Compatibilitats personal sanitari – Covid19

Declaració responsable sobre compatibilitat d’altres activitats públiques sanitàries amb la finalitat d'afrontar l'emergència sanitària provocada per la Covid-19

En el DOGC de data 19.03.2020 va ser publicat el Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica. L’article 11 de l’esmentat Decret Llei estableix com a mesura excepcional i amb caràcter transitori la Declaració d'interès públic i compatibilitat del desenvolupament, per part del personal sanitari del sistema públic, d'altres activitats públiques sanitàries.

Posteriorment, en el DOGC de data 24.06.2020 es publica el Decret llei 26/2020, de 23 de juny, de mesures extraordinàries en matèria sanitària i administrativa, que modifica aquest article 11 del Decret llei 7/2020, de 17 de març, amb la redacció següent:

“Article 11 Declaració d'interès públic i compatibilitat del desenvolupament, per part del personal sanitari del sistema públic, d'altres activitats públiques sanitàries.

Amb caràcter excepcional i transitori, amb la finalitat d'afrontar l'emergència sanitària provocada per la Covid-19 i durant la vigència d'aquest article, es declara d'interès públic que el conjunt del personal sanitari del sistema públic pugui desenvolupar altres activitats públiques sanitàries en els sectors, serveis, empreses públiques, centres i unitats que es preveuen en els punts 1 i 2 de l'Acord GOV/183/2013, de 23 de desembre, prorrogat per l'Acord GOV/185/2019, de 17 de desembre, i consegüentment, esdevé compatible l'exercici d'aquestes activitats públiques.

En aquest cas, no és necessari obtenir l'autorització expressa i formal prèvia a l'exercici de la segona activitat, que serà substituïda per una declaració responsable.

Per altra banda, en data 2 d’abril de 2021, la consellera de Salut aprova la Resolució SLT/944/2021, de 2 d'abril, per la qual es modifica la Resolució SLT/2734/2020, de 30 d'octubre, de mesures en matèria de recursos humans per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, mitjançant la qual s’afegeix un punt 9 bis a la Resolució SLT/2734/2020, de 30 d'octubre, referent a la Declaració d'interès públic i compatibilitat del desenvolupament per part del personal amb titulació sanitària del sistema públic i de les universitats catalanes d'altres activitats públiques per afrontar la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, amb el redactat següent:

Amb caràcter excepcional i transitori, amb la finalitat d'afrontar la pandèmia del SARS-CoV-2 i durant la

vigència de l'estat d'alarma aprovat pel Reial decret 926/2020, de 25 d'octubre, es declara d'interès públic que el conjunt del personal amb titulació sanitària del sistema públic i de les universitats catalanes pugui

desenvolupar altres activitats públiques, en règim laboral i d'acord amb el conveni col·lectiu aplicable, per fer front a la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 en:

- El Departament de Salut o una entitat del seu sector públic institucional.

- Els centres del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT).

- Les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social.

- El Grup d'Emergències Mèdiques.

- La xarxa de serveis socials d'atenció pública.

Consegüentment, esdevé compatible l'exercici d'aquestes activitats.

En aquest cas, no és necessari obtenir l'autorització expressa i formal prèvia a l'exercici de la segona activitat, que se substitueix per una declaració responsable, que figura annexa a la present Resolució, la qual, d'acord amb les previsions de l'article 3 del Decret llei 26/2020, de 23 de juny, s'ha d'emplenar i presentar davant del Departament de Salut.”

El personal del sistema públic que es trobi en els supòsits previstos a l’article 11 del Decret llei 7/2020, de 17 de març, en relació amb l’article 3 del Decret llei 26/2020, de 23 de juny, o a la Resolució SLT/944/2021, de 2 d'abril, per la qual es modifica la Resolució SLT/2734/2020, de 30 d'octubre, haurà d’emplenar la següent declaració responsable (PDF) i presentar-la davant del Departament de Salut.

Data d'actualització:  29.04.2021