Coronavirus

Activitats extraescolars, colònies i sortides escolars

Les activitats formatives o educatives no reglades presencials i d'esport escolar, que s'organitzen dins o fora d'un centre educatiu per qualsevol entitat pública o privada es poden fer amb fins a un màxim de deu alumnes per aula en les etapes d'educació infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles de formació professional, d'acord amb el document "Especificacions sobre el Pla d'actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per covid-19 en relació amb les activitats extraescolars i les colònies i sortides escolars" o d'acord amb el que estableix l'apartat 12.4 de la Resolució SLT/612/2021, de 5 de març.

Només els centres que organitzin activitats extraescolars mantenint els grups estables escolars o part d'aquests poden desenvolupar les activitats amb més de deu alumnes per aula, sempre que no hi participin alumnes d'altres grups estables.

Hi ha alguna excepció?

Sí, pel que fa a les escoles de música i dansa autoritzades pel Departament d'Educació, d'acord amb el Decret 179/1993, de 27 de juliol, pel qual es regulen les escoles de música i de dansa, poden portar a terme els seus ensenyaments, adoptant mesures per reduir l'assistència presencial del seu alumnat, de la mateixa manera que ho fan els centres de formació d'adults i les escoles oficials d'idiomes.

Així mateix, l'esport federat es pot portar a terme d'acord amb el seu pla sectorial.

Sí, sempre que tinguin com a objectiu facilitar la conciliació laboral i familiar.

Així mateix, cal tenir en compte que, en aquestes activitats, s'han d'extremar les mesures de seguretat.

Aquestes activitats tenen la consideració d'activitats extraescolars i, per tant, només es poden fer de manera presencial les que van adreçades a infants escolaritzats en les etapes d'educació infantil i d'educació primària, amb un màxim de sis alumnes per aula.