Titulacions sanitàries universitàries: llicenciatures i diplomatures

Homologació

L'homologació és el reconeixement oficial pel qual s'estableix que la formació rebuda per aconseguir el títol estranger que es presenta és equivalent al que s'exigeix aquí per a l'obtenció del títol espanyol, inclòs en el Catàleg oficial de titulacions.

L'homologació dels títols estrangers d'especialitats mèdiques i farmacèutiques exigeix la realització d'una prova teoricopràctica només en cas que la formació acreditada no equivalgui totalment al títol espanyol. La prova avalua els coneixements teòrics i pràctics de la formació espanyola necessaris per a l'obtenció del títol i, en cas que no se superi, només podrà repetir-se una altra vegada un any després.

El Ministeri de Ciència i Innovació - M. Universitats - té competència en l'homologació d'aquests títols, que tenen els mateixos efectes que el títol espanyol amb el qual s'homologa, a tot el territori espanyol. 

Convalidació

La convalidació consisteix en el reconeixement oficial d'estudis superiors cursats a un país estranger, amb títol o sense, amb l'objectiu de permetre a la persona interessada continuar-los aquí.

La convalidació correspon a la universitat espanyola on la persona interessada desitgi continuar els estudis i té efectes únicament acadèmics, ja que permet continuar els estudis dins el sistema educatiu espanyol fins a l'obtenció del corresponent títol universitari espanyol, amb tots els efectes que li corresponen.

Data d'actualització:  11.02.2020