Quina és la normativa actual per instal·lar un DEA a un municipi, equipament o territori?

Existeixen dues normatives que heu de considerar prèviament a la presa de decisió per a la instal·lació d’un DEA. 

Punts clau

 

 • Àmbit d’aplicació: instal·lació d’un DEA en un espai públic o en qualsevol entitat, empresa, establiment, servei o domicili particular, amb l’excepció dels centres sanitaris.

 

 

 • Procediment: les entitats públiques o privades o els particulars han de notificar davant la Xarxa d’Oficines de Gestió Empresarial (OGE) de la Generalitat de Catalunya, la instal·lació d’un DEA, mitjançant imprès normalitzat, així com la modificació de dades o la cancel·lació d’aquesta. Podeu consultar el tràmit aquí.

 

 • Requeriments que s’han de complir en el tràmit
  • La ubicació del DEA i les seves normes d’utilització estan adequadament senyalitzades en un lloc visible.
  • S’han previst mitjans per a la comunicació immediata amb SEM a càrrec de qui instal·la el DEA, així com un sistema d’alerta posterior a l’autoritat sanitària a través del telèfon 112.
  • El personal autoritzat per a l’ús del DEA ha de realitzar els cursos de formació continuada definits segons els criteris del Consell català de Ressuscitació (CCR).
  • La responsabilitat dels DEA recau sobre el o la titular de l’entitat, empresa, establiment, servei o particular titular del seu emplaçament i té l’obligació de garantir-ne el manteniment i la conservació.
  • Al lloc d'ubicació del DEA es compta, durant l'horari d'activitat, amb un mínim d'una persona autoritzada per a l'ús de l'aparell. En cas d’aparells DEA ubicats a la via pública, la persona responsable del DEA no està obligada tenir una persona autoritzada perquè el faci servir.
  • El DEA pot ser utilitzat pel personal sanitari, les persones que tinguin la formació necessària i qualsevol persona que, encara que no tingui la formació, el pugui utilitzar amb finalitats terapèutiques.

Punts Clau

 

 • Àmbit d’aplicació: d’acord amb el que estableix la Llei 4/1997 de protecció civil de Catalunya, el Decret determina el catàleg d’activitats i tipus de centres amb obligació d’autoprotecció.

 

 • En defecte de normativa sectorial específica i, exceptuant  aquells espais amb cobertura exclusiva pel SEM, el Decret detalla a la taula de l’annex III de la pàgina 31 les característiques de les instal·lacions (per raó del volum o aforament de persones esperat) i els mitjans mínims preventius sanitaris que s’han de garantir, entre els quals pot figurar la disponibilitat de DEA en activitats esportives, docents, sanitàries, residencials i altres.
Data d'actualització:  06.06.2018