La normativa d'incompatibilitats afecta el personal inclòs en l'àmbit d'aplicació de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat (article 1.2), que ha de sol·licitar la compatibilitat, sigui quina sigui la seva relació jurídica de treball: personal funcionari, personal laboral o personal estatutari.

En aquest sentit, queda inclòs dins de l'àmbit d'aplicació de la normativa d'incompatibilitats el personal que presta serveis en el sistema sanitari públic català i en els supòsits següents:

a) Sector públic Salut: el personal al servei de les entitats sanitàries del sector públic vinculades al Departament de Salut. Aquestes entitats són les que figuren a la llista que es pot trobar actualitzada en el Registre del sector públic de la Generalitat de Catalunya, a l'apartat corresponent al Departament de Salut.

b) Entitats privades del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT) i mútues col·laboradores amb la Seguretat Social: el personal que presta serveis en entitats privades (societats mercantils, fundacions, etc.) que formen part del SISCAT mitjançant un concert amb el Servei Català de la Salut o bé en mútues col·laboradores amb la Seguretat Social, només en el cas que realitzi una altra activitat (principal o secundària) que s'incardini en les activitats del col·lectius de l'article 1.2 de la Llei 21/1987. Aquestes entitats són les que figuren en l'annex del Decret 196/2010, de 14 de desembre, del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT) però no al Registre del sector públic de la Generalitat de Catalunya.

Data d'actualització:  23.03.2015