Existeixen diferents procediments de seguiment i control de la baixa, que varien segons la durada estimada de la incapacitat per treballar, la situació (contingència) que l’hagi provocat i el règim d’afiliació a la Seguretat Social de la persona afectada.

Aquests procediments s’han establert amb l’objectiu de vetllar per l’evolució de l’estat de salut de les persones en situació de baixa, garantir la continuació de la seva protecció social mentre no puguin treballar i afavorir una gestió eficient dels fons públics destinats al pagament de les prestacions associades a les baixes.

De manera general, el seguiment de la baixa correspon al metge o metgessa de capçalera del CAP, que programa les visites en funció de la durada estimada prevista de la baixa.  

En els casos de baixa per contingències professionals, el seguiment de la baixa el fan metges o metgesses de les Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social.

En les visites de seguiment, el metge o la metgessa valora l’estat de salut del pacient, i si considera que encara no està en condicions de treballar, emet el comunicat de confirmació de baixa corresponent (fins a 365 dies) i el cita per a la propera visita.

L’assistència a aquestes visites és obligatòria. En cas d’incompareixença no justificada, el metge o la metgessa pot emetre l’alta, i a partir d’aquest moment es deixarà de tenir dret a percebre la prestació econòmica per incapacitat temporal.

A banda de les visites programades, la persona en situació de baixa pot ser citada, en qualsevol moment, a una revisió de control per part de la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social o l’ICAM. L’assistència a aquestes revisions de control també és obligatòria.

 

L'assistència a les visites mèdiques de seguiment i control de la baixa és obligatòria per mantenir el dret a percebre la prestació econòmica per incapacitat temporal.

El comunicat de confirmació de baixa és el document que certifica la continuació de la situació d’incapacitat per treballar a causa d’un problema de salut. És necessari en les baixes de curta, mitjana i llarga durada. No és necessari en les baixes de molt curta durada (menys de cinc dies). 

Serveix per justificar la continuació de l’absència al lloc de treball per motius mèdics i és imprescindible per percebre la prestació per incapacitat temporal per treballar en les situacions previstes per la llei.

Els comunicats de confirmació s’emeten en uns terminis que depenen de la durada estimada del procés. 

L'expedició del comunicat de confirmació sempre ha d'anar precedida d'un reconeixement mèdic.

La tramitació dels comunicats de confirmació és igual que la del comunicat de baixa.

Si durant una visita mèdica de seguiment de la baixa es modifica el diagnòstic, el canvi queda reflectit al comunicat de confirmació de baixa.

El nou diagnòstic també pot implicar que es torni a calcular la durada estimada de la baixa i la freqüència inicialment prevista de les visites mèdiques de seguiment.

Si se supera el temps màxim previst de la baixa (365 dies), l’organisme competent de la gestió i del control passa a ser l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) o l'Institut Social de la Marina (ISM). 

En aquests casos, tot i que el metge o metgessa de capçalera és qui continua atenent la persona en situació de baixa i fent el seguiment del tractament, a partir del dia 365 es deixen d'emetre comunicats de confirmació i només pot finalitzar la baixa l’INSS, amb un dictamen previ de l'ICAM. 

Un cop superat aquest temps màxim de la baixa, es produeix una d’aquestes tres situacions:

  • La baixa es prorroga excepcionalment fins a un màxim de 180 dies més si es preveu que en aquest termini la persona es podrà recuperar.
  • En el moment que es considera que la persona treballadora ja s'ha recuperat, se li dona l'alta mèdica mitjançant una resolució de l'INSS/ISM.
  • S’inicia, si escau, el tràmit per al reconeixement de la situació d’incapacitat permanent per treballar.

 

 

Data d'actualització:  22.11.2018