Xarxa de Comissions de Docència de Catalunya

NOTA INFORMATIVA SOBRE EL PERÍODE QUE COMPRÈN L'AVALUACIÓ DE L'ACCIÓ TUTORIAL

L’article 29.4 del Decret 165/2015, de 21 de juliol, de formació sanitària especialitzada a Catalunya, que fa referència a l’avaluació anual i reconeixement de tutors, té com a finalitat validar el manteniment de les competències dels tutors de residents i el compliment dels requisits que van permetre el seu atorgament, com a condició prèvia necessària pel reconeixement de l’acció tutorial que correspongui a través del sistema de finançament de compra de serveis del Servei Català de la Salut, en els termes de la disposició única de l’Ordre esmentada.

En aquest sentit, a l’annex del Decret de referència s’ha de fer constar l’any natural objecte d’avaluació (enguany any 2016, des de l’1/1/2016 fins al 31/12/2016), essent conscients que des de les comissions de docència s’efectua l’avaluació dels tutors per períodes acadèmics (maig a maig).

(7/6/2016)


PROCEDIMENT DE TRAMITACIÓ DE LES ESTADES FORMATIVES D'ESTRANGERS

Atesa la modificació introduïda pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat (MSSSI) en la tramitació de les estades formatives d’estrangers, tant pel que fa a la formalització en línia, com a l’obligatorietat d’acompanyar l’informe de la comunitat autònoma (CA), us informem que des de la Direcció General de Professionals de la Salut (DGPS) s’emet l’informe preceptiu favorable previst a l’article 30.3 del RD 183/2008, quan ens arribi l’informe favorable de la Comissió de Docència.

Cal que remeteu l’informe favorable a l’adreça estadesformatives.salut@gencat.cat

Tant la recepció de l’informe favorable de la Comissió de Docència, com l’emissió de l’informe favorable de la DGPS, es notifiquen per via electrònica per afavorir una gestió més àgil de les sol·licituds.

L’emissió de l’informe de la nostra CA s’efectua exclusivament quan arribi a la DGPS l’informe previ favorable de la Comissió de Docència de destinació de la persona sol·licitant, motiu pel qual les persones estrangeres interessades en la realització d’estades formatives en centres docents de Catalunya, no han d’adreçar directament la sol·licitud d’informe a l’òrgan competent del Departament de Salut.

(16/7/2015) 


EL PROJECTE DE DECRET DE FORMACIÓ SANITÀRIA ESPECIALITZADA A CATALUNYA S'ELEVA A LA PROPERA REUNIÓ DEL GOVERN PER A LA SEVA APROVACIÓ

El Decret regularà el Pla marc de la qualitat docent per tal de monitorar els indicadors bàsics i promoure el benchmarking de tots els centres i unitats docents i impulsar un pla de qualitat específic de cada centre sanitari docent.

• Actualment a Catalunya hi ha al voltant de 4.500 residents que realitzen la formació d’especialistes en ciències de la salut a les unitats i centres acreditats de la Xarxa Sanitària Docent de Catalunya.

• Consolidar la qualitat formativa del personal resident a Catalunya constitueix la finalitat primordial de la regulació de la formació sanitària especialitzada.

La formació sanitària especialitzada es configura com el sistema formatiu mitjançant el qual els professionals de la salut es doten dels coneixements, tècniques, habilitats i actituds propis per esdevenir especialistes sanitaris.

Actualment a Catalunya hi ha al voltant de 4.500 residents que realitzen la formació d’especialistes en ciències de la salut a les unitats i centres acreditats de la Xarxa Sanitària Docent de Catalunya.

El Departament de Salut, mitjançant la Subdirecció General de Planificació i Desenvolupament Professional de la Direcció General de Planificació i Recerca en Salut, és l’òrgan encarregat de portar a terme les actuacions necessàries per a la implantació i gestió de la formació sanitària especialitzada.

El nou Decret de formació sanitària especialitzada a Catalunya estableix els principis informadors de les actuacions que ha de dur a terme l’Administració sanitària de Catalunya i regula els òrgans, principis d’actuació i drets i deures i estructures sanitàries docents que fan possible la formació del personal resident a Catalunya.

Assolir la millora progressiva en la formació integral dels especialistes sanitaris farà possible el perfeccionament del sistema de salut català i de l’atenció sanitària a la ciutadania.

Consolidar la qualitat formativa del personal resident a Catalunya.

El Decret també regularà el Pla marc de la qualitat docent per tal de monitorar els indicadors bàsics i promoure el benchmarking de tots els centres i unitats docents i impulsar un pla de qualitat específic de cada centre sanitari docent.

Els residents, per la seva banda, disposaran d’eines per contribuir al seguiment de la qualitat de la formació sanitària especialitzada i comprovar el seu grau de satisfacció quant a la formació rebuda mitjançant eines com l’enquesta anual de satisfacció.

(16/7/2015)

LA SECRETARIA

Alicia Ávila López
Subdirecció General d’Ordenació i Desenvolupament Professional
Direcció General d'Ordenació Professional i Regulació Sanitària

c/ Roc Boronat, 81-95. 1a planta
08005 Barcelona
Telf: 93 551 38 14  Fax: 93 551 75 19
correu: ordenacio.professions.salut@gencat.cat


MEMBRES DE LA COMISSIÓ PERMANENT 

Membres de la Comissió Permanent de la Xarxa de Comissions de Docència de Catalunya (XCDC) - 2019

Presidència de la Comissió

Dra. Gemma Carreras González
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
gcarreras@santpau.cat

Vocals

Dr. Eugenio Berlanga Escalera
Corporació Sanitària Parc Taulí
eberlanga@tauli.cat

Dra. Araceli Griñó Guimerà
UDMAFiC Consorci Sanitari de Terrassa
agrino@cst.cat 

Dra. Iolanda Jordán García
Hospital del Mar – Parc de Salut Mar
ijordan@sjdhospitalbarcelona.org 

Dra. Mª Gloria Nohales Taurines
Hospital Sant Joan de Déu d’Esplugues Llobregat 
GNohales@parcdesalutmar.cat 

Dra. Judit Pertíñez Mena
UDM AFiC Barcelona Ciutat
unitatdocent.bcn.ics@gencat.cat

Dra. Francesca Pons Pons
Hospital Clínic de Barcelona
fpons@clinic.ub.es 

Dra. Mònica Rodríguez Carballeira
Hospital Universitari Vall d’Hebron
monica.rodriguez@vhebron.cat 

Dra. Susanna Vilaseca Giralt
Consorci Hospitalari de Vic
svilaseca@chv.cat 

Dra. Maria Josep Cerqueira
Subdirecció General d’Ordenació i Desenvolupament Professional
mjcerqueira@gencat.cat

Secretaria de la Comissió

Alicia Ávila López
Subdirecció General d'Ordenació i Desenvolupament Professional
alicia.avila@gencat.cat


CALENDARI DE REUNIONS DE LA XCDC

Els membres de la Comissió Permanent de Xarxa de Comissions de Docència de Catalunya (XCDC) és reuneixen un cop cada mes (excepte el mes d'agost): el 9 de gener, el 6 de febrer, el 6 de març, el 3 d'abril, el 8 de maig, el 5 de juny, el 3 de juliol, el 18 de setembre, el 2 d'octubre, el 6 de novembre i l'11 de desembre de 2019.

 
 

Informació relacionada

Data d'actualització:  03.03.2020