Aquestes respostes estan vinculades a la RESOLUCIÓ SLT/1648/2020 i es poden modificar si canvia la normativa establerta.

Totes aquelles persones de 6 anys en endavant que no tinguin contraindicació (vegeu la pregunta següent). Per a les persones de 3 a 5 anys, l’ús de la mascareta és recomanable però no obligatori.

  • Aquelles persones que presenten una malaltia o dificultat respiratòria que pot empitjorar amb l’ús de la mascareta.
  • Aquelles persones que no són capaces de treure’s la mascareta de manera autònoma (sense ajuda) quan ho necessiten.
  • Aquelles persones que presenten trastorns o alteracions de la conducta que en fan inviable l’ús.

En general, cal fer ús de la mascareta sempre que se surt de casa.

Les situacions en les quals no cal fer ús de la mascareta són:

  • Durant la pràctica esportiva.
  • Mentre s’està menjant o bevent.
  • Durant les activitats restringides als grups estables de convivència en el marc de les escoles i les activitats de lleure infantil i juvenil.

No és necessari si s’està amb les persones amb qui es conviu habitualment.

Sí, excepte si s’està fent esport.

Cal que les empreses garanteixin totes les mesures de protecció per a les persones treballadores. En empreses no obertes al públic, un cop la persona treballadora sigui al seu lloc de treball (asseguda i/o fent una tasca que no comporti mobilitat) i amb totes les mesures necessàries, pot prescindir de la mascareta malgrat que continua essent recomanable. En canvi, és obligatòria per a tots els desplaçaments que es facin a l'interior del centre de treball (entrades, sortides, lavabo...) També se'n pot prescindir en aquelles feines que impliquin un gran esforç físic, independentment de si es duen a terme a l'interior o a l'exterior (per exemple, en treballs vinculats a la construcció) i sempre que es pugui garantir la seva seguretat i salut.

Sí, cal portar mascareta excepte si la feina implica pràctica esportiva o un gran esforç físic (per exemple, alguns treballs relacionats amb la construcció).

Mentre s’és a la platja es pot prescindir de la mascareta, però cal utilitzar-la durant el trajecte o quan s’està en instal·lacions d’ús públic, als lavabos (incloent-hi les cues, si n’hi ha), dutxes, guinguetes o quiosc de begudes.

Cal fer ús de la mascareta als vestidors i a les instal·lacions interiors (vestíbul, passadissos, etc.) i exteriors però es pot prescindir de la mascareta a les zones de bany.

No, si totes les persones ocupants del vehicle són convivents.

L'ús de la mascareta és recomanable per als desplaçaments o per passejar excepte quan per l'esforç físic requerit aquesta dificulti una correcta respiració.

I si és per fer esport?

En el cas que sigui en el context d’una pràctica esportiva, com el ciclisme de carretera o de muntanya, no és necessari portar mascareta.

Sí, també quan es desenvolupin en espais exteriors.

Cal fer ús de la mascareta als vestidors i a les instal·lacions interiors (vestíbul, passadissos, etc.) i exteriors. No és necessària durant la pràctica esportiva.

Un cop s’assegui a taula, es pot prescindir de la mascareta. Caldrà utilitzar-la per anar al lavabo o per anar a pagar o a demanar al taulell.

Sí, excepte en aquelles activitats en les quals estan definits grups estables de convivència –en el marc d’aquests grups– i aquelles en les quals es practiqui una activitat esportiva o activitats que no puguin ser dutes a terme amb mascareta (per exemple, tocar instruments de vent o cantar, en les quals cal extremar mesures com la ventilació i la distància de seguretat). En aquests casos, la mascareta s’haurà de dur a tot arreu (vestidors, passadissos, vestíbuls, ascensors, etc.) excepte a les aules, zones d’assaig o espais on es realitzin les activitats.

Es pot prescindir de la mascareta perquè es tracta d’una activitat esportiva.

Sí, en tot moment. També n’han de fer ús les persones que condueixen els vehicles o treballen en les diferents instal·lacions del transport, excepte si estan en cabines o despatxos tancats i d’ús individual.

No és necessari mentre s’estigui a la pròpia habitació o a la taula durant els àpats. Sí que cal fer ús de mascareta a les zones comunes i als ascensors.

Sí, excepte quan s’estigui dins la pròpia parcel·la, a la piscina o durant els àpats.

Sí, excepte quan s’estigui consumint una beguda.

En l’àmbit comunitari, es poden utilitzar mascaretes higièniques (de roba) o quirúrgiques. En l’àmbit laboral, s’han d'utilitzar les mascaretes indicades pel Servei de Prevenció de Riscos Laborals.

Cal que la mascareta tapi el nas i la boca, tal com s’indica en el  dibuix següent:

exemple-us-correcte-mascareta

La pantalla facial sol estar indicada en situacions amb risc d’esquitxades (per exemple, si s’està ajudant una persona dependent en tasques com l’alimentació o la higiene) i requereix l'ús de mascareta. L’escut facial o màscara protectora facial protegeix els ulls, el nas i la boca, especialment davant d'actes reflexos com tocar-se la cara, i és una alternativa a la mascareta si s'ajusta adequadament a la cara i cobreix completament la barbeta.

Tant les mascaretes quirúrgiques com les higièniques s’han de renovar diàriament. Les mascaretes higièniques (de roba) s’han de rentar a elevada temperatura (>60ºC).

Cal rentar-se les mans o aplicar-hi gel hidroalcohòlic abans i després de fer-ho i seguir les  indicacions següents.

És recomanable desar la mascareta en una bossa de paper. També podem utilitzar una bossa de roba si la rentem cada vegada que canviem de mascareta a alta temperatura (>60ºC). No és recomanable posar-se la mascareta sota la barbeta, al colze, al canell, etc. mentre no se’n fa ús.

Les mascaretes d’un sol ús s’han de llençar al rebuig.

Data d'actualització:  17.02.2021