En aquest apartat hi trobareu la definició d'alguns termes que s'empren habitualment en parlar del coronavirus SARS-CoV-2. 

Mesura de distanciament social que s'aplica a una persona que té una malaltia contagiosa per reduir el risc que l'encomani a altres persones. En el context de l'alerta sanitària per coronavirus SARS-CoV-2, s'aplica com a mesura preventiva a qualsevol persona que presenti símptomes de COVID-19 o que hagi estat en contacte amb persones infectades. 

Grup de persones que es relacionen entre si generant un espai de confiança i seguretat.

Grup de persones que conviuen sota el mateix sostre. Pot incloure també persones cuidadores i/o de suport per evitar l’aïllament social.

Grup acotat, estable i reduït de persones amb qui s'estableixen relacions familiars, laborals, escolars i recreatives. 

Increment significatiu en un període de temps determinat del nombre de persones d'una població afectades per una malaltia.

Quantitat d'unitats víriques per mil·límetre cúbic que hi ha en un fluid orgànic.

Persona amb resultat positiu en la prova diagnòstica de la COVID-19.

Persona amb resultat negatiu en la prova diagnòstica de la COVID-19.

Persona amb símptomes compatibles amb la COVID-19.

Conjunt de símptomes associats a una malaltia.

Consisteix a tancar algú dins un espai limitat per motius diversos, com ara la salut pública.

Persona amb qui un cas sospitós o positiu de COVID-19 ha compartit espai a menys de 2 metres de distància, sense mascareta, durant més de 15 minuts, al llarg de les 48 hores prèvies a l’inici dels símptomes.

Representació gràfica del nombre de casos d'una epidèmia en un període de temps determinat.

La corba epidèmica informa sobre el patró de comportament, la magnitud i la tendència en el temps de la malaltia.

És el nom d'una família de virus, que poden causar diverses afeccions respiratòries, des de refredats comuns fins a pneumònies greus. Els més coneguts són el coronavirus SARS-CoV, responsable de la síndrome respiratòria aguda greu, i el coronavirus MERS-CoV, responsable de la síndrome respiratòria de l'Orient Mitjà. 

És el virus responsable de la COVID-19.

Es va identificar per primera vegada el desembre de 2019, a la Xina, arran de la detecció de diversos casos de pneumònia de causa desconeguda, alguns d'ells greus, relacionats en l’exposició comuna a un mercat majorista de peix a la ciutat de Wuhan, província de Hubei.

És el nom de la malaltia produïda pel coronavirus SARS-CoV-2. Neix de l’anglès corona virus disease i de l’any en què va sorgir.

Procés de recuperació gradual de la normalitat en l'activitat d'una població després d'un procés de confinament.

Interval d'espai que hi ha d'haver entre dues persones com a mesura per evitar el contagi d'una malaltia.

Aparició, en una comunitat o una àrea geogràfica més gran, durant un període de temps concret, d'un nombre inesperat de casos d'una malaltia, que excedeixen clarament els valors habituals.

Es tracta de l’equipament que un treballador subjecta o porta posat amb l'objectiu que el protegeixi contra un o diversos riscos que puguin amenaçar la seva salut i seguretat.

Primera etapa que activen les autoritats sanitàries davant l'aparició d'un virus nou o desconegut, amb l'objectiu de trencar la cadena de transmissió i liquidar-lo, si és possible, abans no s'escampi d'una manera descontrolada. Inclou mesures d'identificació dels contactes, aïllament i seguiment individualitzat. 

Segona etapa que activen les autoritats sanitàries davant l'aparició d'un virus nou o desconegut, quan la fase de contenció no aconsegueix contenir la propagació del virus. Inclou mesures sobre la població general per reduir-ne l'impacte sanitari, social i econòmic.

Gel aquós amb una elevada concentració d'alcohol que permet eliminar microorganismes patògens de les mans i de superfícies.

Professional no sanitari d’un equip d’atenció primària o d’un servei de vigilància epidemiològica territorial que juga un paper clau per contenir i identificar els brots de la infecció.

És qui es posa en contacte amb una persona sospitosa d'estar infectada per COVID-19 a qui un professional sanitari prescriu o fa una prova PCR.

La seva tasca consisteix a informar-la (per telèfon o personalment) sobre el procediment que s’ha de seguir i iniciar el procés d’identificació de contactes estrets.

En l'àmbit dels centres educatius, es tracta d’un grup estable d'alumnes, amb el seu tutor o tutora, i en el marc del qual es produeix la socialització de les persones que l'integren.

Poden formar part d'aquest grup estable altres docents o personal de suport educatiu, si la major part de la seva jornada laboral transcorre en aquest grup.

Un docent i un professional o una professional de suport educatiu només poden formar part d'un únic grup estable.

Resistència d'un organisme davant d'una malaltia infecciosa.

Difusió ràpida de rumors, informació inexacta i notícies enganyoses amb relació a una malaltia infecciosa o un problema de salut pública, paral·lelament a la seva propagació o evolució.

Període d'una malaltia en què no dona símptomes i aparentment no és activa.

Careta que tapa la boca i el nas emprada per a evitar la inhalació o dispersió d’agents patògens o d’elements tòxics o nocius.

També pot fer referència a la careta que tapa la boca i el nas emprada per a administrar medicaments, anestèsics o oxigen.

Epidèmia que afecta greument una àrea geogràfica més extensa i habitualment més d'un país. 

Microorganisme que pot causar una malaltia.

Prova diagnòstica que detecta el material genètic del virus.

Un resultat positiu significa que la persona ha estat en contacte recent amb el virus i, per tant, ha de fer aïllament per evitar transmetre'l a altres persones.

Es pot realitzar a partir de dues mostres, la nasal (fosses nasals) o la nasofaríngia (fosses nasals i gola), que el professional sanitari extreu amb l'ajuda d'un bastonet. 

Moment de màxima intensitat d'una epidèmia.

Gràficament es representa en el punt més alt de la corba epidèmica.

Nombre de persones afectades en un període de temps concret per una determinada malaltia, o exposades a un determinat factor de risc, amb relació al nombre total d'habitants d'una població.

Reaparició d'un brot epidèmic.

Gestor telefònic de seguiment de contactes. La seva funció és entrevistar els contactes estrets que ha reportat una persona qui ha estat diagnosticada de COVID-19 amb els objectius següents:

  • Informar que han de fer aïllament.
  • Gestionar la baixa laboral, si és necessària. 
  • Fer seguiment dels símptomes. 
  • Recollir dades epidemiològiques. 

Capacitat d'identificar l'origen, l'evolució i la localització d'una infecció.

Fa referència a la restricció de les activitats de persones sanes que han estat en contacte amb una persona que té una malaltia contagiosa durant la fase en què la malaltia és transmissible, amb l'objectiu d'evitar-ne la propagació.

Fa referència a la unitat hospitalària on es té cura constant de malalts en estat especialment greu, amb l'administració de medicació, el control permanent de constants biològiques i l'actuació immediata en cas d'empitjorament.

Data d'actualització:  15.10.2020