilitar el material necessari per a l'autoanàlisi i el tractament de l'infant i cal renovar-lo quan sigui necessari i, com a mínim, una vegada a l'any.
 • Cal assegurar-se que el nen o nena sempre tingui a l'abast aliments rics en hidrats de carboni i fàcils de menjar, com terrossos de sucre, fruita, galetes, etc.
 • És convenient reunir-se quan calgui amb l'equip docent per resoldre tots els dubtes que puguin sorgir i per col·laborar en l'adaptació a la malaltia en l'àmbit escolar de l'infant. 
 • Cal elaborar un pla personalitzat d'atenció a les necessitats de cada alumne amb diabetis, d'acord amb l’informe del metge facilitat per la família.
 • S'ha de comunicar al centre d'atenció primària (CAP) més proper l'escolarització d'un nen o nena amb diabetis.
 • Cal que coneguin els aspectes següents sobre la diabetis:
  • Què és?
  • Tractament de la diabetis.
  • Necessitat de planificar les activitats que comporten esforç físic.
  • Necessitat de planificar els àpats.
  • Situacions previsibles que poden repercutir en la vida escolar:
   • Els controls de glucèmia, incloent-hi la interpretació dels resultats.
   • Les injeccions d'insulina.
  • Situacions imprevisibles que es poden produir durant l'horari escolar:
 • Cal tenir en compte que els alumnes amb diabetis han de poder anar al lavabo i beure aigua durant l'horari escolar, així com menjar fora d'hores en situacions puntuals i abans de fer activitat física.
 • S'ha de tenir present que la intervenció en l'autoanàlisi i la injecció d'insulina varia en funció de l'edat i del grau d'autonomia de l'infant per realitzar aquestes activitats. Evidentment, si és petit cal responsabilitzar-se tant dels controls com de l'administració del tractament. En cas que sigui més gran i fins que no actuï amb seguretat, convé supervisar-lo i acompanyar-lo mentre s'autoinjecta.
 • En cas que l'alumne es quedi a dinar, cal lliurar el menú del menjador escolar a la família per tal que es pugui valorar la necessitat de fer-hi algun ajustament.
 • S'han de conèixer les actuacions que cal fer si l'infant amb diabetis es troba malament a classe:
  • Actuar amb calma, però amb agilitat.
  • Fer que l'infant surti de l'aula per evitar que els altres facin una rotllana al voltant i no deixar-lo sol. 
  • Intentar esbrinar si es tracta d'una hipoglucèmia. Si s'ha après a identificar-ne els símptomes, es pot detectar ràpidament. 
  • Si no s'està segur de l'hipoglucèmia, cal fer una prova de glucèmia. El resultat ajuda a prendre una decisió: 
   • Si el nivell de glucosa a la sang és baix i l'infant es manté conscient, cal donar-li algun aliment amb sucre. Si no respon a la ingesta de sucre o està inconscient, se li ha d'administrar glucagó mitjançant una injecció intramuscular en un braç, una cama o una natja. Cal avisar el servei d'emergències, si s'escau, i també els pares.
   • Si el nivell de glucosa a la sang és alt, cal oferir-li aigua i la possibilitat d'anar al lavabo. 
Data d'actualització:  13.11.2020