Consell Professió Infermera de Catalunya

El Consell de la Professió Infermera de Catalunya (CPIC) és un òrgan permanent de consulta i participació dedicat a la professió infermera de Catalunya. En línies generals, les funcions del Consell són:

  • Actuar com a òrgan permanent de participació, consulta i cerca de consens del Departament de Salut en el desenvolupament de les polítiques professionals, acadèmiques, formatives i de qüestions relatives a l'exercici de la professió que afectin el col·lectiu infermer.
  • Donar suport al Departament de Salut en el desenvolupament del Pla de recursos humans del sistema sanitari integral, així com també de l'ordenació de les professions sanitàries.
  • Participar en el procés de definició de les mesures d'implementació del Llibre blanc de les professions sanitàries i la seva revisió, en l'anàlisi de les polítiques de salut i en el procés de definició de les mesures d'implementació d'acció positiva per garantir el principi d'igualtat de tracte i d'oportunitats entre el col·lectiu infermer.
Data d'actualització:  16.03.2017