Les avaluacions mèdiques en l'àmbit laboral

intro_avaluacions_mediquesUna avaluació mèdica és, de manera general, una valoració de l’estat de salut d’una persona, per establir si existeix alguna malaltia o trastorn físic o psíquic, amb l’objectiu d’emetre un diagnòstic i realitzar un tractament que permeti el restabliment de la salut.

Es porta a terme a partir de factors com ara l’historial mèdic del pacient, la informació obtinguda en l’entrevista personal amb el metge o metgessa, les conclusions d’exploracions físiques, l’observació de símptomes, els resultats de proves diagnòstiques complementàries...

Tot i que el concepte d’avaluació mèdica es pot interpretar com a sinònim de revisió o reconeixement mèdic, en l’àmbit de la medicina avaluadora adquireix unes connotacions diferents, ja que es refereix específicament a les valoracions dutes a terme en el marc dels processos de seguiment i control de les situacions d’incapacitat per treballar, ja siguin temporals o permanents. 

 

Les valoracions dels metges i metgesses de les persones que no es troben bé per treballar determinen les baixes i les altes mèdiques i condicionen l’adjudicació de les prestacions d’incapacitat temporal i d’incapacitat permanent.

En l’àmbit laboral, més enllà de servir per fer diagnòstics i indicar els tractaments que cal seguir, les avaluacions mèdiques són necessàries per determinar si l’estat de salut d’una persona treballadora comporta una limitació funcional i és un impediment perquè pugui fer la seva feina habitual, i si escau:

Establir la baixa mèdica, és a dir, reconèixer oficialment la situació d’incapacitat temporal per treballar.

Confirmar la baixa, és a dir, reconèixer oficialment la continuació de la situació d’incapacitat temporal per treballar.

Emetre l'alta mèdica, és a dir, determinar el final de la situació d’incapacitat temporal per treballar.

Reconèixer un canvi en el grau de la incapacitat reconeguda per millora o agreujament de la situació.

Les avaluacions mèdiques també són necessàries per detectar lesions i malalties de persones treballadores que poden derivar-se de l’activitat feta al seu lloc de treball o de les condicions de l’entorn laboral en què es desenvolupa (contingències professionals).

Quan un metge o metgessa considera que una persona treballadora no es troba, temporalment, en condicions de fer la seva feina per motius salut, ha d’emetre un comunicat de baixa.

El comunicat de baixa és el reconeixement oficial de la situació del pacient que no pot treballar, i un dels requisits indispensables per poder accedir a la prestació d’Incapacitat Temporal (IT) del sistema de protecció de la Seguretat Social. La finalitat d’aquesta prestació és cobrir la pèrdua d’ingressos derivada de no poder dur a terme la feina habitual per motius de salut, i comporta determinats drets i obligacions.

Per tant, el comunicat de baixa és necessari per justificar l’absència de la persona treballadora a l’empresa i perquè l’entitat gestora procedeixi al pagament de la prestació. 

Durant la situació de baixa, les avaluacions mèdiques serveixen per fer el seguiment de l’estat de la salut de la persona i garantir tant un ús correcte de la prestació d’incapacitat temporal com que aquesta s’ajusti a la durada necessària per la recuperació.

Quan un metge o metgessa considera que una persona treballadora en situació de baixa ja s'ha recuperat, ha d’emetre un l’alta mèdica, que dona lloc a l’extinció de la prestació d’IT.

Les avaluacions mèdiques també serveixen per valorar l’estat de salut de les persones que estan tramitant el reconeixement de la situació d’incapacitat permanent (IP) i el grau d’aquesta incapacitat, i per revisar-lo.

En determinades situacions de baixa, i també per resoldre casos dubtosos o de desacord sobre la recuperació de la capacitat per treballar dels pacients, es poden demanar avaluacions mèdiques als òrgans competents i l’emissió d’informes i dictàmens referents a l’estat de salut de les persones afectades.

 

Com que les avaluacions mèdiques són determinants a l’hora d’assignar algunes prestacions econòmiques del sistema de la Seguretat Social, correspon a l’Administració:

  • Vetllar per una gestió de qualitat dels processos mèdics relacionats amb les prestacions de la Seguretat Social.
  • Oferir sistemes de seguiment i control d’aquests processos mèdics.
  • Establir mecanismes d’arbitratge i peritatge en casos de reclamacions i matèries anàlogues.

 

A Catalunya, aquesta responsabilitat recau en la Subdirecció General d’Avaluacions Mèdiques- ICAM. 

Data d'actualització:  22.11.2018