Coronavirus

Transport escolar i activitats fora del centre

Sí, en les mateixes condicions que fins ara, d'acord amb els corresponents plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT i la normativa relacionada, i sempre que s'apliquin rigorosament les mesures de prevenció i protecció de la salut.

Per als desplaçaments a l'escola, el Departament d'Educació recomana en primer lloc la mobilitat activa, és a dir, els desplaçaments mitjançant l'activitat física (caminant, anant en bicicleta...), per tal de limitar els contactes.

En el cas que calgui usar el transport escolar, o en les sortides escolars amb autocar:

 • cal garantir la ventilació i la resta de mesures de seguretat;
 • l'ús de mascareta és obligatori a partir de 6 anys i recomanable en infants a partir de 3 anys;
 • no es pot menjar ni beure durant el trajecte;
 • cal fer el rentat de mans amb solució hidroalcohòlica abans i després d'usar el transport;
 • es poden utilitzar tots els seients; quan el nivell d'ocupació ho permeti, però, cal procurar la màxima separació entre l'alumnat;
 • cal distribuir l'alumnat per grups de convivència estable i, si és possible, deixar un espai de separació entre els diferents grups;
 • cal mantenir una mateixa distribució de seients en l'anada i la tornada quan aquests trajectes es facin en un termini de 48 hores;
 • per tal de poder determinar els contactes estrets d'un cas positiu, l'organització ha de tenir un registre de l'ocupació dels seients.

Es poden fer sortides, colònies i altres activitats curriculars en horari lectiu fora del centre, encara que es facin en una comarca diferent a la del centre educatiu, i amb pernoctació, sempre que es garanteixi l'estanquitat dels grups estables escolars i s'apliquin les mesures previstes al Pla sectorial amb especificacions sobre el Pla d'actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per covid-19, en relació amb les activitats extraescolars i les colònies i sortides escolars, aprovat el 5 d'octubre de 2020 pel Comitè Tècnic del Pla PROCICAT per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc.

Sí. Durant l'horari lectiu, el teu fill o filla pot fer classes d'educació física o altres activitats curriculars en instal·lacions esportives fora del centre educatiu (en pavellons, piscines, etc.).

En el cas de les excursions d'un sol dia, si un alumne o alumna presenta símptomes compatibles amb la covid-19, es trucarà a la família perquè vingui a buscar-lo i el porti al seu centre d'atenció primària (CAP). Si això no fos possible, un professor o professora retornarà al centre educatiu amb l'infant, tots dos amb mascareta FFP2.

Mentre no es produeixi el trasllat, l'alumne o alumna ha d'estar en un espai còmode, ben ventilat i separat de la resta de companys i companyes.

Si el teu fill o filla marxa de colònies i es detecta un cas sospitós en el seu grup, se seguirà el mateix procediment que s'estableix per als centres educatius, tenint en compte el següent:

 • Es portarà l'infant a un espai separat ben ventilat i es contactarà amb la persona responsable del servei o equipament i de la sortida.
 • Caldrà que es posi una mascareta quirúrgica (si no hi ha cap contraindicació), tant l'infant (si té més de 2 anys) com la persona que l'acompanyi (en cas que es tracti d'una o un menor o d'una persona que pel seu estat de salut no pugui quedar-se sola).
 • Si l'infant amb símptomes no es pot posar una mascareta quirúrgica (perquè és molt petit, té problemes respiratoris, té dificultats per treure's la mascareta ell mateix o presenta alteracions de la conducta que facin inviable utilitzar-la), l'acompanyant es posarà una mascareta FFP2 sense vàlvula, o bé es deixarà la mascareta quirúrgica si està vacunat.
 • Si l'infant presenta símptomes de gravetat (dificultat per respirar, afectació de l'estat general per vòmits o diarrea molt freqüents, dolor abdominal intens, confusió, tendència a adormir-se...) caldrà trucar al 061.

Com que pot ser que les colònies es facin a una distància considerable del municipi on resideix l'infant, davant de símptomes compatibles amb covid-19, se'l portarà al centre d'atenció primària o centre d'urgències més proper, on se li farà un test antigènic ràpid (TAR) per descartar o confirmar la covid-19.

 • Si el resultat del test és negatiu, l'infant pot romandre a les colònies segons el criteri de la persona responsable de la sortida i el o la professional que l'hagi atès. En cas d'alta sospita de covid-19, es pot recomanar retornar l'infant a casa i fer una nova visita al seu CAP amb una prova al cap de 48 hores.
 • Si el resultat és positiu, es trucarà a la família perquè el vinguin a buscar tan aviat com sigui possible. Mentre no el vinguin a buscar, l'infant es mantindrà separat de la resta de companys i companyes, en un espai còmode, ben ventilat, amb mascareta FFP2 i acompanyat d'un mestre o una mestra o monitor o monitora (si pot ser que estigui vacunat o vacunada).

Quan la família l'hagi anat a buscar, ha de contactar amb el seu CAP per tal de fer-ne el seguiment i l'estudi de contactes no escolars.

És preferible que vingui a recollir l'infant una sola persona, si és possible que no pertanyi a cap grup de risc i que porti mascareta FFP2. El trajecte s'ha de fer en vehicle particular i procurar mantenir una ventilació continuada amb les finestres obertes.

Si el teu fill o filla és de colònies i hi ha un cas positiu de covid-19 en el grup, a tot el grup, se li aplicarà les mesures de seguretat per tal que eviti el contacte amb la resta de grups que estiguin de colònies.

Si l'infant positiu havia coincidit amb infants d'altres grups (menjador, transport, etc.) caldrà valorar si hi ha altres possibles contactes estrets. Tant els companys i companyes del cas positiu com els contactes estrets hauran de tornar a casa tan aviat com sigui possible per iniciar la quarantena.

Per tornar a casa, el grup del cas positiu no podrà utilitzar el mateix transport escolar que els altres grups que no hagin estat contactes estrets, i durant el trajecte es mantindrà una ventilació continuada.

Després la direcció del centre educatiu contactarà amb Salut per coordinar la presa de mostres de PCR de l'alumnat i informar les famílies.

Independentment del resultat de la PCR, tots els infants del grup de convivència hauran de fer la quarantena de 10 dies a comptar des de l'últim contacte amb el cas positiu.