Reconeixement de les titulacions de formació professional de països de la Unió Europea (o de països inclosos dins l'Espai Econòmic Europeu) per poder exercir a Catalunya

El reconeixement de titulacions és un procediment administratiu mitjançant el qual determinades titulacions europees s'equiparen a les titulacions espanyoles oficials de la formació professional i permeten a la persona interessada exercir a Espanya en igualtat de condicions que una de nacional. Aquest reconeixement té efectes exclusivament professionals, no acadèmics.

Estats membres de la Unió Europea (UE): Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Espanya, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Romania, Suècia i Xipre.

O de l'Espai Econòmic Europeu (EEE): Islàndia, Liechtenstein i Noruega.

La tramitació dels expedients de reconeixement de formacions professionals, branca sanitària, correspon a:

Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Direcció General de Professionals de la Salut

Adreça :

Direcció General de Professionals de la Salut
Carrer de Roc Boronat, 81-95
08005 Barcelona
Telèfon: 935 513 844 Fax: 935 517 519

A/e: ordenacio.professions.salut@gencat.cat

Reial Decret 581/2017 del 9 de juny, pel qual s’incorporen a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva 2013/55/UE, i del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de novembre de 2013, per la qual es modifica la Directiva 2005/36/CE, relativa al reconeixement de qualificacions professionals i el Reglament (UE) núm.1024/2012 relatiu a la cooperació administrativa a través del Sistema d’Informació del mercat interior (Reglament IMI).

Sol·licitud: La sol·licitud ha de ser formulada en document normalitzat i s'ha d'adreçar a la direcció de la Direcció General d'Ordenació Professional i Regulació Sanitària. Els impresos de sol·licitud també es facilitaran gratuïtament en el Registre de l'Edifici Salvany (Roc Boronat, 81-95, 1a planta, Barcelona).

          Descarregar formulari de sol·licitud

Documentació necessària: La sol·licitud s'haurà d'adreçar a l'òrgan competent per tramitar l'expedient, juntament amb els documents següents:

 • Original i fotocòpia, o bé fotocòpia compulsada del DNI o passaport.
 • Original i fotocòpia, o bé fotocòpia compulsada del títol professional oficial.
 • Certificació acadèmica on constin les hores lectives i les matèries cursades, tant teòriques com pràctiques, i la duració dels estudis en anys
 • Certificat o document acreditatiu de bona praxi professional emès pel col·legi o associació professional del país d'origen on consti que la persona interessada no està inhabilitada per a l'exercici professional al seu país o declaració jurada de no estar inhabilitat/da, mitjançant expedient disciplinari per a l'exercici professional
 • Tots el documents han de tenir una traducció oficial efectuada per: 
 1. Un traductor jurat, degudament autoritzat o inscrit a Espanya
 2. Qualsevol representació diplomàtica o consular de l'Estat espanyol a l'estranger
 3. La representació diplomàtica o consular a Espanya del país d'on és ciutadà el sol·licitant, o del de procedència del document.

Les autoritats competents per compulsar les fotocòpies dels documents són:

 • El registre on es presenta l'expedient
 • Mitjançant notari.
Lloc de presentació de les sol·licituds: Les sol·licituds degudament formalitzades i els documents requerits han de presentar-se en el Registre Central del Departament de Salut, a l'adreça següent:
 

Direcció General de Professionals de la Salut
c/ Roc Boronat, 81–95, 1a planta
08005 Barcelona

O en qualsevol de les delegacions territorials del Departament de Salut:

 • plaça de Pompeu Fabra, 1, Girona
 • avinguda de l'Alcalde Rovira Roure, 2, 25006 Lleida
 • avinguda de Maria Cristina, 54, 43002 Tarragona
 • carrer de La Salle , 8, 43500 Tortosa

L'expedient pot finalitzar de les tres maneres següents:

 • Amb l'emissió d'un certificat de reconeixement directe de la formació acreditada per exercir professionalment.
 • Amb reconeixement indirecte de la formació acreditada on es constata la necessitat que la persona interessada superi una prova d'aptitud o realitzi un període de pràctiques, a escollir per ella.
 •  Amb un no reconeixement de la formació.


El termini màxim per dictar la resolució en aquest procediment és de quatre mesos.

Aquest termini restarà, però, en suspens quan l'òrgan competent requereixi a la persona interessada documentació necessària o addicional, d'acord amb l'article 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, fins a la recepció de la documentació requerida.

Transcorregut el termini establert sense que es dicti resolució, s'entendrà desestimada la sol·licitud, moment en el qual es podran interposar els recursos que siguin procedents.

Contra aquesta resolució s'hi pot interposar recurs d'alçada davant el conseller o la consellera de Salut, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la notificació feta a la persona interessada.
Data d'actualització:  28.01.2020