Per reduir l’exposició als contaminants de l’aire es poden adoptar diferents mesures de caràcter general.

Quan es produeixen situacions o episodis en el quals se superen determinats nivells de contaminants (llindars d’informació o d’alerta), es recomana adoptar unes mesures de precaució addicionals. 

Recomanacions generals

 • Activitat física:
  • Si es realitza activitat física a l’aire lliure, es recomana fer-la en les hores del dia amb menys contaminació i evitant les vies amb més trànsit rodat. Pel que fa a les activitats esportives escolars, durant els dies assolellats de primavera i estiu, es recomana programar-les tenint en compte les prediccions dels nivells d’ozó de la zona.
  • El moment del dia i el lloc on es fa l’activitat física pot fer variar significativament el nivell d’exposició als contaminants de l’aire. Els nivells de contaminació de l'aire són generalment majors durant les hores punta i prop de carrers i carreteres amb més trànsit rodat, ja que molts contaminants de l’aire són produïts pels vehicles. Pel que fa a l’ozó els nivells més elevats es produeixen especialment a partir del migdia o la tarda durant els mesos de temperatura més altes.
  • Cal tenir en compte que l’activitat física és bona per a la salut, i els seus beneficis són, generalment, molt més grans que els efectes adversos que pot produir la contaminació atmosfèrica. No obstant això, l’augment en la taxa de respiració que té lloc durant l’exercici pot fer que arribin més quantitats de contaminants als pulmons en el cas que aquesta activitat es realitzi en àrees amb presència de més contaminants en l’aire. Com més ràpid es respira, més compostos de l’aire poden arribar als pulmons.
 • A casa: 
  • En la mesura del possible, ventileu el vostre habitatge en les hores amb menys trànsit al vostre carrer.
 • Per a l’ús de les instal·lacions domèstiques de biomassa:
  • Les instal·lacions domèstiques de combustió de biomassa són susceptibles de generar alguns contaminants que, en funció de la seva concentració en l’aire, poden tenir efectes perjudicials sobre la salut. És per això, que cal tenir en compte una sèrie de recomanacions i bones pràctiques a l’hora d’utilitzar aquestes instal·lacions i d’emmagatzemar determinats tipus de biomassa com els pèl·lets.
 • Mobilitat:
  • En els desplaçaments en moto, bicicleta o cotxe, es pot incrementar l’exposició als contaminants de l’aire per la proximitat als tubs d’escapament dels vehicles. Es pot reduir aquesta exposició utilitzant, en la mesura que sigui possible, les vies de menys trànsit.
  • També es poden utilitzar màscares que poden filtrar les partícules més grans presents en l’aire si estan ben ajustades, però cal vigilar que no causin dificultats respiratòries.

Recomanacions en cas de nivells elevats de contaminació

La normativa estableix un llindar d'informació a partir del qual una exposició de durada breu pot comportar un risc per a la salut dels grups de població especialment vulnerables, i un llindar d'alerta a partir del qual una exposició de durada breu pot comportar un risc per a la salut que pot afectar el conjunt de la població. Cadascun d'aquests llindars comporta unes mesures de prevenció addicionals, que varien en funció de la vulnerabilitat de les persones.  
 
Cal recordar que els col·lectius especialment vulnerables a la contaminació atmosfèrica són les persones amb malalties respiratòries o de l’aparell circulatori, els nadons, els infants en edat preescolar, les dones embarassades i algunes persones grans, degut a la disminució de la funció dels òrgans amb l’edat. 
 
 
Llindars d'informació
 
Els llindars d’informació per al NO2, PM10 i ozó troposfèric a partir dels quals es recomanen mesures addicionals són:
 • NO2200 µg/m3  (valor límit horari)
 • PM10: 50 µg/m3  (valor límit diari)
 • Ozó: 180 µg/m3  (valor mitjà horari)

Les mesures que es recomana adoptar són:

 • Desplaçaments
  • Població vulnerable: No modificar els desplaçaments habituals
  • Població General: No modificar els desplaçaments habituals
 • Activitats de lleure
  • Població vulnerable: Reduir l'exercici físic intens, especialment a l'exterior
  • Població general: No modificar les activitats habituals

 

Llindars d'alerta

Els llindars d’alerta per al NO2, PM10 i ozó troposfèric a partir dels quals es recomanen mesures addicionals són:

 • NO2400 µg/m3  (durant 3 hores consecutives)
 • PM10: 80 µg/m3  (valor límit diari)
 • Ozó: 240 µg/m3  (valor mitjà horari)

Les mesures que es recomana adoptar són:

 • Desplaçaments
  • Població vulnerable: No modificar els desplaçaments habituals necessaris
  • Població General: No modificar els desplaçaments habituals
 • Activitats de lleure: 
  • Població vulnerable: Evitar l'exercici físic intens, especialment a l'exterior
  • Població general: Reduir l'exercici físic intens, especialment a l'exterior

 

En les situacions d’alts nivells de PM10 o del NO2, el Departament de Territori i Sostenibilitat activa avisos preventius o declaracions d’episodis ambientals en funció de les concentracions detectades. Així mateix davant concentracions elevades d’ozó troposfèric s'activen avisos de superacions dels llindars d’informació o d’alerta per aquest contaminant.

Data d'actualització:  25.02.2021