Coronavirus

Formació virtual per als centres residencials

En l’entorn de la COVID-19 s’ha posat en marxa un pla formatiu virtual per als responsables higienicosanitaris per tal que disposin de la formació i capacitació adient per prevenir la infecció per la COVID-19 dels residents i treballadors dels centres i el control de la infecció en cas que aquesta es produeixi. El responsable ha d’elaborar els protocols adequats i ha de formar en conceptes bàsics a tot el personal i específicament per grup professional.

Tot seguit us presentem la documentació de les sessions formatives virtuals (webinars) fetes fins ara, que han comptat amb una presentació d’uns 90 minuts aproximadament, a càrrec d’un ponent expert en el tema, i després es deixa un torn obert de paraules per aclarir els dubtes que hagin pogut sorgir.

Aquestes són les sessions:

A càrrec de Carmen Cabezas (Subdirectora general de Promoció de la Salut)

En aquesta sessió la ponent, màxima responsable de la vacunació contra la COVID19 a Catalunya, va parlar de l’impacte que ha tingut la vacunació als centres residencials, amb la cobertura i primeres dades de la vacunació, els efectes beneficiosos i la dràstica caiguda en el nombre de contagiats i de defuncions. Es va aprofitar, també, per aclarir els dubtes dels professionals sanitaris que treballen als centres residencials.

A càrrec de Carmen Cabezas (Subdirectora general de Promoció de la Salut)

En aquesta sessió la ponent, màxima responsable de la vacunació contra la COVID19 a Catalunya, va explicar les característiques i els beneficis de la vacuna contra la COVID19. Es va centrar, sobretot, a aclarir els dubtes dels professionals no sanitaris que treballen als centres residencials.

A càrrec de Carmen Cabezas (Subdirectora general de Promoció de la Salut)

En aquesta sessió la ponent, màxima responsable de la vacunació contra la COVID19 a Catalunya, va explicar les característiques i els beneficis de la vacuna contra la COVID19. Es va centrar, sobretot, a aclarir els dubtes dels professionals sanitaris que treballen als centres residencials.

A càrrec de Carmen Cabezas (Subdirectora general de Promoció de la Salut)

En aquesta sessió la ponent, màxima responsable de la vacunació contra la COVID19 a Catalunya, va explicar les característiques i els beneficis de la vacuna contra la COVID19, que es va començar a posar a les residències el 27 de desembre. Es va centrar fonamentalment a destacar el paper dels professionals dels centres residencials i la seva important tasca en la promoció i aplicació de la vacuna.

A càrrec de Carmen Cabezas (Subdirectora general de Promoció de la Salut)

En aquesta sessió la ponent, màxima responsable de la vacunació contra la COVID19 a Catalunya, va explicar les característiques i els beneficis de la vacuna contra la COVID19, que es va començar a posar a les residències el 27 de desembre. Es va centrar, sobretot, a aclarir els dubtes de les persones que tenen algun familiar vivint als centres residencials.

A càrrec de Raquel Calatayud (Departament de Salut) i Quico Mañós (Dignetik).

En aquesta sessió els ponents, experts en atenció centrada en la persona (ACP), van explicar el marc general, el concepte i els principals reptes que cal afrontar durant la pandèmia per buscar una millor qualitat de vida. També es van exposar experiències concretes desplegades a diferents centres assistencials amb exemples pràctics de situacions en què ja s’han aplicat recursos d’ACP.

A càrrec de Toni Sánchez (Consorci de Salut i Social de Catalunya i Francesc Güell (CatSalut).

En aquesta sessió els ponents van explicar el marc de referència per fer un bon ús de les instal·lacions d’oxigen als centres, abordant aspectes com ara el tipus de subministraments, els riscos associats als gasos, com dur a terme la manipulació i l’emmagatzematge, i el manteniment.

A càrrec de Raquel Nieto i Marta Sancho (Institut Català de la Salut).

En aquesta sessió es van explicar els aspectes que cal tenir en compte a l’hora d’obtenir mostres PCR: els recursos materials necessaris, la preparació de l’entorn i la tècnica. També es van abordar altres aspectes clau com ara la conservació de la mostra, la retirada d’EPI o la gestió de residus.

A càrrec de Natàlia Cabeza (Agència de Salut Pública de Catalunya) i Àngel Jover (Institut Català de la Salut).

En aquesta sessió es van explicar les últimes novetats en l’aplicació dels protocols sobre la COVID-19 a les residències, des del punt de vista epidemiològic i clínic, amb referències a l’àmbit assistencial.

A càrrec d’Àngel Izquierdo, delegat de la consellera per a la coordinació de les residències a la Catalunya Central

Ponents: Annabel Pedrol (Agència de Salut Pública de Catalunya), Alba Oms (Sant Andreu Salut), Sònia Magan (Residència Sant Francesc, de Santpedor) i Judit Bujons (Residència Atzavara de Sant Joan de Vilatorrada).

En aquesta sessió es van explicar els aspectes essencials dels plans de contingència, com a eina dinàmica i adaptable al context epidemiològic, que permet al centre respondre de manera ràpida i eficaç davant la presentació de casos de COVID-19, amb referències a les novetats introduïdes als protocols oficials. Bona part de la sessió va consistir en l’explicació de les experiències viscudes a centres residencials, que van compartir casos pràctics i les solucions que s’hi ha anat trobant, per fer més entenedora la sessió.

A càrrec d’Ingrid Roca, coordinadora del model d’Atenció Centrat en la Persona del Consorci de Salut i Social de Catalunya i delegada territorial de l’Àmbit Residencial a la Regió Sanitaria de Terres de l’Ebre

En aquesta sessió va proposar eines i estratègies pràctiques per millorar el benestar dels professionals en època de COVID-19, posant de relleu el rol del lideratge i del treball en equip durant la pandèmia. També s’hi va abordar la gestió de les emocions i de l’estat d’ànim, com també els entorns positius i els seus beneficis en època de crisi.

A càrrec d’Irene Corbella, Soledat García i Ramon Casals. Agència de Salut Pública de Catalunya

Es va explicar la importància de tenir un bon pla de neteja i desinfecció i per què és necessari treballar sempre amb productes autoritzats. També s’hi van abordar els aspectes de la ventilació i la climatització dins els centres residencials, sobretot ara que ja som a l’estiu.

A càrrec de Gemma Camps i Carmina Bruguera. Agència de Salut Pública de Catalunya

Les ponents van explicar com abordar els aspectes de salut pública dels plans de contingència; en concret es van centrar en com s’ha de fer la sectorització per zones del centre i els diferents circuits de persona, roba, menjar, residus, etc. Es van presentar casos pràctics per fer més entenedora la sessió.

A càrrec d’Àngel Jover. Direcció Assistencial d’Atenció Primària i a la Comunitat (ICS)

S'hi van compartir les idees bàsiques sobre el coronavirus i què és la COVID-19 (definició de cas, símptomes, transmissió) i les principals mesures que cal prendre (protecció, prevenció, tractament) amb el coneixement acumulat en aquests darrers mesos i s’intentarà aclarir els dubtes en el context de les residències.

A càrrec d’Esther Moreno Rubio, infermera d'infeccions del Consorci Sanitari del Garraf i presidenta de l’Associació Catalana d'Infermeres de Control d'Infecció (ACICI).

En aquesta sessió es van presentar les principals característiques i tipus de l'EPI, així com quin hauria de ser el seu ús en l’entorn dels centres de gent gran, en el context actual de la pandèmia de la COVID-19. 

A càrrec d’Elisabet Carrera. Adjunta a la Direcció de l’EAP La Mina (SAP Litoral)

S’hi van oferir missatges clars i útils per a l’assistència, que ajudin a guanyar coneixement de l’oxigenoteràpia, ja que la utilització de l’oxigen no està exempta de riscos i hi ha alguns conceptes que cal conèixer per assegurar que aquest beneficia a la persona i s’administra en condicions de seguretat.

A càrrec d’Esther Moreno Rubio, infermera d'infeccions del Consorci Sanitari del Garraf i presidenta de l’Associació Catalana d'Infermeres de Control d'Infecció (ACICI)

En aquesta sessió, es van explicar les mesures preventives primàries i aspectes higienicosanitaris per controlar l’expansió del coronavirus en centres tancats, sempre amb la voluntat de donar la millor informació professional en el context del coronavirus, i aportant el màxim nombre d’exemples concrets.

Data d'actualització:  15.03.2021