Els centres o instal·lacions on es desenvolupin activitats esportives, docents, sanitàries, residencials i altres, i que compleixin determinades característiques (per raó del volum o aforament de persones esperat) han de garantir uns mínims preventius necessaris, entre els quals pot figurar la disponibilitat de DEA. 

Alguns exemples són estacions i intercanviadors de transport amb una ocupació igual o superior a 2.000 persones; aeroports amb un volum superior a 5.000 viatgers en hora punta; establiments d'ús docent especialment destinats a persones amb discapacitats físiques, sensorials, intel·lectuals o amb malalties mentals que disposin de més de 200 places, o qualsevol altre establiment d'ús docent que disposi d’una ocupació igual o superior a 2.000 persones. 

Podeu consultar el llistat complet a l'annex III del Decret 30/2015, de 3 de març, del Departament d’Interior. 

Sí, la llei permet la instal·lació del DEA en entitats, públiques o privades, i en domicilis particulars. 

Si opteu per un DEA fix, heu de saber que:

 • Per a l’òptim funcionament i rendiment del DEA, és imprescindible una connexió automàtica i directa del DEA amb el SEM. Només cal disposar d’una ubicació pública fixa, mitjançant una línia de telèfon dedicada i connectada a la Central de Coordinació Sanitària del SEM, que treballa les 24 hores els 365 dies de l’any. Per obtenir una connexió automàtica amb el SEM, envieu un correu a connectardea.sem@gencat.cat.
 • Si el DEA es troba en un lloc d’accés públic però tancat, com les instal·lacions d’una empresa privada, un centre comercial, etc., caldrà, a més de la connexió automàtica, la identificació d’una persona responsable del centre amb el qual es pugui contactar per avaluar l’alerta (confirmació de l’emergència, via d’accés, etc.). Per obtenir una connexió automàtica amb el SEM, envieu un correu a connectardea.sem@gencat.cat.

Disposar d’un DEA fix amb connexió al SEM permet: 

 • Millorar l’accessibilitat i el temps de resposta a les emergències en l’atenció a l’aturada cardíaca.
 • Gestionar i coordinar directament el conjunt d’actuacions per mantenir la cadena de supervivència, que s’inicien amb la detecció d’una aturada cardiorespiratòria i la recepció de l’alerta, continuen amb l’activació del recurs d’emergència adient més proper i el suport als alertants mitjançant els consells telefònics donats per personal expert del SEM fins que arribi la primera ambulància.
 • El SEM no es fa càrrec de la provisió, instal·lació i manteniment dels DEA.

L'anàlisi del projecte desenvolupat a la demarcació de Girona apunta que, en cas de voler o haver d’instal·lar un DEA, optar per un DEA mòbil és l’alternativa més cost-eficient.

En aquest sentit, el Departament de Salut ha elaborat unes recomanacions per a la racionalització, optimització i planificació dels recursos públics per donar resposta a les aturades cardíaques (ACR) extrahospitalàries i l’APD a Catalunya.

Per assegurar el funcionament  dels DEA, s'han de dur a terme unes inspeccions rutinàries dels equips, i posteriorment a cada episodi en què hagin estat utilitzats, tractant d’avaluar:

 • El desenvolupament del pla de resposta a l'emergència, incloent els intervals de temps de les intervencions clau (com ara el canvi-descàrrega i la recomanació a la iniciació de la RCP), així com l'evolució dels pacients.
 • El funcionament del DEA, incloent la precisió de l'anàlisi del ritme ECG.
 • L'estat de la bateria i la seva funció.  
 • L'estat i funcionament dels elèctrodes.  

 

El responsable del manteniment del DEA és la persona titular o representant de l’entitat (pública o privada) que disposa del DEA. 

El SEM no es fa càrrec de la provisió, instal·lació i manteniment dels DEA.

El Decret 151/2012 defineix que no és imprescindible haver rebut una formació específica en l’ús del DEA, gràcies al seu disseny senzill i la seguretat que ofereixen, d’aquesta manera s’afavoreix la seva utilització per tothom.

Ara bé, si és possible, es recomana que els reanimadors estiguin capacitats no només per utilitzar un DEA, sinó també per reconèixer les situacions d'emergència, així com també per proporcionar les compressions toràciques fins que es disposi del DEA, així com immediatament després de les descàrregues.

Si representeu una institució/entitat pública, organització o empresa, el SEM pot oferir i donar assessorament i supervisió del pla de formació adreçat a institucions públiques, empreses i primers intervinents per dur a terme els projectes d’implantació de desfibril·lació, d’acord amb el Decret 151/2012. Envieu un correu a formació.sem@gencat.cat.

Si sou un particular podeu adreçar-vos a les institucions acreditades per la realització de formació acreditada pel Consell Català de Ressuscitació (CCR) o bé consultar el llistat dels centres acreditats per a la formació.

En cas de voler sol·licitar l’autorització per operar com a entitat formadora per a l’ús del DEA heu de formalitzar aquest tràmit.

Les entitats, públiques o privades, i els particulars que vulguin disposar d’un DEA han de sol·licitar-ne la instal·lació a una empresa fabricant o distribuïdora d'aquest tipus d'aparells. 

Una vegada el tingueu instal·lat i abans d'utilitzar-lo us heu d'inscriure al Registre de desfibril·ladors fora de l’àmbit sanitari. La gestió del tràmit implica la signatura d'una declaració responsable que us compromet a:

 • Senyalitzar adequadament en un lloc visible la ubicació del DEA i les seves normes d’utilització.
 • Haver previst mitjans per a la comunicació immediata amb SEM a càrrec de qui instal·la el DEA, així com un sistema d’alerta posterior a l’autoritat sanitària a través del telèfon 112.
 • Comptar amb personal autoritzat per a l’ús del DEA que hagi realitzat els cursos de formació continuada definits segons els criteris del Consell Català de Ressuscitació (CCR).
 • Garantir el manteniment i la conservació del DEA, com a titular de l’entitat, empresa, establiment, servei o particular titular del seu emplaçament. 
 • Comptar amb un mínim d'una persona autoritzada per a l'ús del DEA al lloc d'ubicació de l'aparell durant l'horari d'activitat. En cas d’aparells DEA ubicats a la via pública, la persona responsable del DEA no està obligada a tenir una persona autoritzada perquè el faci servir.

El SEM pot oferir i donar assessorament i supervisió per a la connexió, adreçat a entitats/institucions públiques i empreses. Per obtenir una connexió automàtica amb el SEM, envieu un correu a connectardea.sem@gencat.cat.

El SEM només pot confirmar la ubicació dels DEA fixos que han estat connectats telefònicament amb el Centre Coordinador, element clau per millorar els temps d’inici de l’atenció a les víctimes de l'aturada cardiorespiratòria.

Data d'actualització:  04.10.2018