L'actuació del personal al servei de les administracions públiques i les entitats que en depenen s'ha de subjectar a un seguit de principis que garanteixin una actuació imparcial i objectiva al servei dels ciutadans. En aquest sentit, la normativa sobre incompatibilitats s'inspira en el principi general de la dedicació d'aquest personal a un sol lloc de treball i determina els col·lectius afectats i quines activitats es poden desenvolupar amb autorització prèvia, així com les condicions i els límits que cal respectar.

Pel que fa a les activitats públiques, la regulació de les incompatibilitats estableix de manera excepcional la possibilitat de desenvolupar una segona activitat al sector públic, si bé aquesta possibilitat resta sotmesa a l'interès públic que eventualment determini el Govern mitjançant un acord de govern.

En aquest sentit, pel que fa al personal mèdic i d'infermeria, actualment hi ha dos acords de Govern que declaren l'interès públic per desenvolupar un altre lloc de treball de caràcter assistencial, amb les limitacions i condicions que la normativa d'incompatibilitats, els mateixos acords de Govern i els criteris tècnics del Departament de Salut estableixen a aquest efecte.

Pel que fa a les activitats privades, és possible autoritzar el desenvolupament d'activitats secundàries sempre que no impedeixin o interfereixin en el compliment estricte dels deures inherents a l'activitat pública, ni comprometin la independència o imparcialitat del personal que realitza una activitat de caràcter públic i d'acord amb les limitacions i condicions que la normativa d'incompatibilitats i els criteris tècnics del Departament de Salut estableixen a aquest efecte.

En tots els casos, per dur a terme una segona activitat, de caràcter públic o privat, es requereix que s'hagi obtingut l'autorització de compatibilitat corresponent, amb la prèvia declaració d'activitats de l'empleat públic i la tramitació administrativa corresponent.

 

 

 

Data d'actualització:  23.03.2015