Coronavirus

Informació per a centres educatius

Ara més que mai, l’escola té un paper fonamental, perquè ha de garantir el dret a l’educació dels infants i joves i ha de mantenir la seva funció de socialització i de formació en qualitat i equitat de milers d’estudiants.

Alhora, els professionals dels centres educatius són una peça clau per fer pedagogia de les mesures sanitàries.

En un moment de grans incerteses, cal que l'escola pugui treballar amb la màxima normalitat possible.  

 • Malgrat la pandèmia, tots els infants i adolescents han de tenir accés a l'educació en condicions d'equitat.  
 • L'aprenentatge als centres educatius ha de poder continuar amb la màxima normalitat, seguint les instruccions sanitàries i garantint la funció social de l'educació.   
 • L'escola ha de ser un entorn segur, amb el risc mínim assumible.
 • A través de les mesures proposades, els centres educatius han d'estar en condicions de contribuir al control de l'epidèmia i a la ràpida identificació de casos i de contactes.
Escola segura. Obre en una nova finestra.

Web del Departament d’Educació

 • Sense símptomes compatibles amb la COVID-19 (febre o febrícula per sobre de 37,5 °C, tos, dificultat per respirar, mal de coll, refredat nasal, fatiga, dolors musculars i/o mal de cap, mal de panxa amb vòmits o diarrea, pèrdua d'olfacte o gust o amb qualsevol altre quadre infecciós.
 • Si no sou convivents o contacte estret d’un cas positiu confirmat de COVID-19.

En el cas del personal docent i no docent de l'escola que tingui contacte amb els infants, les persones de risc elevat de malaltia greu per coronavirus han de ser avaluades pel servei de prevenció de riscos laborals de titularitat del centre per valorar si poden estar en contacte amb els infants.

Les condicions de risc engloben les malalties cròniques, diabetis, hipertensió, obesitat mòrbida o alguna malaltia crònica, com ara una malaltia cardiovascular, malaltia hepàtica crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia renal crònica, malaltia neurològica o neuromuscular crònica, immunodeficiència congènita o adquirida (incloent-hi el VIH), o càncer.

Les dones embarassades es consideren un col·lectiu d'especial consideració. Les persones del grup de risc han de ser valorades pel servei de prevenció de riscos laborals, propi o extern, de cada titularitat. També caldrà preveure els requisits d'accés als centres educatius de persones pertanyents a altres entitats o empreses de cara a la gestió de vulnerabilitats i/o contactes.

 • En tots aquests casos, la vacunació completa pot fer variar l'actitud a prendre.

Les entrades i sortides del centre es duran a terme de manera esglaonada i/o utilitzant diferents portals d’accés per a evitar aglomeracions. En entrar al centre l’alumnat s'ha de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic, mantenir la distància sanitària i portar la mascareta posada.

El centre ha d'identificar tots els accessos possibles; establir els punts d'entrada i sortida, i marcar quins grups accedeixen per cada punt. A cada un dels accessos, l'entrada i la sortida s'ha de fer per un o diversos grups estables de manera esglaonada.

Es recomana que pares i mares només accedeixin a l'interior del recinte escolar en el cas que ho indiqui el personal del centre, seguint totes les mesures de protecció establertes, utilitzant mascareta i sempre mantenint la distància de seguretat.

Si l'entrada i sortida de famílies al recinte del centre es fa pel pati, l'alumnat pot ser acompanyat per la família.

En qualsevol cas, els adults que acompanyin els infants o joves han de ser els mínims possibles i han de complir rigorosament les mesures de distanciament físic de seguretat i ús de mascareta. Es recomana que aquestes persones estiguin vacunades amb la pauta completa.

En els passadissos i els lavabos s'ha de vetllar perquè no coincideixin més d'un grup estable. Quan coincideixin més d'un grup de convivència estable cal mantenir la distància interpersonal d'1,5 metres.

S'han de reservar els ascensors per a les persones que presenten dificultats per a la mobilitat i el seu personal de suport, si escau. L'ús dels ascensors ha de ser esporàdic.

L'horari dels centres, de forma general, són els establerts en les diferents normatives del Departament.

Les excepcionals circumstàncies derivades de la pandèmia poden determinar la necessitat d'incorporar canvis en l'horari, tenint en compte el projecte educatiu de cada centre. En el cas de modificació de l'horari, el centre ho ha de traslladar al director o directora dels serveis territorials o, si escau, a la gerència del Consorci d'Educació de Barcelona, perquè l'aprovi.

Es manté la proposta de l'organització entorn a grups de convivència estable. El seu principal valor, tal com s'ha demostrat durant el curs 2020-2021, és la facilitat que ofereix en la traçabilitat de possibles casos que s'hi donin, atès que permet una identificació i gestió precoç dels casos i dels seus contactes.

Es tracta de grups estables d'alumnes, en el marc dels quals es produeix la socialització de les persones que l'integren.

A les etapes d'infantil i de primària la persona tutora formarà part del grup estable. Poden formar part d'aquest grup estable docents o personal de suport educatiu i d'educació inclusiva si la major part de la seva jornada laboral transcorre en aquest grup, tot i que, de manera general, els mestres especialistes d'infantil i primària i el professorat de secundària i el personal de suport educatiu i d'educació inclusiva no formen part de cap grup estable.

Es tracta, per tant, d'un grup de persones que tenen una relació propera i molt quotidiana. Això permet que no sigui necessari requerir la distància física interpersonal de seguretat establerta en 1,5 metres (o la superfície equivalent de seguretat de 2,5 m²) en aquests grups de convivència estable.

En aquestes condicions, des d'un punt de vista de salut, té molta importància fer esforços organitzatius per garantir l'estabilitat i l'estanqueïtat d'aquest grup, amb la finalitat de preservar la capacitat de traçabilitat.

En el cas que terceres persones s'hagin de relacionar amb aquests grups (docents i altres professionals de suport educatiu) o en cas que diferents grups s'hagin de relacionar entre si, s'han de complir rigorosament les mesures de protecció individual, especialment la ventilació i l'ús de la mascareta.

L’ús de la mascareta no és obligatori en el cas dels alumnes d’educació infantil (de 0 a 6 anys).

De 1r a 6è de primària (de 6 a 12 anys) i durant les primeres dues setmanes de curs l’ús de mascareta és obligatori, també quan s’estigui amb el grup de convivència dins de l’aula. Un cop passat aquest període, es revisarà l’obligatorietat a partir dels 6 anys, i es determinarà en funció del territori i estat de la pandèmia.

Pel que fa als alumnes de  secundària, batxillerat, formació professional i centres de formació d’adults, així com el personal docent i no docent del centre, l’ús de la mascareta és obligatori, encara que s’estigui amb el grup de convivència estable.

L'ús de la mascareta per a l'inici del curs 2021-2022 és la que es mostra en la taula següent.

Col·lectiu

Indicació

1r cicle d'educació infantil (0-3 anys)

No indicada

2n cicle d'educació infantil (3-6 anys)

No obligatòria

De 1r a 6è de primària

Obligatòria

A partir d'educació secundària, batxillerat, formació professional i centres de formació d'adults

Obligatòria

Personal docent i no docent

Obligatòria

La mascareta s’haurà de dur posada de casa i en bon estat. Només es poden manipular amb les mans les gomes (per treure-la i posar-la). Cada alumne o alumna haurà de portar una bossa de paper o plàstic per desar-la en cas que sigui necessari.

La mascareta indicada en l'àmbit educatiu és de tipus higiènic, en compliment de la norma UNE.

En el cas del personal que treballa al centre, el rentat de mans s'ha de dur a terme:

 • a l'arribada al centre, abans del contacte amb els infants;
 • abans i després d'entrar en contacte amb els aliments, dels àpats dels infants i dels propis;
 • abans i després d'acompanyar un infant al lavabo;
 • abans i després d'anar al lavabo;
 • abans i després de mocar un infant (amb mocadors d'un sol ús), i
 • com a mínim una vegada cada 2 hores.

Cal que es garanteixi l'existència de diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat de sabó amb dosificador i tovalloles d'un sol ús. En punts estratègics (menjador, zona d'aules...) es recomana la col·locació de dispensadors de solució hidroalcohòlica per a ús del personal de l'escola.

 • S'han d'afavorir mesures adaptades a l'edat de l'infant (vídeos, cançons...) per promoure el rentat de mans correcte i la seva importància.
 • Cal que es col·loquin pòsters i cartells informatius explicant els passos per a un correcte rentat de mans en els diversos punts de rentat de mans.
 • L'escola ha de disposar d'una planificació de ventilació, neteja i desinfecció adaptada a les característiques del centre. D'acord amb l'evidència científica més recent, la ventilació és una de les principals mesures de prevenció de contagis en espais interiors Per això cal seguir curosament les orientacions de ventilació.
 • La nova evidència mostra que la via de transmissió a través de les superfícies és molt menys rellevant del que s'havia considerat inicialment. Per aquest motiu, durant el curs 2021-2022 no serà necessària l'aplicació dels protocols de neteja establerts per al curs 2020-2021.
 • La neteja i la posterior desinfecció d'espais s'ha de fer amb una periodicitat diària al final de la jornada, procurant incidir més en aquelles superfícies de contacte habitual.
 • No és necessària la desinfecció d'espais dins l'horari lectiu.
 • Es permet que els alumnes comparteixin materials portats de casa sempre que compleixin condicions d'higiene.
 • Les zones exteriors són espais de baix risc de transmissió del coronavirus. Per aquest motiu, s'aconsella utilitzar espais com el pati per a la realització d'aquelles activitats puguin fer-se a l'aire lliure.
 • Es recomana que els mocadors i tovalloles d'un sol ús utilitzats per a l'assecat de mans o per a la higiene respiratòria es llencin en contenidors amb bosses, preferiblement amb tapa i pedal. El material d'higiene personal, com mascaretes, guants i altres residus personals d'higiene, són considerats com a fracció resta i, per tant, s'han de llençar al contenidor de rebuig (contenidor gris).
 • En el cas que alguna persona presenti símptomes mentre està al centre, cal tancar en una bossa tot el material utilitzat a l'espai d'ús individual on s'ha aïllat la persona i introduir-lo en una segona bossa abans de dipositar-la amb la resta de residus, tal com s'ha indicat al paràgraf anterior.
 • A les escoles es podran utilitzar, com a espais docents per a un grup d'alumnes, les aules de grup i també les aules o espais específics: aula de psicomotricitat, aula de música, aula d'informàtica, biblioteca, gimnàs, etc.
 • Als instituts es podran utilitzar com a espais docents per a un grup d'alumnes les aules de grup i també les aules o espais específics: aula taller, aula de música, aula de dibuix, laboratoris, tallers de les diferents famílies professionals, biblioteca, gimnàs, etc.
 • En tots els centres es podran utilitzar com a aula de grup tots els espais clarament sectoritzats.
 • En funció de cada centre, l'ús dels espais per a un grup poden ser diferents. Es recomana que cada grup tingui un únic espai de referència. Tot i això, de forma excepcional a l'educació a primària i particularment a secundària, si l'ocupació dels espais ho permet, es poden utilitzar les diferents aules específiques: els laboratoris, les aules tallers, música, dibuix, etc.
 • Un cop identificats i assignats els espais, dins del centre educatiu, per a grups estables, cal detectar si hi ha necessitats de més espais fora del centre.
 • Si són necessaris aquests espais externs, el centre ho ha de comunicar a la Inspecció educativa, i els serveis territorials han d'analitzar i acordar, conjuntament amb els ajuntaments, el pla de cobertura d'espais.
 • Un cop definits els espais d'altres administracions i/o entitats i les condicions de la cessió temporal d'aquests espais per a ús educatiu, cal formalitzar aquesta cessió administrativament.
 • Davant la nova evidència que la transmissió del virus és molt poc probable a través de les superfícies, les recomanacions principals al menjador consisteixen en la ventilació, el rentat de mans i la disposició de l'alumnat per grups de convivència estable, mantenint la distància física recomanada entre grups.
 • Els infants que facin tasques com les de parar i desparar taula, o d'altres, les han de fer exclusivament per al seu grup de convivència. Si l'alumnat recull el menjar en una línia d'autoservei, cal que mantingui la distància en la filera.
 • El personal docent i el personal d'administració i serveis del centre podrà fer ús del servei de menjador escolar sempre que sigui possible la seva ubicació en un espai clarament diferenciat de l'ocupat per l'alumnat i mantenint en tot moment la distància de seguretat d'1,5 metres entre els adults i amb l'alumnat. El professorat i el personal d'administració i serveis han d'utilitzar obligatòriament la mascareta en el menjador excepte quan estiguin asseguts a taula fent l'àpat.

 

Activitats posteriors als àpats

Les activitats posteriors als àpats s'han de realitzar, preferiblement, a l'aire lliure, amb ocupació diferenciada d'espais per a cada grup estable. Quan això no sigui possible cal fer ús de la mascareta.

També es poden utilitzar espais interiors, preferiblement per a infants pertanyents a un mateix grup estable. En aquest cas cal garantir-ne la ventilació.

Quan no sigui possible la utilització d'un espai per a infants d'un mateix grup estable, cal garantir la separació entre els alumnes de grups diferents, així com organitzar separadament l'entrada i la sortida dels infants dels diferents grups.

 

Espai de cantina als instituts

Es preveu el funcionament de les cantines escolars en els instituts, d'acord amb els criteris de distància de seguretat establerts i adoptant les mesures necessàries per evitar la concentració d'alumnes a l'entrada i a l'interior de la cantina.

 • És obligatori l'ús de mascareta pel personal que atengui la cantina.
 • En el cas que hi hagi taules, els alumnes d'un mateix grup estable poden seure junts. En cas que en una mateixa taula hi hagi alumnes de més d'un grup, caldrà deixar una cadira buida (equivalent a 1,5 m) entre ells per garantir-ne la distància.
 • A l'entrada s'hi ha d'instal·lar un dispensador de gel hidroalcohòlic perquè l'alumnat es renti les mans abans d'entrar-hi.
 • Cal ventilar i desinfectar la cantina d'acord amb instruccions de ventilació vigent.

Es recomana que l'educació física es faci a l'aire lliure —a l'espai del pati— sempre que sigui possible, evitant la franja horària de major exposició solar durant els mesos de calor. Si l'activitat té lloc a l'exterior i/o es mantenen els grups estables no serà necessari l'ús de mascareta.

L'espai del gimnàs pot ser utilitzat per a altres activitats lectives.

 • La sortida al pati quan l'espai ho requereixi ha de ser esglaonada. A l'organització horària del centre cal establir els torns d'esbarjo en funció de la dimensió del pati i les possibilitats de sectoritzar-lo, tenint en compte que hi pot haver a la vegada més d'un grup estable.
 • A l'espai del pati s'hi pot permetre la interacció de diferents grups de convivència estable, fent ús de la mascareta. Durant l'esbarjo a l'exterior, si es manté el grup de convivència estable, no és necessari l'ús de la mascareta. Els infants han de portar la mascareta posada fins al pati i, per tant, se l'han de treure un cop a l'exterior i desar-la adequadament.
 • En els espais de reunió i treball per al personal s'han d'establir les mesures necessàries per garantir el distanciament físic de seguretat d'1,5 metres, i és obligatori l'ús de la mascareta. S'ha de prestar especial atenció a la ventilació correcta de l'espai.
 • Quan no sigui possible mantenir les mesures necessàries, les reunions han de ser telemàtiques.
 • Els claustres es poden fer en espais exteriors vetllant per mantenir la distància i l'ús de mascareta.
 • Pel que fa a la formació del professorat en el centre es pot fer de manera presencial sempre que es mantinguin les mesures sanitàries establertes per Salut en cada moment, amb ventilació i ús de la mascareta; en cas de fer-ho en espais exteriors es pot fer formació amb tot el claustre mantenint les distàncies i fent ús de mascareta.
 • Els centres duen a terme les activitats extraescolars previstes en la seva programació general anual, d'acord amb el pla sectorial vigent.
 • En la mesura del possible, es recomana començar les activitats extraescolars el mes d'octubre, ja que d'aquesta manera els centres tindran temps per organitzar-les.

Els centres poden dur terme les activitats previstes en la seva programació general anual, pel que fa a sortides i colònies, amb les adaptacions que calgui, ateses les mesures de prevenció i seguretat sanitària, d'acord amb el Pla sectorial vigent.

Als centres d'educació especial cal procurar dur a terme les activitats habituals (fisioteràpia, estimulació, etc.) amb la màxima normalitat, respectant les mesures de prevenció i higiene. En aquells infants que comparteixen escolarització en dos centres, mentre sigui possible i la situació epidemiològica ho permeti, es mantindrà aquesta modalitat.

 

Mascaretes i pantalles facials

 • En el moment actual les mascaretes són obligatòries pels infants a partir de 6 anys, sempre que no existeixi una contraindicació al seu ús.
 • No es recomana l'ús de mascareta si impedeix respirar amb normalitat o bé si la persona que la porta no és capaç de treure-se-la sense ajuda si així ho necessita. Per tant, un infant o adolescent que no sigui capaç d'enretirar-se la mascareta de manera autònoma, no n'hauria de portar.
 • Quan les activitats impliquin risc de patir esquitxades (alimentació, higiene...) és recomanable l'ús d'una mascareta integral (que inclogui protecció ocular) o d'una pantalla facial.

 

Guants

L'ús de guants només es considera necessari per al personal de l'escola.

 

Material

S'ha de procurar que el material o altres instruments necessaris siguin d'ús propi.

 

Espais amb poca ventilació

S'ha de procurar dur a terme les activitats amb molt pocs infants simultàniament. Sempre que sigui possible, es mantindrà la porta oberta.

 

El centre ha d’elaborar, en el marc de l'autonomia de centre i amb l'acompanyament de la Inspecció educativa, un pla d’organització bàsic i provisional (espais, esglaonaments d'entrades i sortides, franges, utilització dels patis, extraescolars...). Aquest pla definitiu ha de ser aprovat pel consell escolar del centre, i serà un element clau de la programació general anual del centre.

El pla d'organització de cada centre ha d’establir, com a mínim, la informació següent:

 • Organització pedagògica, en una situació de pandèmia com l'actual i en cas de confinament parcial o tancament del centre.
 • Organització de grups d'alumnes, de professionals i d'espais.
 • Organització d'horaris i gestió d'entrades i de sortides.

El pla d'organització del centre ha d'estar a disposició de la Inspecció d'Educació, i el centre l'ha de publicar al seu espai web. Si al llarg del curs es modifica aquest pla, cal que l'aprovi el consell escolar.

 

Plans de contingència en cas de confinament o tancament

 • Tots els centres han de garantir un pla de contingència per a tots els nivells i ensenyaments que imparteixin.
 • Es treballarà de forma 100% presencial en tots els ensenyaments obligatoris i postobligatoris.
 • El centre ha de comptar amb un document que reculli el pla de contingència amb les mesures organitzatives i pedagògiques que es portaran a terme en cas que es doni un cas positiu al grup i es confini un alumne o una alumna, un grup reduït d'alumnes o bé tot el grup.
 • Aquest pla de contingència ha d'incloure com es farà el seguiment de l'alumnat, com es vetllarà pel seu estat emocional i en cas que sigui necessari com es lliurarà material escolar i el pícnic del servei de menjador.
 • Cal vetllar perquè el centre incorpori la pràctica habitual de l'ús d'eines digitals de forma habitual dins l'aula per garantir que en cas de confinament es podrà seguir l'aprenentatge amb normalitat.


Consulteu el document del Pla d’actuació per al curs 2021-2022 per veure totes les característiques dels plans de contingència per a cada nivell educatiu i també com cal indicar i comunicar tots els grups d’alumnes, de professionals i d’espais.

 • S'aplicarà el protocol vigent de gestió de casos quan es detecti un cas positiu o simptomatologia susceptible de ser COVID-19 en un centre educatiu.
 • Els centres que tinguin alumnat de 12 anys o més, han de demanar a les famílies el certificat de vacunació per gestionar el confinament del grup, si es dona el cas.

A banda d’aquest espai, teniu a la vostra disposició un canal de Telegram. Descarregueu-vos l’aplicació (IOS o Android) i busqueu el canal /Salut Escola Professionals.

Periòdicament es faran sessions informatives amb professionals de referència del món sanitari a les quals us podreu apuntar pares i mares, familiars, tutors, docents i qualsevol persona de la comunitat educativa. Les dates i detalls s’anunciaran a través del canal de Telegram.

Segurament, es faran ajustaments d’aquest procediment durant el curs escolar, per incloure-hi millores i modificacions segons l’evidència científica sobre la COVID-19, que avança cada dia. I també en funció de la situació epidemiològica.

Data d'actualització:  14.09.2021

Descarregueu-vos els cartells