A continuació trobareu la relació d’activitats que formen part del nostre catàleg 2020 i que es poden sol·licitar en edició a demanda per realitzar-se al vostres centres i amb l’assistència dels vostres tutors. Les activitats tenen (1) els mateixos objectius, continguts, modalitat i metodologia, que les edicions que s’ofereixen també en oferta.

També s’ha de respectar el número màxim de participants a cada edició.

Teniu accés als programes base, de cada activitat on hi ha una sèrie de (1) camps fixes i d’altres que heu d’omplir per crear el programa de l’edició que heu sol·licitat.

Els camps a omplir per vosaltres son:

  • Les dates de realització, una vegada pactades amb els docents, el lloc exacte on es desenvoluparà la sessió o sessions per les modalitats presencials i/o semipresencials, amb l’adreça i el codi postal. En les edicions en modalitat únicament virtual l’adreça i codi postal del vostre centre.
  • En informació i inscripció les vostres dades
  • En organització: Departament de Salut conjuntament amb la col·laboració de... (vosaltres)
  • Responsable: qui considereu de vosaltres (Cap d’estudis?) 

Una vegada tingueu omplert el programa ens el retorneu juntament amb el logo del vostre centre i nosaltres acabarem de maquetar el programa. Us retornarem una còpia.

Continuarem amb les gestions de l’expedient, entre elles sol·licitar l’acreditació de la vostra edició al CCFCPS.

Us facilitarem desprès l’accés a un formulari en línia per inscriure als professionals que hagin d’assistir a l’acció formativa.   

Uns dies abans de l’inici de l’activitat us farem arribar per correu electrònic:

  • El llistat dels sol·licitants amb la situació d’admès o si fos el cas d’exclòs o llista d’espera.
  • En el cas que l'edició tingui alguna sessió presencial us farem arribar els llistats de signatures.
  • Si l'activitat és en modalitat no presencial i es desenvolupa dins de l'aula virtual, a la Plataforma de Formació i Innovació Virtual DELTA del Departament de Salut també rebreu les claus necessàries per tal que els participants puguin accedir al curs. 

Si us plau, si teniu alguna nova petició d'edicions a demanda si us plau ens ho feu arribar el més aviat possible, en qualsevol cas fins el dia 18 de setembre com molt tard.

Farem el possible per poder atendre la vostre petició tot i les dificultats i particularitats d'aquest any 2020.

 

Considerem que els tutors de residents de les professions sanitàries realitzen la seva tasca davant de situacions no sempre favorables, com les situacions sorgides de la immediatesa, incertesa, tensió i en alguns casos cansament físic i emocional. Un exemple recent seria la situació provocada pel Covid19.

Si aquestes situacions es mantenen en el temps poden causar un desgast d’aquests professionals amb influències directes en la seva salut, en l’eficàcia professional i l’equilibri personal. La pràctica del Mindfulness, (o atenció plena) va començar a experimentar-se en l’àmbit sanitari i a partir d’aquí ha anat creixent l’evidència científica que demostra els seus beneficis principalment en la salut, en les relacions interpersonals, i en l’eficàcia professional.

Aquesta activitat permet conèixer aquesta disciplina i ofereix eines i recursos als participants per aprendre a reconèixer i posar distància a reaccions impulsives, en moltes ocasions inadequades, i poder donar respostes més útils, generant satisfacció i millorant la qualitat de vida de tutors (i també del seu entorn, com serien els residents) cultivant la confiança, la resiliència i l’optimisme per tal d’incorporar-les a la tasca tutorial.

> Programa de l'activitat

En el context de la formació sanitària especialitzada els seus actors requereixen d’unes competències específiques àmplies per assumir les tasques relatives a la docència i/o tutoria de professionals sanitaris i aconseguir els millors resultats dels professionals que es troben en fase d’aprenentatge de la professió.

En aquest entorn, on l’aprenentatge i la pràctica professional es barregen, resultarà d’utilitat conèixer i reflexionar sobre l’estat emocional en què es troba el tutor i conèixer estratègies per recuperar un benestar que permeti mantenir òptimes relacions entre tutor i resident.

> Programa de l'activitat

En el context de la formació sanitària especialitzada els seus actors requereixen d’unes competències específiques àmplies per assumir les tasques relatives a la docència i/o tutoria de professionals sanitaris i aconseguir els millors resultats dels professionals que es troben en fase d’aprenentatge de la professió.

Conèixer i incorporar tècniques que facilitin l’execució de les tasques diàries amb un ús òptim dels recursos propis i externs resulta de gran utilitat.

> Programa de l'activitat

En el context de la formació sanitària especialitzada els seus actors requereixen d’uns coneixements i d’unes competències específiques per assumir les tasques relatives a la docència i/o tutoria de professionals sanitaris i aconseguir la motivació dels professionals que es troben en fase d’aprenentatge de la professió.

Entendre quins son els elements que configuren la figura del tutor es imprescindible per poder exercir aquesta tasca dintre de l’organització.

> Programa de l'activitat

En el context de la formació sanitària especialitzada (FSE) els professionals que intervenen en les diferents fases de disseny d’un itinerari o programa formatiu, (ja sigui en el disseny inicial, en el desenvolupament, supervisió o docència) requereixen d’uns coneixements i competències específiques per assumir les tasques relatives a la docència i/o tutoria de professionals sanitaris i aconseguir resultats òptims dels professionals que es troben en fase d’aprenentatge de la professió.

> Programa de l'activitat

Una de les funcions principals dels docents i també dels tutors és l’avaluació de l’aprenentatge. Aquesta avaluació serveix per estimular l’aprenentatge (avaluació formativa), per comprovar que s’han assolit els objectius (avaluació sumativa)
i per introduir mesures correctores si s’escau. No obstant això, el paper del tutor sovint comporta un conflicte entre la relació de confiança i lafunció d’avaluador i en la presentació del model professional.

Aquest seminari permetrà parlar i posar en comú les dificultats i conflictes que comporta el rol avaluador del tutor i proposarà estratègies que facilitin la gestió d’aquestes dificultats.

Programa de l'activitat

En el context de la formació sanitària especialitzada l’avaluació és una part fonamental del procés formatiu i com a tal s’ha de tenir present des de la planificació inicial del procés.

S’ha de saber què per què i com avaluar. En formació sanitària especialitzada és bàsic fer servir l’avaluació, tant sumativa com formativa.

Aquesta última, ofereix una sèrie de tècniques i processos amb uns avantatges rellevants en la formació dels professionals sanitaris.

>  Programa de l'activitat pendent d'actualitzar

En el context de la formació sanitària especialitzada els seus actors requereixen d’unes competències específiques àmplies per assumir les tasques relatives a la docència i/o tutoria de professionals sanitaris i aconseguir els millors resultats d’aquesta relació amb els residents com a professionals que es troben en fase d’aprenentatge de la professió.

Reflexionar i conèixer estratègies entorn de la motivació i l’automotivació ajudarà a donar sentit a la nostra feina i a la nostra vida, acceptant que no depèn tant de factors externs ni d’esdeveniments com de la nostra actitud interna que es projectada cap a l'exterior.

>  Programa de l'activitat

----

Aquesta activitat s’ofereix fruit del Conveni de col·laboració entre la Fundació Galatea, Almirall i el Departament de Salut, es considera bàsica per a l’exercici de les funcions de tutor i/o col·laborador docent i la fase d’acreditació inicial.

>  Programa de l'activitat pendent d'actualitzar

En el context de la formació sanitària especialitzada els seus actors requereixen d’unes competències específiques àmplies per assumir les tasques relatives a la docència i/o tutoria de professionals sanitaris i aconseguir la motivació dels professionals que es troben en fase d’aprenentatge de la professió.

Aquesta activitat presenta eines, habilitats i coneixements per adquirir seguretat en la tècnica del feedback en el transcurs de l’acció tutorial.

> Programa de l'activitat

En l’actual context de la formació sanitària especialitzada, amb un entorn en ple procés de canvi de paradigma, tecnològic, de gestió i organització dels centres sanitaris, els seus actors requereixen d’unes competències específiques àmplies i diverses per poder desenvolupar les tasques relatives a la docència i/o tutoria de professionals sanitaris de la manera més efectiva possible i aconseguir els millors resultats dels professionals que es troben en fase d’aprenentatge de la professió.

Aquesta activitat ofereix eines i recursos per assolir la competència en la cerca d’informació en l’àmbit de les professions sanitàries.

> Programa de l'activitat

En el context de la formació sanitària especialitzada els seus actors requereixen d’unes competències específiques àmplies per assumir les tasques relatives a la docència i/o tutoria de professionals sanitaris i aconseguir la motivació dels professionals que es troben en fase d’aprenentatge de la professió.

Aquesta activitat presenta eines, habilitats i coneixements per adquirir seguretat en la tècnica del feedback en el transcurs de l’acció tutorial.

> Programa de l'activitat

En el context de la formació sanitària especialitzada (FSE) els seus actors requereixen d’unes competències especifiques àmplies per assumir les tasques relatives a la docència i/o tutoria de professionals sanitaris i aconseguir la motivació dels professionals que es troben en fase d’aprenentatge de la professió.

En els propers anys la implantació del Reial Decret de Troncalitat suposarà un canvi important en la FSE i la creació de noves unitats i figures docents que s’hauran de conèixer.

Totes les tasques que es realitzin hauran d’estar emmarcades en un Pla de Gestió de la Qualitat Docent

> Programa de l'activitat 

En el context de la formació sanitària especialitzada els seus actors requereixen d’uns coneixements i d’unes competències específiques per assumir les tasques relatives a la docència i/o tutoria de professionals sanitaris i aconseguir la motivació dels professionals que es troben en fase d’aprenentatge de la professió.

Conèixer els fonaments de l'aprenentatge reflexiu a partir de l'anàlisi d'incidents crítics i utilitzar sistemes de registre permeten detectar necessitats, establir objectius d'aprenentatge i desenvolupar plans personalitzats de millora professional en un marc d'avaluació formativa

> Programa de l'activitat

En el context de la formació sanitària especialitzada els seus actors requereixen d’unes competències específiques àmplies per assumir les tasques relatives a la docència i/o tutoria de professionals sanitaris i aconseguir els millors resultats d’aquesta relació amb els professionals que es troben en fase d’aprenentatge de la professió.

Aquesta activitat situa el conflicte com part inherent a l’activitat humana i presenta eines per identificar, contextualitzar i gestionar les situacions potencialment conflictives que es presenten durant l’exercici professional entre docents, tutors i residents.

> Programa de l'activitat

En el context de la formació sanitària especialitzada els seus actors requereixen d’unes competències específiques àmplies per assumir les tasques relatives a la docència i/o tutoria de professionals sanitaris i aconseguir la motivació dels professionals que es troben en fase d’aprenentatge de la professió.

> Programa de l'activitat

En el context de la formació sanitària especialitzada els seus actors requereixen d’unes competències específiques àmplies assumir les tasques relatives a la docència i/o tutoria de professionals sanitaris i aconseguir els millors resultats dels professionals que es troben en fase d’aprenentatge de la professió.

En aquest entorn, on l’aprenentatge i la pràctica professional es barregen, resultarà d’utilitat conèixer i reflexionar sobre les habilitats comunicatives pròpies i adquirir més recursos per mantenir interaccions comunicatives eficaces.

> Programa de l'activitat

Data d'actualització:  06.08.2020