Coronavirus

Mesures de protecció, seguretat i salut

Les mesures principals són les següents:

 1. Posar-se gel hidroalcohòlic en entrar a l'escola o rentar-se les mans.
 2. Mantenir la distància de seguretat entre grups.
 3. A partir de l'etapa d'educació primària l'ús de mascareta és obligatòria també quan s'està amb el grup de convivència dins de l'aula.

No, s'aniran adaptant a les normes i criteris que adopti el Govern segons l'evolució de la pandèmia, amb caràcter general o territorial.

En aquest cas, la família, el tutor o tutora i l'equip pediàtric heu de valorar l'assistència del teu fill o filla a l'escola.
Si la recomanació és que no pugui anar a l'escola de manera presencial, la formació es continuarà fent per via no presencial, per garantir la continuïtat del curs escolar.

L'ús de la mascareta varia segons el nivell d'estudis del teu fill o filla i també segons la situació de la pandèmia en el territori.

La recomanació actual és la següent:

 • A partir de l'etapa d'educació primària l'ús de mascareta és obligatòria també quan s'està amb el grup de convivència dins de l'aula.

Sí, les mesures de protecció fan referència a totes les persones que comparteixen un espai, per tant, fan referència al personal del centre i a l'alumnat.

Cada classe té la consideració de "grup de convivència estable" i, en el cas de l'educació infantil o primària, el teu fill o filla es pot relacionar amb els companys sense limitacions si la situació del moment ho permet.

El contacte amb alumnes d'altres classes es limita i s'ha de fer respectant les mesures de seguretat (mascareta i distància), que cal mantenir en els passadissos, patis i altres espais comuns. També es limita el contacte amb alguns professors o professores.

Pel que fa a la ventilació, es recomana la ventilació natural, mitjançant l'obertura de portes i finestres per generar fluxos d'aire creuats. Per afavorir el confort tèrmic a classe en els mesos més freds, quan els i les alumnes són a classe cal fer una ventilació moderada entre 10 i 15 minuts; durant els descansos es recomana fer una ventilació més intensa de 10 minuts, i de 30 minuts en acabar la jornada lectiva.

Finalment, es reforça la neteja i desinfecció del centre, dels espais comuns i es garanteix l'accés a gel hidroalcohòlic i/o sabons allà on sigui necessari, amb cartells en què se senyalitzen els espais i les recomanacions d'higiene i seguretat.

Sí, però és recomanable que sempre que sigui possible el material l'utilitzi individualment. En el cas que el comparteixi amb la seva classe, caldrà desinfectar-lo un cop al dia, en finalitzar la jornada.

Si l'organització de l'escola ho permet, es recomana que l'espai del menjador sigui l'habitual d'altres cursos. Si el menjador és molt concorregut, i per tal de reduir el nombre d'alumnes:

 • el teu fill o filla pot dinar en una aula o altre espai de l'escola;
 • es poden establir diversos torns;
 • el menjar se serveix en plats individuals i no es pot compartir;
 • a les taules no hi ha elements per compartir, com ara setrilleres, cistell per al pa, etc.
 • l'alumnat no pot col·laborar en les activitats de cuina ni en el servei de menjar;
 • abans i després de cada àpat, les taules s'han de netejar i desinfectar i l'espai s'ha de ventilar.

El teu fill o filla dinarà sempre amb el seu grup de classe. També pot ser que coincideixi amb altres grups, però sempre mantenint una separació entre els grups (com a mínim una cadira buida).

És important que els alumnes vagin a l'escola perquè és el millor lloc on ajudar-los a créixer davant d'aquesta situació d'incertesa, a aprendre nous hàbits, a avançar en una situació que no han viscut mai. En aquest context, pren encara més rellevància l'acció tutorial, l'acompanyament en l'aprenentatge, les competències bàsiques, el currículum globalitzat. Per això és molt important també que els alumnes vulnerables assisteixin a classe.

 • Es recomana la ventilació natural, mitjançant l'obertura de portes i finestres que es trobin oposades entre sí per generar fluxos d'aire creuats.
 • La ventilació ha de ser contínua durant tota la jornada lectiva, amb l'obertura de totes les finestres uns 20 cm com a mínim; durant els descansos es recomana fer una ventilació més intensa, amb l'obertura total de finestres i portes, de 10 minuts, i de 30 minuts en acabar la jornada lectiva.
 • Per afavorir el confort tèrmic a classe en els mesos més freds, s'hauran d'escalfar les aules amb les finestres tancades abans de l'arribada de l'alumnat al centre.