L’any 2015 s’elabora un nou decret que adequa a la normativa europea les malalties que han d’estar subjectes a vigilància. El Decret 203/2015, de 15 de setembre, pel qual es crea la XVEC i es regula el sistema de notificació de malalties de declaració obligatòria i brots epidèmics, estableix l’SNMC com un dels sistemes de notificació de malalties de declaració obligatòria, amb la nova llista de malalties de declaració i els microorganismes objecte d’estudi de la sensibilitat antibiòtica.

ORDRE SLT/205/2019, de 19 de novembre, per la qual s’actualitzen les malalties de declaració obligatòria.

Amb aquesta Ordre s’actualitzen les malalties de declaració obligatòria (MDO) i el sistema de notificació que cal emprar. Es modifiquen i s’incorporen als annexos I, II i III del Decret 203/2015 i al llistat de MDO els següents microorganismes: el virus de la síndrome respiratòria de l’Orient Mitjà (MERS-CoV), el virus del Zika, i microorganismes objecte d’estudi de la sensibilitat antibiòtica com el Proteus mirabilis, Enterobacter spp, Serratia marcescens, Morganella morganii; Citrobacter sp i Clostridium difficile; i qualsevol microorganisme que causi meningoencefalitis. Els brots epidèmics de qualsevol etiologia s’han de declarar de manera urgent i les resistències antimicrobianes i qualsevol microorganisme que causi meningoencefalitis són de declaració obligatòria a l'SNMC. També s’hi inclou la notificació individualitzada, urgent i microbiològica de la síndrome respiratòria aguda greu (SARS) i de la MERS-CoV.

RESOLUCIÓ SLT/936/2020 (DOGC 8126A, de 5/5/2020).

Aquesta Resolució estableix que els laboratoris clínics i qualsevol centre, servei i establiment de titularitat privada amb capacitat diagnòstica per a la detecció de la COVID-19 es posen temporalment a disposició del sistema públic de salut de Catalunya mitjançant resolucions de la direcció del Servei Català de la Salut. Aquests centres amb capacitat diagnòstica n’han de notificar els casos positius i els negatius a la Subdirecció General de Vigilància Epidemiològica de la Secretaria de Salut Pública, amb caràcter immediat, per correu electrònic, a l’adreça corporativa de l’SNMC mitjançant el formulari que figura a l’annex de la Resolució.