A l'Estat espanyol el reconeixement d'efectes professionals a títols d'especialista obtinguts en estats no membres de la Unió Europea, queda regulat en el Reial decret 459/2010, de 16 d'abril, que desenvolupa l'article 18 de la Llei 44/2003, d'ordenació de les professions sanitàries.

Aquest reconeixement atorgarà els mateixos drets i obligacions professionals que el títol d'especialista espanyol.

Àmbit d'aplicació

  • Títols estrangers d'especialista obtinguts en estats no membres de la Unió Europea o
  • Títols d'especialista obtinguts en estats membres de la Unió Europea per un nacional d'un estat no membre de la Unió Europea.

 

Supòsits especials: inclouen el reconeixement de títols d'especialista o de llevadora de tercers països i reconeguts per un altre estat membre, si la persona titular no es ciutadana de la Unió Europea o no hagi acreditat reunir els requisits d'experiència professional i de formació de l'article 6.2 del Reial decret 1837/2008.

Oficines de registre i compulsa

1) Horari de registre i compulsa Departament de Salut de l’edifici Salvany, c/ Roc Boronat, 81-95, baixos      

     Dilluns a divendres de 9.00 a 14.00h 

2) Altres oficines de registre d'entrada i sortida de documents

     http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/registre.jsp

3) Àrea funcional de Sanitat: registre c/ Bergara, 12 de Barcelona (prop de la plaça de Catalunya) telèfon: 93 520 96 75 i fax: 93 520 96 70
 

Data d'actualització:  05.05.2016