Acreditació infermera per a l’exercici de la indicació, ús i autorització de la dispensació de medicaments i productes sanitaris d’ús humà

La indicació, l’ús i l’autorització de la dispensació de medicaments i productes sanitaris d'ús humà és una capacitat pròpia de les infermeres i dels infermers.

En aquest sentit, el Departament de Salut ha aprovat el Decret 180/2019, de 27 d'agost, pel qual es regula el procediment d'acreditació de les infermeres i els infermers per a l'exercici de la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d'ús humà.

Les infermeres que vulguin sol·licitar l’acreditació han de presentar la sol·licitud i fer tots els tràmits mitjançant el canal electrònic que l’Administració de la Generalitat posa a disposició dels professionals col·legiats a través de la web Canal Empresa.

Contacte

En cas de dubtes o comentaris contacta'ns.

Requisits per obtenir l'acreditació

Per rebre l'acreditació com a infermera és imprescindible complir amb tots els requisits que s'estableixen a continuació per a cadascun dels àmbits de cures que se sol·licita:

Cures generals:

 1. Estar en possessió del títol de Grau en Infermeria, Diplomatura en Infermeria o Ajudant Tècnic Sanitari, o equivalent.

 2. Complir amb un dels requisits següents:

  • Acreditar una experiència professional mínima d’un any en infermeria
  • Superar el curs d'adaptació per a l'acreditació de la capacitació professional infermera per a la indicació, ús i autorització de la dispensació de medicaments i de productes sanitaris d'ús humà en l'àmbit de les cures generals

Cures especialitzades:

 1. Estar en possessió del títol de Grau en Infermeria, Diplomatura en Infermeria o Ajudant Tècnic Sanitari, o equivalent.

 2. Estar en possessió del títol d’infermera especialista al que fa referència l'article 2.1 del Reial decret 450/2005, de 22 d’abril, sobre especialitats en infermeria.

 3.  Complir un dels requisits següents:
  • Acreditar una experiència professional mínima d’un any en cures especialitzades en relació a l'àmbit sol·licitat.

  • Superar el curs d'adaptació per a l'acreditació de la capacitació professional infermera per a la indicació, ús i autorització de la dispensació de medicaments i de productes sanitaris d'ús humà en l'àmbit de les cures especialitzades

    

Instruccions per emplenar la sol·licitud

La sol·licitud d'acreditació només es pot presentar per via telemàtica i amb el formulari de sol·licitud normalitzat disponible a la web Canal Empresa.

Existeixen dues modalitats de sol·licitud d’acreditació:

1) Acreditació amb compliment de requisit d’experiència laboral mínima d’un any a més del formulari de sol·licitud sempre cal adjuntar la documentació que acrediti l’experiència professional.

 • Si la teva experiència és en el marc d’una relació contractual amb una empresa cal que l’empresa per a qui treballes certifiqui una experiència mínima d’un any en l’àmbit sol·licitat. El document de certificació que ha d’emplenar l’empresa només pot ser el model normalitzat disponible al mateix formulari de sol·licitud. Perquè el certificat sigui vàlid cal que certifiqui i signi la persona titular de la direcció de recursos humans o el responsable equivalent. La signatura només pot ser mitjançant certificació digital com a representant legal de l’empresa o persona vinculada.

En cas de complir amb els requisits per sol·licitar l’acreditació en més d’un àmbit, cal adjuntar al formulari un certificat d’experiència professional per a cada àmbit.

 • Si ets autònoma has d’adjuntar un original digital de la vida laboral. En el document ha de constar-hi que estàs donada d’alta, o ho has estat, en el règim d’autònoms durant un període mínim d’un any en una situació laboral d’infermeria que es correspongui amb l’àmbit sol·licitat

2) Acreditació amb superació del curs d'adaptació per a l'acreditació de la capacitació professional infermera per a la indicació, ús i autorització de la dispensació de medicaments i de productes sanitaris d'ús humà caldrà adjuntar el títol de grau en infermeria, diplomatura en infermeria o ajudant tècnic sanitari, o equivalent en l’àmbit de cures generals i d’especialista en Infermeria en funció de l’àmbit d’acreditació que es demani.

Data d'actualització:  27.04.2021