Tràmits per a instal·lar un DEA

El SEM pot oferir i donar assessorament i supervisió per la connexió, dirigit a entitats/institucions públiques i empreses. Per obtenir una connexió automàtica amb el SEM, envieu un mail a connectardea.sem@gencat.cat

En tot cas, és obligatori notificar i comunicar la instal.lació del DEA davant la xarxa d'oficines de gestió empresarial (OGE). Per consultar l’oficina més propera podeu trucar al telèfon d’informació de la Generalitat de Catalunya (012), o bé visitar el web de Canal Empresa.

El SEM pot oferir i donar assessorament i supervisió per la connexió, dirigit a entitats/institucions públiques i empreses. Per obtenir una connexió automàtica amb el SEM, envieu un mail a connectardea.sem@gencat.cat.

En qualitat de titular o representant de l'entitat, empresa, establiment o servei que disposa del desfibril·lador, declaro:

  • Que, com a representant de l'entitat, disposo de poders suficients per actuar com a tal, d'acord amb l'escriptura notarial corresponent inscrita en el registre mercantil, si escau.
  • Que la persona jurídica a la qual represento està legalment constituïda i inscrita, si escau, en el corresponent registre públic.
  • Que les dades especificades en aquesta sol·licitud són certes.
  • Que estic informat/ada que l'Administració pot fer les comprovacions necessàries relatives al compliment de les dades declarades i de la tinença de la documentació corresponent.
  • Que el DEA compleix els requisits del Reial decret 1591/2009, de 16 d'octubre i s'ajusta al que disposa l'article 3 del Reial decret 365/2009, de 20 de març.
  • Que en la utilització i manteniment del DEA se seguiran, en tot moment, les prescripcions del fabricant.
  • Que el DEA estarà ubicat en un lloc visible i degudament senyalitzat, així com les seves normes d'utilització.
  • Que s'han previst mitjans per a la comunicació immediata amb SEM a càrrec de qui instal·la el DEA, així com un sistema d'alerta posterior a l'autoritat sanitària a través del telèfon 112.
  • Que al lloc d'ubicació del DEA es compta, durant l'horari d'activitat, amb un mínim d'una persona autoritzada per a l'ús de l'aparell, d'acord amb l'article 6, llevat que es tracti d'aparells ubicats a la via pública.
  • Que el personal autoritzat per a l'ús del DEA ha realitzat els cursos de formació continuada, quan escaigui, d'acord amb el que estableix l'article 7.2 del Decret 151/2012, de 20 de novembre.
Data d'actualització:  04.10.2018