Acreditació de les titulacions oficials de formació professional obtingudes a Catalunya per poder exercir en països de la Unió Europea (o inclosos dins l'Espai Econòmic Europeu)

Aquest procediment acredita la titulació obtinguda a l'Estat espanyol per poder sol·licitar el reconeixement professional en un altre estat membre de la Unió Europea o signatari de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu a efectes de poder exercir la professió en aquell país.

Estats membres de la Unió Europea (UE): Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Espanya, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Romania, Suècia i Xipre.

O de l'Espai Econòmic Europeu (EEE): Islàndia, Liechtenstein i Noruega.

La tramitació dels expedients d'acreditació de les formacions professionals, branca sanitària, correspon al:

Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Direcció General de Professionals de la Salut

Adreça :

Direcció General de Professionals de la Salut
Carrer de Roc Boronat, 81-95
08005 Barcelona
Telèfon: 935 513 844 Fax: 935 517 519

A/e: ordenacio.professions.salut@gencat.cat
 

Reial Decret 581/2017 del 9 de juny, pel qual s’incorporen a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva 2013/55/UE, i del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de novembre de 2013, per la qual es modifica la Directiva 2005/36/CE, relativa al reconeixement de qualificacions professionals i el Reglament (UE) núm.1024/2012 relatiu a la cooperació administrativa a través del Sistema d’Informació del mercat interior (Reglament IMI).

Sol·licitud: La sol·licitud ha de ser formulada en un document normalitzat i s'ha d'adreçar a la direcció de la Direcció General d'Ordenació Professional i Regulació Sanitària. Els impresos de sol·licitud també es facilitaran gratuïtament en el Registre de l'Edifici Salvany (carrer de Roc Boronat, 81-95, 1a. planta, Barcelona).

Descarregar formulari de sol·licitud

Documentació necessària: La sol·licitud s'ha d'adreçar a l'òrgan competent per tramitar l'expedient, juntament amb els documents següents:

  • Original i fotocòpia, o bé fotocòpia compulsada del DNI o passaport.
  • Original i fotocòpia, o bé fotocòpia compulsada del títol professional oficial.

 

Les autoritats competents per compulsar les fotocòpies dels documents són:

  • El registre on es presenta l'expedient
  • Mitjançant notari

 

Lloc de presentació de les sol·licituds: Les sol·licituds degudament emplenades i els documents requerits han de presentar-se en el Registre de l'Edifici Salvany:

    Direcció General de Professionals de la Salut
    Carrer de Roc Boronat, 81–95, 1a planta
    08005 Barcelona
    Telèfon: 935 513 844 
    Fax: 935 517 519

O en qualsevol de les delegacions territorials del Departament de Salut

  • plaça de Pompeu Fabra, 1, Girona
  • avinguda de l'Alcalde Rovira Roure, 2, 25006 Lleida
  • avinguda de Maria Cristina, 54, 43002 Tarragona
  • carrer de La Salle , 8, 43500 Tortosa

L'expedient pot finalitzar de les dues maneres següents:

  • Amb l'emissió d'un certificat d'acreditació de la formació realitzada.
  • Amb una no acreditació de la formació realitzada.


El termini màxim per dictar la resolució en aquest procediment és de quatre mesos.

Aquest termini restarà, però, en suspens quan l'òrgan competent requereixi a la persona interessada documentació necessària o addicional, d'acord amb l'article 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, fins a la recepció de la documentació requerida.

Transcorregut el termini establert sense que es dicti resolució, s'entendrà desestimada la sol·licitud, moment en el qual s'hi podran interposar el recursos que siguin procedents.

Contra aquesta resolució s'hi pot interposar recurs d'alçada davant el conseller o la consellera de Salut, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la notificació feta a la persona interessada.
Data d'actualització:  28.01.2020