Coronavirus

Gestor/a de seguiment de contactes estrets

Aquesta figura substitueix la que s’integrava dins l’Equip de Gestió i Seguiment Contactes (scouts). El canvi implica noves funcions, vitals per controlar l’expansió de la pandèmia provocada pel SARS-CoV-2, i també una reformulació de la seva adscripció. Els gestors de seguiment passen a dependre les Unitats de Vigilància Epidemiològica. D’aquesta manera, són contractats directament per Salut Pública i treballen als territoris per tenir informació més acurada de la zona i donar una atenció encara més personalitzada.

La seva tasca principal és el seguiment telefònic de les persones que han estat identificades com a contactes estrets de casos confirmats d’infecció per SARS-CoV-2, amb l’objectiu d’acompanyar la persona durant tot el procés de la seva quarantena ajudant-la en aquelles situacions en les que necessiti suport, gestionant l’atenció i proves diagnòstiques que es puguin requerir, vetllant per la correcta aplicació de les mesures així com la detecció de situacions de risc de salut i social.

En quin moment intervé?

Els gestors de seguiment de contactes truquen i fan el seguiment a contactes estrets quan es compleixen totes aquestes condicions: 

 • El cas confirmat té una prova diagnòstica de COVID positiva feta i notificada al sistema. 
 • Les dades “Nom” i “Telèfon de contacte” registrades a l’aplicació són correctes. 
 • El contacte respon la trucada del gestor o gestorano s’oposa al procés, i es troba en condicions de rebre el seguiment.

El sistema permet informar que la trucada no s’ha pogut atendre perquè les dades informades en el contacte no són correctes, perquè la persona que atén al telèfon s’oposa a continuar amb el procés, o bé perquè en aquell moment no es troba en condicions de rebre el seguiment.

Quines són les seves funcions?

 • Seguiment a contactes estrets que tenen CIP provisional i a persones que provenen d'altres comunitats.
 • Assignació de cita als contactes estrets per fer la prova diagnòstica als seus equips d'atenció primària (EAP) i centres de referència a través de l'ECAP administratiu.
 • Assignació de cita telefònicaal personal d’infermeria de referència a aquells contactes estrets que presentin simptomatologia lleu a través de l'ECAP administratiu.
 • Derivació en cas de simptomatologia de gravetat clínica bé al metge o metgessa de família o al SEM per tal que la persona afectada pugui ser atesa precoçment per un professional sanitari.
 • Derivació al servei de traducció del 061 si es detecta una barrera idiomàtica que impossibilita la comunicació amb el gestor/a de contactes.
 • Derivació directa a equipaments de suport social als contactes estrets que expressin impediments per dur a terme la quarantena per necessitats socials.
 • Derivació directa a un servei de suport psicològic telefònic als contactes estrets que expressin aquesta necessitat. 
 • Realització d’una completa enquesta epidemiològica a cada contacte estret d’un cas positiu de COVID-19 (la trobareu al document de protocol adjunt a la pàgina).
 • Facilitar la gestió de la baixa laboral per a aquelles persones que ho necessitin. 
 • Informació sobre les mesures d’aïllament tant si la prova diagnòstica és positiva com negativa.
 • Informació acurada de totes les trucades de seguiment que es realitzen als contactes i que es poden consultar a través de l'ECAP.
Data d'actualització:  04.02.2021