Coronavirus

Informació per a centres educatius

Ara més que mai, l’escola té un paper fonamental, perquè ha de garantir el dret a l’educació dels infants i joves i ha de mantenir la seva funció de socialització i de formació en qualitat i equitat de milers d’estudiants.

Alhora, els professionals dels centres educatius són una peça clau per fer pedagogia de les mesures sanitàries: la higiene de mans, la mascareta, la distància de seguretat, així com la importància de mantenir la socialització dins el grup estable també fora del centre.

Escola segura. Obre en una nova finestra.

Web del Departament d’Educació

No podeu anar a treballar si:

 • Teniu algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19:
  • Febre o febrícula (per sobre de 37.5ºC)
  • Tos
  • Dificultat per a respirar
  • Mal de coll*
  • Refredat nasal*
  • Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap
  • Mal de panxa amb vòmits o diarrea
  • Pèrdua d’olfacte o gust

*Només si apareixen conjuntament amb algun altre símptoma de la llista.

 • Us trobeu en aïllament perquè heu estat diagnosticat/da de COVID-19.
 • Esteu en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic molecular.
 • Conviviu amb una persona diagnosticada de COVID-19.
 • Us trobeu en període d’aïllament preventiu per haver estat identificat/da com a contacte estret d’alguna persona diagnosticada de COVID-19.

L'entrada serà esglaonada, en franges de 10 minuts, i/o per diferents portes d’accés per evitar aglomeracions.

A cada porta d’entrada hi haurà una persona que confirmi amb la família o l’infant que no ha presentat símptomes compatibles. En aquest sentit, els centres docents realitzaran un control diari de la temperatura als alumnes. En cas que presentin una temperatura superior a 37,5ºC, es repetirà la presa al cap d’uns minuts. Si la temperatura continua elevada, s’actuarà com en un cas sospitós.

Són grups estables d'alumnes, amb el seu tutor o tutora, i en el marc dels quals es produeix la socialització de les persones que els integren.

Poden formar part d'aquest grup estable altres docents o personal de suport educatiu a l'educació inclusiva, si la major part de la seva jornada laboral transcorre en aquest grup.

Un/a docent i un/a professional de suport educatiu només pot formar part d'un únic grup estable. En el cas que terceres persones s'hagin de relacionar amb aquests grups (docents i altres professionals de suport educatiu) o en cas que diferents grups s'hagin de relacionar entre si, s'han de complir rigorosament les mesures de protecció individual, especialment el manteniment de la distància física de seguretat d'1,5 metres i l'ús de la mascareta.

Igualment, fora del grup de convivència estable, quan coincideixen persones de diferents grups (desplaçaments pel centre, aules d’acollida, transport escolar, claustre del professorat, etc.) cal extremar les mesures de protecció (distància, mascareta, rentat de mans, ventilació...) per tal d’evitar que si es dona un cas positiu els contactes esporàdics també hagin d’aïllar-se.

El centre educatiu ha de tenir disponible un fitxer amb les dades de filiació i contacte dels integrants dels diferents grups estables de convivència del centre en el cas que es requerís per part del sistema sanitari per tal de facilitar la traçabilitat de contagis. Aquest fitxer s’ha de realitzar mitjançant l’aplicació TRAÇACOVID o si encara no s’hi té accés, seguint el model que es facilitarà.

L’ús de mascareta en els centres educatius és obligatori per a tot el personal docent i no docent, fins i tot quan s’estigui amb el grup de convivència estable.  

Per als docents del primer i segon cicle d’educació infantil, la mascareta no serà exigible quan el seu ús, per raó de l’activitat docent, pugui interferir greument en l’objectiu pedagògic. Aquesta indicació es podria revisar segons les dades de la evolució de la pandèmia i/o dels contagis en els centres docents per aquestes edats.

L’escola garantirà l’accés a gel hidroalcòholic i/o sabons allà on sigui necessari per fer una higiene de mans freqüent.

Els rentamans hauran de disposar de sabó amb dosificador, tovalloles d’un sol ús, i paperera.

Els dispensadors de gel hidroalcohòlic han d’estar col·locats en llocs estratègics, com ara a l’entrada a l’escola i a les aules, i al menjador.

El personal del centre s’haurà de rentar les mans:

 • A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants.
 • Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels àpats dels infants i dels propis.
 • Abans i després d’acompanyar un infant al lavabo.
 • Abans i després d’anar al lavabo.
 • Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús).
 • Com a mínim una vegada cada dues hores.
 • Es recomana disposar d'un Pla de neteja i desinfecció adaptat a cada centre educatiu en funció dels diferents espais i la seva ocupació i concurrència.
 • La neteja (amb aigua i sabó) s'ha de fer prèviament a les actuacions de desinfecció per garantir l'eficàcia dels desinfectants.
 • Els productes s'han d'utilitzar correctament, seguint les indicacions de les etiquetes i adoptant les mesures de prevenció recomanades. Cal tenir en compte que l'excés i la barreja de productes pot provocar intoxicacions.
 • Cal netejar i desinfectar més d'una vegada al dia en espais utilitzats successivament per persones/grups diferents amb més freqüència, com ara lavabos, espais polivalents, sales de reunions, menjadors amb diferents torns, zones d'elevada freqüència de pas i recepció...

Cal mantenir les portes i finestres obertes el màxim de temps possible, mantenint fluxos d’aire creuats perquè l’espai es mantingui ventilat abans, durant i al final de la jornada i entre 10-15 minuts cada hora lectiva. S’ha de mantenir un equilibri entre ventilació i confort tèrmic, tenint en compte que la renovació d’aire és més ràpida que la pèrdua de temperatura.

Com més i millor es ventili, menor serà la probabilitat de contagi.

Així mateix, als espais comuns com ara gimnasos, menjadors o lavabos, s’han de mantenir obertes (en la mesura del possible) les portes i finestres, amb la ventilació per extracció encesa de forma permanent. A més a més, en cas que hi hagi aparells de ventilació mecànica, hauran d’estar orientats sempre cap al sostre.

Recordeu! Totes aquestes mesures de ventilació no substitueixen les altres mesures preventives, en són un complement.

Al menjador, els monitors i les monitores encarregats han de tenir una cura especial a l’hora de coordinar els àpats de l’alumnat, mantenint totes les mesures d’higiene i prevenció possibles.

Ventilació

 • S’han de mantenir les portes i finestres obertes, amb fluxos creuats perquè l’aire es renovi constantment. Si no és possible, cal ventilació prèvia i posterior d’1 hora i de 10-15 minuts entre torns.

Neteja i desinfecció

 • Cal garantir la neteja i la desinfecció de taules, cadires, taulell d’autoservei i altres superfícies de contacte freqüent.

Entrades i sortides dels infants al menjador

 • S’han de fer de manera ordenada, evitant les aglomeracions i la coincidència d’infants als accessos.

Durant l’àpat al menjador

 • L’alumnat ha de rentar-se les mans amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic abans i després de l’àpat (evitant aglomeracions).

 • S’ha de vetllar perquè l’alumnat es mantingui en grups, a una distància de 2 metres i, sempre que sigui possible, assignant-los el mateix lloc.

 • L’ús de la mascareta s’ha de mantenir fins que els infants estiguin asseguts als seus llocs respectius. Llavors han de guardar la mascareta en una bossa de tela o de paper, sempre amb les mans netes.

 • Al final de l’àpat no és recomanable que els infants retirin ells mateixos el plat i els coberts. Si ho fan, ha de ser de manera esglaonada.

Els monitors han de rentar-se freqüentment les mans mentre atenguin els infants. També han de procurar mantenir la distància de seguretat mentre no estiguin servint-los i portar la mascareta col·locada correctament en tot moment. A més a més, es desaconsella que dinin amb els infants.

Les reunions han de ser telemàtiques, a excepció d’aquelles que calgui fer presencialment de manera imprescindible i siguin com a màxim de 10 persones. En aquest cas caldrà aplicar totes les mesures de prevenció (mascareta, distància, rentat de mans, neteja, desinfecció i ventilació de l’espai, etc.).

Durant tot l’horari escolar, cal mantenir distància i mascareta entre els professionals també fora del recinte educatiu i en les entrades i sortides dels centres.

 • Cal organitzar els participants en grups que es mantinguin constants durant tot el curs, per facilitar la traçabilitat, però sense permetre la relaxació de les mesures de protecció. Aquests grups poden estar formats per infants i adolescents de diferents centres educatius.
 • Les persones al càrrec de cada grup estable (monitor/a, docent...) seran sempre les mateixes. Una mateixa persona pot estar al càrrec de grups estables diferents en hores o dies diferents.
 • En el cas de les activitats esportives, s’haurà de tenir una especial cura durant els primers 10 dies, extremar el manteniment de la distància de seguretat i evitar el contacte físic directe. 
 • Es recomana evitar noves incorporacions a un grup al llarg del curs. Si no és possible, cal que es produeixin de manera conjunta en l’inici de cada mes, amb l’aportació de la declaració responsable preceptiva per part dels tutors.
 • Les mesures de traçabilitat que permeten identificar els esportistes i els seus possibles contactes es realitzaran a través del registre diari de l’assistència dels integrants del grup estable (esportistes, monitors, etc.) que s’ha de conservar almenys durant 1 mes.
 • Sempre que sigui possible, cada educador responsable de grup o activitat recollirà els infants i joves participants a la sortida de les respectives aules i espais esportius (quan siguin alumnes del mateix centre) i en un accés diferenciat de la sortida general de l’escola que s’acordarà amb la direcció del centre (quan siguin alumnes d’altres escoles).
 • S’evitarà que als accessos coincideixin al mateix temps diferents grups o diferents activitats extraescolars, establint torns suficientment espaiats o fent ús d’accessos diferents si coincideixen temporalment les activitats i grups.
 • En el cas de participants que vinguin de fora del centre escolar, els adults que els acompanyin no podran accedir al centre sinó que els hauran de deixar en el punt d’accés determinat.
 • S’evitarà l’ús de material compartit entre els participants a les activitats. En cas que no sigui possible, se seguirà un protocol estricte per higienitzar el material després de cada ús o al final de l’activitat en el cas de determinat material esportiu, com ara les pilotes.
 • Es permet la utilització de dutxes i vestidors aplicant les mesures de neteja, desinfecció i ventilació recollides en el Pla d’actuació del centre, amb les adaptacions que calgui.
 • Els espais que s’usin per a les activitats seran netejats i desinfectats un cop hi finalitzin les classes en horari docent i en finalitzar les activitats.
 • Els i les docents responsables dels grups estables que realitzaran les colònies o activitats rebran amb antelació informació detallada sobre les mesures de prevenció i seguretat i d’organització logística de la instal·lació.
 • Els i les docents participants a les activitats tindran a disposició un termòmetre frontal per a mesurar la temperatura amb la freqüència i discrecionalitat que considerin necessària.
 • En el cas que els docents no participin directament de les activitats i, per tant, no estiguin integrats als grups estables, podran disposar, en la mesura de les possibilitats de cada instal·lació, d’espais diferenciats o amb separació física per a realitzar els àpats, dormitoris i zones de relació.
 • Els docents que formin part de diferents grups estables han de mantenir totes les mesures de prevenció a l’hora de relacionar-se entre ells (mascareta, distància i rentat de mans).
 • Han d’evitar-se les reunions i activitats presencials que incloguin persones de diferents grups de convivència estables. Només han de fer-se aquelles imprescindibles de fer presencials i a les que sempre cal aplicar totes les mesures de prevenció (mascareta, distància, rentat de mans, neteja, desinfecció i ventilació de l’ espai, etc.).
 • Durant tot l’horari, cal mantenir distància i mascareta entre els professionals també fora del recinte educatiu i en les entrades i sortides dels centres.

Si els símptomes apareixen dins el centre educatiu

Poseu-vos una mascareta quirúrgica (en cas que no en porteu), abandoneu el centre i poseu-vos en contacte amb el vostre centre d’atenció primària el més ràpidament possible.

En cas que l’equip sanitari decideixi fer-vos la PCR, haureu de romandre al domicili en aïllament fins a conèixer-ne els resultats. Es prioritzarà la realització ràpida d’aquesta prova que hauria de fer-se, en la mesura del possible, en les primeres 24 hores des de l’inici dels símptomes.

 

Si els símptomes apareixen fora del centre educatiu

Contacteu amb el CAP de referència -o CUAP si és fora de l’horari d’aquest. En qualsevol cas, si hi ha sospita de COVID-19 a l’alumne/a o docent se li fa una prova PCR al més aviat possible.

 

Què cal fer mentre s'esperen els resultats de la prova?

Fins que obtingueu els resultats de la prova, heu de fer l’aïllament domiciliari. També han de quedar-se a casa les persones convivents que treballin o estudiïn en un centre educatiu.

La resta de convivents que no treballin o estudiïn en un centre escolar, no han de fer un aïllament preventiu i poden fer vida normal prenent les mesures adequades. 

El grup de convivència estable no ha de fer aïllament preventiu mentre s’estigui a l’espera del resultat de la prova. Tampoc els familiars amb qui convisquin els membres del grup (inclosos els germans).

Davant d’un alumne que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID-19 al centre educatiu:

 • Porteu-lo a un espai separat d'ús individual ben ventilat i contacteu amb el director/a.
 • Col·loqueu-li una mascareta quirúrgica, sempre que no hi hagi contraindicació per a l’ús de la mascareta (infants molt petits, persones amb problemes respiratoris, que tinguin dificultat per treure’s la mascareta per sí soles o que tinguin alteracions de la conducta que facin inviable la seva utilització). Si no és possible, com a acompanyant haureu de posar-vos una mascareta FFP2 sense vàlvula, a més d’una pantalla facial i una bata d’un sol ús. El centre ha de disposar d’un estoc d’aquest material per a les situacions en què es requereixi un equip de protecció individual (EPI) per a l’atenció d’un cas sospitós.
 • Si l’alumne presenta símptomes de gravetat (dificultat per respirar, afectació de l’estat general per vòmits o diarrea molt freqüents, dolor abdominal intens, confusió, tendència a adormir-se...) caldrà trucar al 061.
 • A continuació, el/la director/a del centre educatiu haurà de realitzar les accions següents:
  • En el cas que es tracti d’un/a alumne/a, establir contacte immediat amb la família per tal que el/la vingui a buscar.
  • Recomanar a la persona o a la família (en el cas d’un/a menor) que contactin amb el seu centre d’atenció primària de referència. Es recomana que sigui el CAP de referència de la persona, del sistema públic de salut, per tal de facilitar la traçabilitat del contagi i el seguiment epidemiològic. La cita s’ha de concertar abans de 24 hores.

Si es produeix un positiu, tots els seus contactes estrets hauran de fer quarantena durant 10 dies i a tots se’ls farà una prova PCR al més aviat possible (vegeu el punt següent).

D’entrada, es consideren contactes estrets d’un cas positiu aquelles persones que formen part d’un grup de convivència estable. Fora d’aquest grup, caldria que es donés un contacte sense mascareta, durant més de 15 minuts i a menys de dos metres de distància. Així, per exemple, el professorat o altres professionals que no són els tutors o tutores del grup (i per tant, no pertanyen al grup estable de convivència), no es consideraran contacte estret sempre que s’hagin mantingut les mesures de protecció recomanades.

Els convivents o contactes habituals de persones identificades com a contactes estrets no han de seguir cap mesura especial. És a dir, els germans o germanes d’alumnes que estiguin fent quarantenes, poden assistir a classe amb normalitat.

D'acord amb el protocol, els casos que han passat la malaltia en els darrers 3 mesos (amb documentació confirmada) no estarien obligats a dur a terme quarantenes. Ara bé, cada centre ha de decidir si, per motius pedagògics, aquell alumne o alumna ha de restar fent la quarantena amb la resta del grup o, si bé, és preferible que segueixi assistint al centre i incorporar-se a un altre grup de convivència estable. 

 

Proves PCR als contactes estrets

Per evitar que totes les famílies dels contactes estrets hagin de demanar hora per fer la PCR i que els centres d’atenció primària se sobrecarreguin, sempre que sigui possible, una unitat mòbil es desplaçarà a l’escola a fer aquestes proves. 

Cal tenir present que, per recollir mostres de PCR als centres educatius, s’utilitzen tècniques de frotis nasal menys molestes que les del frotis nasofaringi, que són més agressives. El frotis nasal és una tècnica molt senzilla que només requereix posar un bastonet a l’interior de les fosses nasals, a uns 2 cm de l’entrada.

No es recomana que els pares i mares entrin a les escoles per acompanyar els infants quan se’ls fa la prova, perquè trencaria totes les sectoritzacions que s’han fet als centres. Es tracta d’una prova molt menys dolorosa que posar una vacuna.

 

Què han de fer els contactes estrets si el cas positiu es confirma durant l’horari escolar?

El grup de convivència estable ha de romandre al centre educatiu fins acabar la jornada lectiva, i es prioritzarà l’organització d’un equip mòbil per fer les PCR al centre educatiu.

El grup estable ha d’acabar la jornada lectiva amb normalitat, sempre mantenint les mesures de seguretat i evitant el contacte amb la resta de grups de convivència estable.

Un cop finalitzada la jornada lectiva, l'alumnat del grup de convivència estable i els altres possibles contactes estrets del cas positiu, han de retornar directament (sense extraescolars) als respectius domicilis per iniciar la quarantena. Si no s’hagués pogut fer la presa de mostres per part de la unitat mòbil aquell dia, s’indicarà com fer la PCR als alumnes.


Què han de fer els contactes estrets si el cas positiu es confirma fora d'horari escolar?

La resta de membres del grup de convivència estable han d’anar al centre educatiu en la jornada lectiva següent per dos motius principals: organitzar la realització de la PCR i rebre les instruccions necessàries per tal de seguir l’activitat lectiva durant la quarantena.

Si la PCR no es pogués fer al centre educatiu, s'indicarà on es farà. Abans i després de fer la prova PCR, l'alumnat no podrà fer altres activitats fora del centre educatiu.

 • Si el cas positiu es confirma en les hores prèvies a l’inici de la jornada lectiva

Els membres del grup estable de convivència podran iniciar la jornada a l’espera de la realització de la prova PCR al centre, sempre mantenint les mesures de seguretat i evitant el contacte amb la resta de grups de convivència estable.

 • Si el cas positiu es confirma en cap de setmana

La direcció del centre educatiu ha de comunicar a les famílies dels contactes estrets on es faran les proves PCR i totes les indicacions per fer la quarantena, que ha de començar el mateix cap de setmana.

També ha d'indicar l’hora a la qual l'alumnat ha d'anar al centre educatiu el següent dilluns amb les dues finalitats indicades anteriorment. 

 

Retorn a l'escola

No es requereixen fer proves PCR per retornar a l’escola ni tampoc certificats mèdics. 

El o la responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre educatiu és el director o la directora.

El director/a del centre:

 • La seva funció és informar la comunitat docent, alumnes i famílies de les mesures i actuacions que ha de seguir el centre educatiu.
 • Es coordina amb la persona referent del centre d’atenció primària assignada.
 • Reporta les dades dels casos sospitosos i positius a la nova eina que es posa en marxa aquest any: TRAÇACOVID.
 • Informa, també a través del TRAÇACOVID, de les dades globals del seu centre: nombre de grups en quarantena i nombre d’alumnes, docents i altres professionals en aïllament.

El paper de la persona referent del centre sanitari:

 • Cada centre educatiu té assignat una persona de referència del seu centre sanitari.
 • S’encarrega de resoldre o vehicular tots els dubtes relatius a la COVID-19.
 • Aquestes persones han rebut una formació específica per a dur a terme la seva tasca.

A banda d’aquest espai, teniu a la vostra disposició un canal de Telegram. Descarregueu-vos l’aplicació (IOS o Android) i busqueu el canal /Salut Escola Professionals.

Periòdicament es faran sessions informatives amb professionals de referència del món sanitari a les quals us podreu apuntar pares i mares, familiars, tutors, docents i qualsevol persona de la comunitat educativa. Les dates i detalls s’anunciaran a través del canal de Telegram.

Segurament, es faran ajustaments d’aquest procediment durant el curs escolar, per incloure-hi millores i modificacions segons l’evidència científica sobre la COVID-19, que avança cada dia. I també en funció de la situació epidemiològica.

Data d'actualització:  10.11.2020

Descarregueu-vos els cartells