Nova via per demanar la baixa per simptomatologia compatible amb la COVID-19