Centres d'Atenció Primària

Els metges i metgesses de capçalera i d’urgències dels Centres d’Atenció Primària són el primer bauló de la cadena d’agents implicats en els processos relacionats amb l’assignació i durada de la prestació per incapacitat temporal.

Quan una persona no es troba bé i considera que per motius de salut no està en condicions de treballar, ha d’anar al seu CAP de referència per comunicar el seu malestar (o a un servei d’urgències hospitalàries en cas de necessitat).

Després de fer l’avaluació mèdica corresponent, el metge o metgessa de capçalera o d’urgències que l’hagi atès emetrà, si ho considera adient i basant-se únicament en el seu criteri professional, el comunicat de baixa mèdica.

De manera general, en els casos de malalties per contingències comunes, correspon als metges d’atenció primària fer el seguiment de la baixa (tot i que les entitats gestores i col·laboradores amb la Seguretat Social i l’ICAM també poden fer-ne el seu propi seguiment i control) -- i emetre l’alta mèdica quan el pacient ha recuperat la capacitat de treballar. 

A partir dels 365 dies de durada, l’alta mèdica correspon a l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).

Data d'actualització:  22.11.2018