Guies per a la prevenció i el control de les malalties infeccioses

Toxiinfeccions alimentàries: aquesta guia amplia i actualitza els coneixements sobre el problema de les toxiinfeccions a Catalunya i ofereix recomanacions als professionals del tema.

Guia per a la vigilància i el control de la varicel·la. De utilitat per prendre decisions sobre actuacions concretes relacionades amb el control de brots de varicel·la i en general en la pràctica professional quotidiana.

Protocols

Protocol de prevenció i control de l’escabiosi (sarna)

Protocol de cribratge, diagnòstic i tractament de la malaltia de Chagas en dones embarassades llatinoamericanes i en els seus fills

Actuacions per al cribratge clínic i epidemiològic a les persones migrants que acaben d'arribar a Catalunya

Protocol de vigilància epidemiològica per a la prevenció i el control de l'hepatitis C

Protocol per a la vigilància i el control de les arbovirosis transmeses per mosquits a Catalunya: aquest protocol té com a objectiu oferir una guia per a la vigilància de les arbovirosis més probables transmeses per vectors mosquits a Catalunya (virus del Nil Occidental, dengue i chikungunya), establint un conjunt d’activitats de vigilància d’aquestes malalties i de control dels vectors, segons el nivell de risc d’arbovirosis. 

Episodis inusuals: aquest document té per objectiu orientar la investigació i la gestió de brots i episodis d'etiologia desconeguda o no, que no acostumen a aparèixer en el territori on s'han observat o es comporten d'una manera no esperada (no resposta al tractament, presentació més agressiva, o evolució no habitual).

Infeccions nosocomials: aquest document exposa les activitats que calen per investigar els possibles brots d'infeccions nosocomials. També podeu consultar l'enquesta de brot i l'enquesta de cas d'infecció nosocomial.

Malalties parasitàries en immigrants: aquest protocol d'actuació per al control de les malalties parasitàries en immigrants facilitarà uns criteris bàsics als professionals sanitaris que treballen en l'atenció primària de salut, que permetran descartar, o diagnosticar i tractar algunes malalties que són més freqüents en els immigrants de determinades àrees que en la població autòctona de Catalunya.

Malalties importades: aquest document conté tota una sèrie de malalties transmissibles que no estan incloses al sistema de malalties de declaració obligatòria i de les quals és convenient conèixer la incidència i les característiques epidemiològiques, clíniques i d'evolució.

Protocol Resposta Sanitària davant d'un atac de Terrorisme Biològic: aquest document analitza les característiques d'un atac biològic, i exposa els diferents passos de la resposta enfront d'aquests incidents. També descriu l'epidemiologia,el quadre clínic, el diagnòstic, el tractament i la prevenció de les dues malalties principals que poden ser provocades per agents biològics en un atac terrorista: el carboncle (àntrax) i la verola.

Protocol Resposta Sanitària davant d'un atac de Terrorisme Biològic o Químic: aquest protocol analitza les característiques diferencials entre un atac biològic i un de químic, i exposa els diferents passos de la resposta enfront d'aquests incidents. També descriu l'epidemiologia, el quadre clínic, el diagnòstic, el tractament i la prevenció de les malalties principals i dels síndromes clínics que poden ser provocats per agents biològics o químics en un atac terrorista.

Síndrome respiratòria aguda greu (SRAG): aquest protocol ofereix les mesures d'actuació, a més d'informació actualitzada, per fer front a la síndrome respiratòria aguda greu.

Toxiinfecció alimentària: aquest document ofereix les línies estratègiques recomanades per estudiar els brots de toxiinfeccions alimentàries, i especifica que s'hi engloben en cadascuna de les fases les actuacions; pretén ser un document de consulta i de recolzament a l'hora d'estudiar els brots de toxiinfeccions alimentàries.

Data d'actualització:  16.10.2019