Coronavirus

Seguiment de casos i identificació de contactes

Des del moment en què un professional sanitari prescriu o fa una prova PCR s'activa un circuit que permet el seguiment del cas sospitós, el cas positiu i la identificació i seguiment de contactes estrets.

Aquest procediment combina eines digitals i diferents perfils professionals que es complementen, amb l’objectiu de garantir la màxima escalabilitat, permetre la identificació dels contactes estrets i explicar a tota la ciutadania de forma comprensible i eficaç les mesures i directrius que ha de seguir en cada fase del procés.

Ja des del primer moment en què el pacient amb símptomes és explorat a la consulta pel professional sanitari, es diagnostica com a cas sospitós i es fa la petició de la prova PCR, s’activa el doble dispositiu amb personal de suport i digital.

1. El professional sanitari deriva la persona sospitosa de COVID-19 al gestor COVID, que l’atén immediatament després de la consulta. El gestor COVID fa una entrevista presencial on:

  • Explica que els resultats de la PCR es publicaran a La Meva Salut.
  • L’informa que el metge o metgessa d’atenció primària es posarà també en contacte amb la persona per donar-li el diagnòstic.
  • Fa l’alta a La Meva Salut si l’usuari no l’ha fet ja.
  • Informa que cal que la persona faci aïllament preventiu fins que en conegui els resultats (24 / 72 hores).
  • Clarifica què és un contacte estret i informa de la importància d’identificar-los.
  • Fa la identificació i reporta els contactes estrets.
  • Explica al ciutadà l’eina digital de ContacteCovid.cat que rebrà via SMS i la importància de fer la identificació dels contactes estrets.
  • Avalua el risc que té la persona de generar un brot de COVID-19.
  • Lliura tots els materials necessaris perquè es pugui fer l’aïllament de forma correcta i informa de com ha de fer una baixa laboral.
  • Explica els propers passos en el cas que sigui un cas positiu.

2. En el mateix moment, el cas sospitós rep automàticament una comunicació al seu telèfon mòbil via SMS amb l’enllaç a l’eina digital ContacteCovid.cat. Aquest SMS dona accés a una pàgina per reportar-hi les dades bàsiques dels contactes estrets i aporta informació sobre com fer l’aïllament preventiu.

3. Si la PCR és negativa, s’acaba l’aïllament preventiu i s’indica a la persona que ha de continuar vigilant els símptomes i seguir les mesures de prevenció habituals.

Si la PCR és positiva:

4. El seu metge o metgessa contacta amb la persona per comunicar-li el diagnòstic i indicar-li les mesures sanitàries i l’aïllament domiciliari que ha de seguir.

5. En aquest moment, rep un altre SMS de l’eina ContacteCovid.cat on trobarà la informació dels contactes estrets ja reportats a l’eina digital i als gestors COVID perquè els confirmi, i a la mateixa aplicació pot reportar nous contactes estrets que recordi posteriorment. També se l’informa a l’aplicació sobre com fer l’aïllament, el seguiment dels símptomes a través de l’aplicació STOP COVID19 CAT i com ha de tramitar la baixa laboral si és que la necessita.

Els contactes estrets identificats rebran també un doble canal d’informació digital via SMS i personal via trucada telefònica:

6. El procés compta amb el suport dels rastrejadors (scouts) que truquen als contactes estrets per comunicar-los que són contactes estrets, i informar-los que hauran de fer l’aïllament domiciliari, el seguiment dels símptomes i sobre com han de tramitar la baixa laboral, si la necessiten.

7. Per altra banda, els contactes estrets reben un SMS amb un enllaç a l’eina digital ContacteCovid.cat, on se’ls informa que són un contacte estret i se’ls explica que han de fer: aïllament preventiu, gestió de baixa laboral –si és necessària–, seguiment de símptomes a traves de l’app STOP COVID19 CAT i el procediment a seguir en cas que apareguin.

L’equip de rastrejadors epidemiològics recull tota la informació per estudiar en l’àmbit epidemiològic, les causes del contagi i mirar de detectar-ne els focus.

Totes aquestes dades entren en un repositori comú i compartit, al qual els actors implicats tenen accés. També hi tenen accés les persones de l’Oficina d’Intervenció Comunitària per solucionar necessitats especials que se’n puguin derivar.

Totes les dades que la persona aporta dels seus contactes estrets són confidencials i no se’n fa cap ús en cas que la PCR surti negativa. Els contactes tampoc no sabran la identitat de la persona que ha donat positiu.

Data d'actualització:  24.07.2020