Treballeu al sistema de salut

La xarxa sanitària pública de Catalunya està gestionada per diverses entitats proveïdores, amb les quals el Servei Català de la Salut (CatSalut) estableix contractes per a la prestació dels serveis sanitaris, que gestionen les seves borses de treball.

Per sol·licitar una plaça o bé fer arribar el currículum us heu d'adreçar directament a les entitats proveïdores o als centres sanitaris.

Catalunya disposa de diverses agrupacions empresarials sanitàries on podeu sol·licitar més informació per treballar en els centres sanitaris i sociosanitaris que tenen associats:

  • L'Institut Català de la Salut (ICS), que és una empresa pública adscrita al Departament de Salut, és el proveïdor públic de serveis sanitaris més gran de Catalunya. Gestiona vuit hospitals i 283 equips d'atenció primària i altres serveis i dispositius d'atenció amb una plantilla de 41.000 professionals. Realitza, periòdicament, oposicions i concursos per cobrir places en els seus centres.
    • Cal recordar que des de 2018 la nacionalitat no és un requisit per accedir a contractes de facultatiu especialista estatutari en determinades especialitats deficitàries, sobretot de l'atenció primària, i en determinats territoris del país. Per tant, el prop d'un centenar de metges especialistes extracomunitaris que cada any acaben la formació sanitària especialitzada a l’ICS poden continuar exercint a Catalunya. Més informació
  • El Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) és una entitat pública de caràcter local i base associativa, fundada el 1983, que té el seu origen en el moviment municipalista. Va néixer amb el nom de Consorci Hospitalari de Catalunya.
  • La Unió Catalana d'Hospitals és l'organització empresarial sanitària i social majoritària i més antiga de Catalunya. Va ser creada l'any 1975 i actualment està formada per més d'un centenar d'entitats, entre hospitals d'aguts, centres sociosanitaris, entitats que presten serveis de salut mental, en règim comunitari i/o internament, residències, centres de dia, centres d'atenció primària, entitats que presten serveis diversos d'atenció a la dependència (ajuda domiciliària, teleassistència, tuteles), centres d'anàlisis clíniques i de diagnòstic per la imatge, centres de rehabilitació i clíniques privades.

Altres organismes i empreses relacionades amb el sistema de salut a les quals us podeu adreçar:

  • L'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) és una entitat de dret públic adscrita al Departament de Salut. La seva missió és generar coneixement rellevant per contribuir a la millora de la qualitat, la seguretat i la sostenibilitat del sistema de salut de Catalunya. Puntualment realitza convocatòries públiques de llocs de treball vinculades a les seves línies de treball, com també a projectes internacionals.
  • El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), empresa encarregada de l'atenció de les urgències i emergències prehospitalàries i la gestió del transport sanitari urgent, ofereix informació i consell sanitari, tant en situacions ordinàries com extraordinàries. Per optar als perfils professionals que generen més ocupació s'hi pot enviar el currículum durant tot l'any, que es valorarà en el moment que calgui cobrir alguna necessitat. Periòdicament es publiquen ofertes que es mantenen actives durant un període de temps determinat, així com convocatòries públiques per concurs oposició i valoració de proves competencials per a la cobertura definitiva de diferents llocs de treball. 

 

També podeu accedir a les borses de treball dels col·legis professionals de les diferents professions sanitàries i d'altres entitats del sector:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data d'actualització:  11.01.2021