Reconeixement d'interès sanitari

A l'empara de l'Ordre de 9 d'octubre de 1986 es pot atorgar el reconeixement d'interès sanitari a les activitats de congressos i a les activitats formatives de les institucions que el sol·licitin.

A partir dels canvis en la formació dels professionals del sistema sanitari s'han actualitzat els criteris per a l'atorgament del reconeixement d'interès sanitari amb el nou model de sol·licitud i una guia per a l'elaboració de la memòria.

Aquest reconeixement el poden sol·licitar corporacions, fundacions, associacions, societats o qualsevol entitat de naturalesa pública o privada que acreditin tenir personalitat jurídica, que estiguin legalment constituïdes i que tinguin entre els seus objectius la millora de la competència dels professionals dels sistema sanitari i la promoció, l'ampliació i la difusió dels coneixements científics i de les tècniques relacionades amb la salut.

Data d'actualització:  09.03.2017