L’SNMC es va posar en funcionament l’any 1993 amb 18 laboratoris hospitalaris distribuïts per Catalunya. Posteriorment, l’any 1995, el nombre d’hospitals participants es va ampliar fins a 29. A partir de l’any 2012, l’SNMC l’integren més de 50 centres, hospitalaris i extrahospitalaris, que són majoritàriament públics. La cobertura del territori es mesura pel nombre de llits hospitalaris d’aguts que componen la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública de Catalunya (XHUP). Aquests centres han representat el 92,9% de la totalitat de llits d’aquests hospitals.

L’SNMC es va posar en funcionament l’any 1993 amb 18 laboratoris hospitalaris distribuïts per Catalunya. Posteriorment, l’any 1995, el nombre d’hospitals participants es va ampliar fins a 29. A partir de l’any 2012, l’SNMC l’integren més de 50 centres, hospitalaris i extrahospitalaris, que són majoritàriament públics. La cobertura del territori es mesura pel nombre de llits hospitalaris d’aguts que componen la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública de Catalunya (XHUP). Aquests centres han representat el 92,9% de la totalitat de llits d’aquests hospitals.

Informació relacionada

Tots els microbiòlegs dels laboratoris hospitalaris i extrahospitalaris, públics o privats, han de declarar obligatòriament a l’SNMC tots els microorganismes objecte de declaració. D’aquesta manera, amb el Decret 203/2015, l’SNMC va passar de ser un sistema sentinella a un sistema universal. Les declaracions es fan a través de l’aplicació informàtica Registre del sistema de notificació microbiològica (RSNM), segons s’especifica al Manual de procediment de notificació microbiològica obligatòria.

Els microorganismes declarats estan distribuïts en les entitats clíniques següents: tuberculosi, infeccions de transmissió sexual, meningoencefalitis, infeccions de les vies respiratòries, enteritis, bacterièmies sense focus, malaltia pneumocòccica invasiva i un grup d’altres malalties infeccioses.

Els microorganismes que es notifiquen a l’SNMC segueixen uns criteris diagnòstics dels microorganismes que es declaren al Sistema de notificació microbiològica de Catalunya, segons els requeriments del Decret 203/2015, de 15 de setembre. Aquests criteris han estat elaborats per professionals de la Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública (SGVRESP) i pels microbiòlegs dels laboratoris i centres que participen al Sistema de notificació microbiològica de Catalunya. 

La vigilància de les resistències als antimicrobians permet detectar de forma ràpida les soques resistents de microorganismes que són importants per a la salut pública. El Protocol de vigilància de les resistències antimicrobianes a Catalunya proporciona les bases amb la informació necessària per dur a terme la vigilància de les resistències antimicrobianes de determinats microorganismes de forma homogènia a tots els laboratoris de Catalunya, seguint les directrius internacionals.

Data d'actualització:  20.05.2021