Reconeixement de l'acció tutorial

La nova Ordre d’acreditació de tutors presenta algunes particularitats respecte les anteriors convocatòries dels anys 2005, 2006 i 2010 publicades per reconèixer l’acció tutorial:

  • L’acreditació dels tutors i tutores d’especialistes en formació correspon al Departament de Salut i és l’únic organisme que l’efectua. El nomenament dels tutors i tutores correspon a l’òrgan directiu de l’entitat titular del centre sanitari docent. 
  • Per optar a l’acreditació els professionals han de complir els requisits previstos a l’article 3 de l’Ordre 337/2013 i els caps d’estudis han de certificar, en el seu cas, la informació prevista a l’annex 2 i 3 d'aquest Ordre.
  • L’acreditació atorgada quedarà vigent fins que sigui revocada per incórrer el tutor/tutora en alguna de les causes previstes a l’article 11 i el manteniment de les competències serà validat periòdicament mitjançant l’avaluació anual de seguiment efectuada pel cap d’estudis.

 

Comissió Tècnica Acreditació Tutors

Alicia Avila López             Presidenta
Gemma Carreras          Vicepresidenta
Ma. Josep Cerqueira         Secretària
Francesc Baró Mariné          Vocal
Joan Deniel Rosanes           Vocal
Marga Giménez Álvarez       Vocal
Joan A. Gonzalez Ares         Vocal
Cristina Gutiérrez Miguélez  Vocal

 

La Comissió Tècnica d’Acreditació (CTA) de tutors es reunirà la tercera setmana de febrer (del dia 18 al 22), la primera setmana de maig (del dia 6 al 10), la tercera setmana de setembre (del dia 16 al 20) i la segona setmana de desembre (del dia 9 al 13), per avaluar les sol·licituds que hagin tingut entrada. Sens perjudici d’aquestes dates, la CTA es reunirà en qualsevol altre moment si el volum d’expedients a validar així ho requereix.

Data d'actualització:  22.07.2019