Funcions de l'ICAM relacionades amb el reconeixement de la situació d'incapacitat temporal i permanent i la resolució de reclamacions

En determinades circumstàncies i en alguns casos relacionats amb el reconeixement de la situació d’incapacitat temporal i d’incapacitat permanent de persones treballadores, i també en el marc d’alguns processos de reclamacions patrimonials al Departament de Salut, l’ICAM fa avaluacions mèdiques i emet dictàmens i informes amb l’objectiu de complir amb les funcions que li són competents, que són les següents:

- Revisar o avaluar l’estat de salut de persones en situació de baixa mèdica i decidir la continuació de la baixa o l’alta mèdica (tant per a la reincorporació laboral com per proposar el reconeixement de la incapacitat permanent).

- Determinar si l’origen d’una situació d’incapacitat temporal és una malaltia (comuna o professional) o un accident (laboral o no laboral),i per tant intervé en la contingència del procés.

- Autoritzar les Mútues Col·laboradores de la Seguretat Social (MCSS) a la realització de proves diagnòstiques, tractaments terapèutics i rehabilitadors prescrits pel servei públic de salut a persones en situació de baixa laboral.

- Revisar les altes emeses per les MCSS quan les persones treballadores que estaven en situació d’incapacitat temporal per contingències professionals no estan d’acord amb aquesta decisió.

- Avaluar les seqüeles per un accident de treball o una malaltia professional quan cal establir si aquestes seqüeles constitueixen una incapacitat permanent total o parcial o impliquen una alteració de la integritat física susceptible d’una indemnització però no són invalidants per treballar.

- Avaluar l’acumulació de processos mèdics per incapacitat temporal.

- Avaluar si un pacient que pertany a la MUFACE i que ha rebut un tractament mèdic o assistència sanitària a l’estranger que li ha comportat un cost econòmic reunia les condicions sanitàries que donen dret a un rescabalament de les despeses o a altres actuacions relacionades amb les prestacions.

- Determinar si una situació d’incapacitat laboral és permanent o previsiblement definitiva.

- Proposar el possible grau d’una incapacitat laboral permanent i fer les revisions per agreujament, millora, error de diagnòstic o reinici d’activitats laborals.

- Resoldre si les reclamacions prèvies de la ciutadania en desacord amb una alta emesa pel sistema públic de salut, la denegació d’una baixa o la baixa mèdica emesa són procedents o improcedents.

- Avaluar si la praxi professional sanitària realitzada en centres sanitaris públics ha estat l’adequada en procediments de reclamacions patrimonials de la ciutadania al Departament de Salut.

- Fer valoracions pericials i assistir a judicis com a pèrits en els procediments de reclamació judicial per desacord amb altes i baixes mèdiques emeses per l’ICAM o pel sistema públic de salut i altres qüestions anàlogues.

 

 

 

 

Data d'actualització:  22.11.2018