Programa d'atenció integral al metge malalt (PAIMM)

El mes de setembre de l'any 1998, es va formalitzar un conveni entre el Departament de Salut (en aquell moment, Departament de Sanitat i Seguretat Social), el Servei Català de la Salut i el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, amb la finalitat de crear un Programa d'atenció integral al metge malalt. Atès que les institucions signants són coneixedores que dins el col·lectiu mèdic hi ha un grup de professionals amb risc de patir trastorns de conducta, fet que pot comportar repercussions per a la salut de la població, recomana la implementació dels mecanismes especials de tractament adients.

Aquest programa s'ha engegat per tal de procurar una atenció específica als metges que es trobin sota risc de patir trastorns de conducta a causa de l'addicció a l'alcohol o a altres drogues, o bé a causa de psicopatologies distorsionades de la realitat, ateses les problemàtiques especials que es poden ocasionar en aquests casos i que aconsellen l'adopció d'un mecanisme de protecció de la salut diferenciat.

El Col·legi Oficial de Metges de Barcelona ha impulsat i desplegat el Programa i és qui el gestiona, tot dotant-lo de l'estructura tècnica i organitzativa necessària per al seu bon funcionament, essent avui un programa que dona atenció integral a tots els professionals metges i als diplomats universitaris en infermeria/auxiliars tècnics sanitaris (DUE/ATS), sota la cobertura, per tant, del Consell Català de Col·legis de Metges i del Consell Català de Col·legis d'Infermeria.

La col·laboració del Departament de Salut i del Servei Català de la Salut es concreta en les tasques de seguiment del programa i en coadjuvar el seu finançament. 

Data d'actualització:  13.01.2011