Programes oficials de les especialitats sanitàries

 
EDICTE de 5 de febrer de 2015, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret de formació sanitària especialitzada a Catalunya.
 
 

El Departament de Salut ha elaborat un Projecte de decret de formació sanitària especialitzada a Catalunya. 

Amb la finalitat de permetre la participació de la ciutadania en el procés d’elaboració del Projecte de decret esmentat, aquest se sotmet a informació pública d’acord amb el que disposa l’article 68 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, durant el termini de quinze dies hàbils comptats des de l’endemà de la data de publicació d’aquest Edicte al DOGC.

L’expedient del Projecte de decret es pot examinar, durant el període esmentat en hores d’oficina, i formular-hi les al·legacions que es considerin oportunes, a la seu del Departament de Salut (travessera de les Corts, 131- 159, pavelló Ave Maria, 08028 Barcelona).


Barcelona, 5 de febrer de 2015


Roser Fernández i Alegre
Secretària general

Data d'actualització:  05.06.2019