• Tècnic o tècnica superior en laboratori clínic i biomèdic
  Capacita per realitzar estudis analítics de mostres biològiques humanes, interpretar i valorar els resultats tècnics perquè serveixin de suport al diagnòstic clínic, i poder actuar sota normes de qualitat, de seguretat i mediambientals.
 • Tècnic o tècnica superior en imatge per al diagnòstic i medicina nuclear
  Capacita per obtenir registres gràfics del cos humà, de tipus morfològic i funcional amb finalitats diagnòstiques, preparar, utilitzar i controlar els equips, i interpretar i validar els resultats sota la supervisió corresponent.
 • Tècnic o tècnica superior en ortopròtesi i productes de suport
  Capacita per definir ortesis, pròtesis, ortopròtesis i ajudes tècniques, organitzar, programar i supervisar la fabricació i l'adaptació al client, i assegurar el compliment de les especificacions establertes per la normativa i la prescripció corresponent.
 • Tècnic o tècnica superior en radioteràpia i dosimetria
  Capacita per aplicar tractaments de radioteràpia, segons prescripció mèdica, disposar els pacients per a la prova, complir les normes de dosimetria i radioprotecció, i per aplicar també el reglament de la instal·lació radioactiva específica de la seva unitat.
 • Tècnic o tècnica superior en documentació i administració sanitàries
  Proporciona els coneixements necessaris per definir i organitzar processos de tractament de la informació i de la documentació clínica, codificar-la i garantir el compliment de les normes de l'Administració sanitària i dels sistemes de classificació i codificació internacionals.
 • Tècnic o tècnica superior en dietètica
  Capacita per elaborar dietes adaptades a persones i col·lectius, controlar la qualitat de l'alimentació humana, analitzar els seus comportaments alimentaris i les seves necessitats funcionals, i programar i aplicar activitats educatives que millorin els hàbits d'alimentació de la població.
 • Tècnic o tècnica superior en salut ambiental
  Capacita per dur a terme les operacions d'inspecció per identificar, controlar, vigilar, avaluar i, si escau, corregir els factors de risc ambiental per a la salut, i desenvolupar programes d'educació i promoció de la salut de les persones en la seva interacció amb el medi ambient.
 • Tècnic o tècnica superior en anatomia patològica i citodiagnòstic
  Capacita per efectuar necròpsies, processar biòpsies i realitzar l'estudi citològic de mostres clíniques, i interpretar i validar els resultats tècnics per tal que serveixin com a suport al diagnòstic clínic o medicolegal.
 • Tècnic o tècnica superior en audiologia protètica
  Proporciona els coneixements necessaris per seleccionar, construir, reparar i adaptar pròtesis per a la correcció de deficiències auditives, assegurar el compliment de les especificacions establertes per la normativa i la prescripció corresponent.
 • Tècnic o tècnica superior en pròtesis dentals
  Capacita per dissenyar, fabricar i reparar pròtesis i ortesis dentofacials adaptades al pacient/client a partir de les prescripcions del facultatiu (odontòlegs, estomatòlegs i cirurgians maxil·lofacials), i complir les normes de qualitat, seguretat i higiene en el temps establert.
 • Tècnic o tècnica superior en higiene bucodental
  Dota dels coneixements necessaris per promoure la salut de les persones, programar i desenvolupar activitats preventives i assistencials, com a membre d'un equip de salut bucodental, i per executar aquestes activitats mitjançant l'exploració, la detecció i el registre de l'estat de salut bucodental.
 • Tècnic o tècnica en cures auxiliars d'infermeria
  Facilita els coneixements necessaris per proporcionar cures auxiliars als pacients/clients i actuar sobre les condicions sanitàries del seu entorn com a membre de l'equip d'infermeria o d'un equip de salut.
 • Tècnic o tècnica en farmàcia i parafarmàcia
  Aquest títol capacita per ajudar a dispensar i elaborar productes farmacèutics i afins, i vendre productes parafarmacèutics, fent tasques administratives i de control de magatzem.
 • Tècnic o tècnica en emergències sanitàries
  Qui tingui aquesta titulació pot traslladar pacients al centre sanitari, prestar atenció bàsica sanitària i psicològica en l'entorn prehospitalari, dur a terme activitats de teleoperació i teleassistència sanitària, i col·laborar en l'organització i desenvolupament dels plans d'emergència, dels dispositius de risc previsibles i de la logística sanitària davant una emergència individual, col·lectiva o catàstrofe.
Data d'actualització:  18.10.2017