Com emplenar la sol·licitud

Abans de fer la sol·licitud, l’organització s’ha d’assegurar que disposa dels documents següents:

 1. El programa de l’activitat on consti logotip, títol, lloc de realització, calendari, horari, temari i ponents.
 2. Els currículums, amb el nom complet, professió, especialitat, lloc de treball i càrrec.
 3. El model de diploma/certificat que s’entregarà als alumnes.
 4. El model d’avaluació en cas que n'hi hagi (aquest requisit canvia segons la tipologia de l’activitat; vegeu els requeriments específics).
 5. Enquesta d’opinió dels participants (cal que valori els apartats següents: organització, metodologia, docents i la utilitat/aplicabilitat al lloc de treball).

Pel que fa a la formalització de la sol·licitud per part de l’organització, cal tenir clars dos elements clau:

TOT EL QUE NO ESTÀ ESCRIT NO ES VALORA

TOT EL QUE ESTÀ ESCRIT ÉS UN COMPROMÍS

Vegeu el vídeo tutorial "Com es por fer la sol·licitud d'acreditació d'una activitat"

Guia de suport per a l’acreditació d’activitats de formació continuada

ACTIVITAT

* Recordeu, a l'hora de formalitzar el formulari, que de la informació aportada en depèn l'avaluació de l'activitat i, en conseqüència, el nombre de crèdits.

Nom o títol de l'activitat:

Ha de tenir relació i reflectir el contingut de l'activitat sense incloure la modalitat (curs, seminari...). Ha de ser idèntic al que figuri en la publicitat i en els diplomes o certificats acreditatius.

Si s'han acreditat versions prèvies de la mateixa activitat, indiqueu el número de registre anterior (090XXXX).

No poden contenir termes que indueixin a confusió amb els títols oficials de l'Estat o la universitat (especialista, màster, diploma, expert, tècnic, doctorat, llicenciatura, postgrau, capacitació, etc.).

En el cas particular de la formació a distància, cal cuidar que el títol no es confongui amb altres propis de la formació presencial i en els quals l'aprenentatge d'habilitats psicomotrius és important.

Director / Responsable de l'activitat:

És la persona a la qual el Consell s'ha d'adreçar per a qualsevol gestió i/o comunicació relacionada amb la sol·licitud. Cal indicar-ne el telèfon de contacte o correu electrònic.

Tipus d'activitat:

- Curs: activitat docent adreçada a adquirir o millorar la competència en una àrea determinada. Pot incloure un o més docents i una o més sessions. Comproveu-ne els requisits segons la modalitat escollida.

- Seminari/Seminari web: activitat docent on s’aborda amb caràcter monogràfic i en profunditat un tema determinat. La principal característica és l’intercanvi d’experiències entre els alumnes i el foment de la crítica i el debat. Per aquest motiu cal que els participants tinguin un nivell homogeni. És aconsellable un grup reduït de participants.

- Taller: activitat predominantment pràctica l'objectiu de la qual és el desenvolupament de les habilitats. Té una duració curta, pocs participants i exigeix la participació activa de tots ells.

- Congrés: reunió de contacte i intercanvi entre professionals especialistes en alguna matèria, en què es proporciona informació, es comuniquen novetats i els darrers descobriments, s'analitzen problemes, es busquen solucions i s'elaboren conclusions. Pot tenir un elevat nombre de participants, amb activitats simultànies en el temps, amb diferent metodologia i contingut divers. Ha de tenir un comitè científic i un comitè organitzador.

- Jornada: reunió d’especialistes de mig dia de durada, com a mínim, normalment monogràfica, dedicada a la discussió, actualització o exposició de nous estudis sobre un o diversos temes d’actualitat.

Reunió científica: reunió d’un grup d’experts generalment monogràfica i de curta durada on s’analitzen problemes, es busquen solucions i s’elaboren conclusions.

Sessions clíniques: són sessions de curta durada que tenen lloc dins d’un servei, centre o unitat assistencial, que es fan de manera periòdica amb la finalitat d’actualitzar les competències.

Estades: es poden acreditar aquelles estades a centres assistencials de referència on el professional s’incorpora a l’equip de treball d’una determinada àrea a temps complet per millorar i/o assolir aquelles competències que no pot fer al seu lloc de treball, ja sigui perquè són noves tècniques o perquè són coneixements específics d’allà on fa l’estada.

Grup de treball o comissió institucional: reunió de treball d’un grup d’experts amb la finalitat d’incidir en la millora dels processos assistencials o en aspectes directament relacionats amb l’entorn sanitari, mitjançant
l’elaboració, anàlisis, pilotatge de protocols, guies o procediments.

Control d'assistència:

És un requisit formal imprescindible per admetre a tràmit una sol·licitud. En les activitats a distància o mixtes cal especificar el sistema de seguretat/accés i control de participació i assistència.

Nombre d'hores lectives:

Han de ser proporcionals per afavorir la consecució dels objectius proposats. No s'inclouen en el còmput els períodes sense activitat docent (inauguracions, dinars, descansos...). En el cas de congressos o jornades no es comptabilitzen les comunicacions orals, pòsters, simposis satèl·lit i qualsevol activitat que no formi part del programa científic.

Per tal que una activitat sigui admesa a tràmit ha de tenir una durada mínima d'una hora lectiva i una màxima de cent hores. No s'admeten a tràmit les activitats que no compleixin aquesta norma.

Nombre de participants:

És fonamental que el nombre de participants sigui coherent amb la modalitat i tipus de formació de manera que permeti la consecució dels objectius proposats.

Professionals als quals s'adreça l'activitat:

Únicament poden acreditar-se activitats adreçades als professionals que figuren al llistat de professions sanitàries descrit a la LOPS. No s'admeten les adreçades a estudiants de grau o especialitat (MIR, PIR...).

Com que són programes de formació continuada, és aconsellable que l'activitat vagi adreçada a un col·lectiu el més específic i homogeni possible, ja que una activitat pot ser molt pertinent per a un professional o especialista concret però gens per a un altre. La multidisciplinarietat, tot i que pot ser recomanable en alguns casos, no ho és com a norma.

PERFIL PEDAGÒGIC DE L'ACTIVITAT

Aquest apartat constitueix el nucli específic de l’avaluació qualitativa. Per tal que una activitat pugui ser acreditada cal que reuneixi uns criteris mínims de qualitat, que es valoren en cadascun dels cinc punts d’aquest apartat en funció de la informació aportada.

1) Objectius

Qualsevol activitat formativa ha de basar-se en uns objectius centrats en allò que els participants han d’aprendre. Els objectius són la guia que permet desplegar el programa i planificar l’avaluació per tal de donar resposta a les necessitats detectades.

Els objectius poden ser generals, quan pretenen explicar la globalitat o intencionalitat educativa d’una activitat, és a dir, han d’explicar suficientment allò que pretén assolir.

I específics, quan pretenen explicar el detall dels comportaments que s’esperen del procés d’aprenentatge, és a dir, han de descriure allò que els alumnes seran capaços de fer un cop acabada l’activitat, explicat en termes d’actualització/millora de coneixements, actualització/millora d’habilitats o millora/modificació d’actituds. Han de ser concrets i avaluables.

Cada objectiu específic correspon a un de general, amb el qual té una relació lògica.

a) Cal descriure els objectius d’aprenentatge generals i específics de l’activitat formativa.
b) S'han de justificar que els objectius d’aprenentatge generals i específics descrits, en cas d’assolir-se, serveixen per resoldre les necessitats detectades.

Els objectius de l’activitat formativa són la base per valorar adequadament els altres apartats. La qualitat en el disseny de l’activitat depèn de la coherència entre els objectius i la resta d’elements (metodologia, recursos materials, avaluació...).

2) Organització i logística

Cal fer una descripció del programa de l’activitat que detalli:

a) Calendari i programa de l'activitat

  • Calendari.
  • Horari.
  • Temari, contingut o activitats. És imprescindible la pertinença entre els continguts i els professionals als quals s’adreça. Justifiqueu que els continguts s’adiuen amb els objectius descrits anteriorment.
  • Professors i/o ponents (qualificació professional i lloc de treball).

b) Recursos humans
Descriure les funcions del personal de suport (secretaria, administració, suport tècnic...).

c) Recursos materials i didàctics
Descriure tots els mitjans materials que s’utilitzaran en el desenvolupament de l’activitat: espais físics, recursos audiovisuals, informàtics, instrumentals... Els recursos han de ser coherents amb la modalitat i tipus de formació i estar en relació amb la metodologia docent.

d) Criteris de selecció dels alumnes
Nombre màxim i mínim de participants així com els requisits que han de complir els alumnes per ser admesos al curs i els criteris de selecció que s’han emprat.

3) Adequació dels objectius

El contingut del programa ha de respondre a una necessitat de formació detectada a priori o a alguna demanda que ha de ser especificada.

Les activitats formatives en el món professional es deriven sempre d’una necessitat: raó, causa, problema o demanda, que les justifiquen. Així mateix, hi ha sempre un col·lectiu sobre el qual recauen aquestes necessitats. Els mètodes o instruments a utilitzar per conèixer aquestes raons, causes, problemes i demandes són variats i nombrosos, de manera que la seva selecció i posada en pràctica constitueix un exercici essencial del procés de formació d’adults.

Finalment, els resultats s’han d’interpretar en clau de si les mancances són resolubles o esmenables a través d’un procés d’aprenentatge.

 1. Relacioneu les necessitats detectades (raons, causes, problemes, demandes). Descriviu les necessitats, ja siguin de tipus social, institucional o professional a les quals tracteu de respondre amb l’activitat.
 2. Indiqueu quins han estat els procediments o instruments emprats per tal de conèixer les necessitats formatives (a partir d’estudis, enquestes, entrevistes, contactes personals, anàlisis de documents, publicacions científiques, plans de salut, descripció de competències, anàlisis de llocs de treball... o per l’opinió expressa dels professionals).
 3. Per què considereu que aquestes necessitats es poden resoldre a través de la formació? Reflexioneu en aquest sentit sobre el col·lectiu a qui s’adreça l’activitat formativa (la necessitat de formació detectada ha de referir-se al/s col·lectiu/s al/s qual/s s'adreça el curs).

4) Metodologia docent

Totes les metodologies tenen, en una ocasió o en una altra, la seva utilitat. Però davant d’una activitat formativa concreta cal avaluar dues qüestions:

 1. Si el mètode s’ajusta als objectius del programa.
 2. Si hi ha una interacció suficient entre els participants (alumnes i docents) en relació amb els objectius prefixats i al contingut del programa.

La metodologia educativa que s’utilitza per dur a terme una activitat formativa és una de les claus de l’èxit de la formació. Els mètodes poden ser diversos, amb participació del professor o sense (formació a distància, en línia, estudi individual o col·lectiu, revisió de tasques entre col·legues); la participació dels professors també pot ser molt variada i tenir un paper actiu (classe magistral, seminari, tallers, grups petits) o passiu en el sentit de promoure i estimular l’aprenentatge directament dels coneixements (tutoritzat, supervisat, guiat...).

 1. Descriviu detalladament el mètode o mètodes pedagògics que s’utilitzaran.
 2. Justifiqueu que el mètode o mètodes proposats són aquells que serveixen millor per assolir els objectius proposats en l'apartat anterior.

Es valora principalment si el sistema pedagògic proposat és adequat per obtenir els objectius plantejats amb els recursos disponibles, el nombre d’alumnes, els continguts, el tipus i duració de l’activitat.

5) Avaluació

Qualsevol activitat professional necessita ser avaluada. El cas de la formació continuada no n’és una excepció. En línies generals podem parlar d’avaluació:

 1. Del pla formatiu (que és el que esteu fent quan empleneu aquest formulari).
 2. Del procés (d’allò que succeeix des que comença fins que acaba l’activitat (opinions dels participants, docents i observadors externs)).
 3. Dels resultats a curt termini (exàmens de continguts, proves teòriques o pràctiques...).
 4. D’impacte (aplicació de l’aprenentatge al lloc de treball, i a llarg termini millora de la salut de la població).

Requeriments generals

1. Caldrà presentar la sol·licitud amb dos mesos d'antelació a la data de realització de l'activitat; en cas contrari la sol·licitud no serà admesa a tràmit.

2. L'entitat proveïdora ha de tenir seu social a Catalunya, independentment del lloc on es dugui a terme l'activitat.

3. L’organització ha de ser clarament visible sense donar lloc a confusió. El seu logotip o nom haurà d’aparèixer clarament identificat al programa, el diploma, la pàgina web i qualsevol altre via de promoció de l’activitat.

4. No s'admeten activitats de formació presentades per entitats comercials de productes sanitaris o relacionats.

5. Cal aportar un breu CV de cada ponent. La informació mínima necessària és: nom i dos cognoms, lloc de treball, grau acadèmic i experiència o formació relacionada amb el contingut que imparteix o tutoritza. 

6. Cal informació en els materials de promoció de l’activitat (programa, web, etc.) sobre la via d’inscripció dels alumnes a l’activitat.

7. Cal presentar una sol·licitud per cada activitat docent. Es pot sol·licitar l'acreditació de vàries edicions en el mateix formulari només quan canviïn dates, horaris i/o llocs de celebració, indicant-ho en l'apartat corresponent de la sol·licitud.

L'acreditació es vàlida durant un any natural a partir de la data d'inici de la primera activitat, per tant les edicions posteriors queden acreditades, (vegeu l'apartat de reedicions d'una activitat ja acreditada) sempre que es comuniqui amb un mínim de quinze dies d'antelació a la secretaria del CCFCPS.

8. Per tal que una activitat sigui admesa a tràmit caldrà abonar la taxa pel servei d'acreditació de formació sanitària i adjuntar-hi el comprovant electrònic de l'ingrés.

Terminis

Cal presentar la sol·licitud, preferentment, amb dos mesos d’antelació a la data de la realització de l’activitat.

L’organització té un màxim de deu dies per contestar i solucionar les esmenes.

Control d’assistència

És un requisit formal imprescindible per admetre a tràmit una sol·licitud.

Activitats presencials: quan la durada és igual o inferior a sis hores es requereix un 100 % d’assistència amb control a l’inici i la finalització de l’activitat. Per a durades superiors a sis hores es demana un 80 % d’assistència.

Activitats a distància: cal especificar quin és el sistema de seguretat/accés. El sistema ha de permetre obtenir totes les dades de participació i connexió.

Activitats mixtes: han de complir amb els requisits de l’activitat presencial i de l’activitat a distància.

Durada

Per tal que una activitat sigui admesa a tràmit ha de tenir una durada mínima d’una hora lectiva i una durada màxima de cent hores. No s’admeten a tràmit les activitats que no compleixin aquesta norma.

La durada ha de ser suficient i adequada per a la consecució dels objectius proposats. No s’inclouen en el còmput horari els períodes sense activitat docent (inauguracions, dinars, descansos, premis, visites...).

En el cas de congressos o jornades no es comptabilitzen les comunicacions orals, pòsters, simposis satèl·lit i qualsevol activitat que no formi part del programa científic.

Per al còmput d’hores de les activitats a distància que es basin en continguts caldrà presentar una mostra del material docent. No s’acrediten cursos dels quals no es disposi d’un mínim dels materials docents (25 %).

No es comptabilitzen com a material docent les presentacions de Powerpoint que no vagin acompanyades d’un àudio o vídeo explicatiu o d’informacions complementàries.

La càrrega de treball de l’alumne, de moment, no es té en compte en l’estimació de la durada d’una activitat. No obstant això, en cas de treballs de l’alumnat o de resolució de casos es tindrà en compte sempre que s’especifiqui la llargada mínima del treball en paraules.

Tota activitat no presencial requereix d’una previsió de les hores que haurà de dedicar l’alumnat per assolir els objectius d’aprenentatge. La mesura estàndard, atès que es tracta de formació continuada adreçada a professionals en actiu, és d’una dedicació d’entre 3 i 5 hores setmanals com a màxim.

En el cas de fòrums només comptabilitzen aquells que estiguin tutoritzats i siguin avaluatius amb criteris explícits més enllà de la participació, i que caldrà descriure i adjuntar.

El formulari

Cal emplenar tots els apartats del formulari de sol·licitud (www.acredita.net) i adjuntar com a mínim els documents següents:

1. El programa de l’activitat on consti logotip, títol, lloc de realització, calendari, horari, temari i ponents
2. Els currículums, amb nom complet, professió, especialitat, lloc de treball i càrrec
3. El model de diploma/certificat que s’entregarà als alumnes
4. El model d’avaluació en cas que n'hi hagi (aquest requisit canvia segons la tipologia de l’activitat; vegeu els requeriments específics)
5. Enquesta d’opinió dels participants (cal que valori els apartats següents: organització, metodologia, docents i la utilitat/aplicabilitat al lloc de treball)

Taxes

Per tal que una activitat sigui admesa a tràmit caldrà abonar la taxa pel servei d’acreditació (dins dels deu dies hàbils de l’enviament de la sol·licitud) i adjuntar-hi el comprovant bancari de l’ingrés a l’apartat corresponent Acredita.

Les taxes només es retornaran en aquelles sol·licituds on el resultat de la notificació hagi estat “No admesa a tràmit”.

Requeriments específics

> Presencials

1. El control d'assistència és un requisit indispensable per admetre una activitat a tràmit.

2. Adjuntar el programa de l'activitat on consti el títol, calendari, horari, temari, ponents...

3. Cal presentar el model de diploma/certificat que s'entregarà als alumnes.

4. Adjuntar model d'avaluació en cas que n'hi hagi.

5. Enquesta d'opinió dels participants.

> Distància

1. Caldrà especificar els sistemes de seguretat, accés i control de participació dels alumnes (mètode utilitzat, mínim exigit, adjuntar-hi el model).

2. Nombre d’hores estimades de participació de l’activitat: nombre total d’hores docents que cada alumne haurà de realitzar utilitzant el material docent proposat, sense presència física a l’aula. Indicar com s’ha determinat aquest nombre d’hores. En formació continuada a distància no es recomana que la càrrega d’estudi o treball sigui superior a 3 - 5 hores a la setmana.

3. Adjuntar-hi el programa-cronograma de l’activitat, amb els temps de dedicació previstos per a cadascuna de les unitats temàtiques que el componen, i el calendari de distribució dels materials.

4. Descriure l’acció tutorial assegurant una bona interacció entre alumnes i tutors. Indicar les funcions i tasques del tutor, via de contacte, disponibilitat, temps de resolució de consultes, ràtio d’alumnes per tutor... El sistema de tutoria ha de constar en la publicitat que es faci de l’activitat i estar disponible durant tot el curs.

5. Presentar el material docent en qualsevol dels  suports següents:

- Suport paper quan l’eix de l’activitat són els materials escrits.

- Suport electrònic quan l’eix de l’activitat són els materials per internet. En cas d’activitats en línia, cal indicar la plataforma utilitzada i si hi ha suport tecnològic.

També cal presentar una clau d’accés per poder entrar a la pagina web del curs.

6. Disposar d’un instrument d’avaluació sumativa de coneixements-aprenentatge dels participants, adequat als objectius descrits de l’activitat formativa. Cal especificar el nivell mínim d’assoliment que es demana per lliurar el diploma o certificat.

7. Enquesta d'opinió dels participants.

> Congressos

Què acreditem? 

Les sessions formatives promogudes pel comitè científic (sessions plenàries, simposis, taules rodones, ponències...). Caldrà sol·licitar-les en un formulari independent quan hi hagi un nombre superior a vint sessions.

Els cursos i tallers que es desenvolupin dins dels congrés s’hauran d’acreditar de manera independent. Es lliurarà un certificat independent on consti que s’ha desenvolupat durant un congrés.

Què NO acreditem?

Comunicacions orals, pòsters, premis, visites... i simposis satèl·lit promoguts per la indústria, o aquelles activitats NO promogudes pel comitè científic.

Requisits per a l’acreditació:

1. Compliment de la normativa d'independència comercial: separació de les àrees científiques i comercials. Declaració d’independència comercial dels ponents amb conflicte d'interessos. Llistat d'entitats patrocinadores.

2. Es demana el 100 % d’assistència a cadascuna de les sessions de les que es vulgui obtenir crèdits d'FC. Control d’assistència que permeti diferenciar a quines activitats assisteix una determinada persona.

3. Un únic certificat per activitat que inclogui totes les modalitats formatives.

4. Cada participant rep els crèdits en relació amb la seva assistència a les diferents activitats.

5. És l'única activitat d'FC on es permet sumar els crèdits.

6. Enquesta d’opinió (s’accepta una enquesta global del congrés).

> Sessions clíniques

Què acreditem?

Les sessions clíniques programades:

1. Sessions clíniques (sèries de casos, exposició de casos ja resolts, casos amb experts...).
2. Sessions bibliogràfiques.
3. Sessions sobre guies de pràctica clínica.
4. Sessions transversals (qualitat assistencial, organització...).

Què no acreditem?

Les sessions NO programades (revisió de casos...).

Requisits per a l’acreditació:

1. No s'acrediten les sessions de menys d’una hora de durada.
2. Cal un programa amb: un títol, un responsable per cas/sessió i un calendari amb un horari definit. En cas que un resident presenti una sessió caldrà que consti, conjuntament, el nom de l’adjunt que el supervisa.
3. S’acrediten per programes (trimestrals/semestrals o anuals).
4. La participació ha de ser del 100 % per sessió i del 80 % del programa.
5. Cal explicar amb detall a l’apartat de justificació del formulari, les necessitats assistencials del servei/centre que sustentin els casos/temes escollits en el programa que es presenta i com han estat detectades aquestes necessitats. Per exemple: dades d’indicadors d’activitat, esdeveniments adversos, hiperfreqüentació, etc.
6. Enquesta d'opinió (per sessió o per programa).

> Estades

Què acreditem?

Aquelles estades a centres assistencials de referència on el professional s’incorpora a l’equip de treball d’una determinada àrea a temps complet per millorar i/o assolir aquelles competències que no pot fer al seu lloc de treball ja sigui perquè són noves tècniques, microespecialitzacions, o coneixements específics d’allà on fa l’estada.

Què NO acreditem?

Les visites a laboratoris farmacèutics i empreses de productes sanitaris o similars.

Les visites a hospitals o centres sanitaris sense objectius d’aprenentatge relacionats amb l’estada.

Requisits:

• Cal emplenar tots els apartats del formulari de sol·licitud 
• Cal la presència d’un tutor que en supervisi el procés.
• Un cop finalitzada l’estada el cap de servei o tutor haurà d'emplenar una llista en relació amb la consecució dels objectius proposats.
• Enquesta d'opinió dels participants.
• Limitació del còmput horari:
            - Màxim 6 hores per un dia.
            - Màxim 3 hores per un matí o una tarda.

> Taller

Entenem com a taller aquella activitat formativa curta i intensiva que realitzen un grup de persones on, en un context formatiu, aprenen i experimenten les tècniques d’un camp determinat de caràcter instrumental.

1. Activitat curta i intensiva.
2. Nombre reduït de participants.
3. S’hi treballa una àrea molt específica d’aprenentatge, generalment amb aplicació a situacions reals o simulades.
4. L’alumne té un paper molt actiu en el seu procés d’aprenentatge.
5. Es fa un feedback formatiu de les habilitats/competències pràctiques tractades (avaluació d’habilitats).

Edicions successives i reacreditacions

Edicions successives d’una mateixa activitat
Es poden demanar edicions successives d’una mateixa activitat sempre que aquestes comencin i acabin dins de l’any en què l’acreditació és vàlida. Per tant, les edicions posteriors podran optar a un sistema d’acreditació, pràcticament automàtic, quan s’introdueixin a la plataforma Acredita amb un mínim de quinze dies d’antelació de l’inici de la nova edició, adjuntant el programa de la nova edició on consti el títol, calendari, horari, temari i ponents, amb l’objectiu que es pugui verificar que els aspectes fonamentals del programa formatiu es mantenen idèntics.

Aquesta opció la trobareu a la pàgina principal de l’Acredita on diu “Altres gestions”.

Reacreditacions
Poden optar a reacreditar-se aquelles activitats que es repeteixen un segon any de manera exacta i que van obtenir un factor de qualitat igual o superior a 1,6. Aquesta qualificació l’estableix el Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries i es publica anualment a la pàgina web del Consell (http://canalsalut.gencat.cat/ca/professionals/formacio/continuada/acreditacio_formacio_continuada).

Aquest procediment estarà disponible tres mesos abans no finalitzi l’activitat anterior, i es pot sol·licitar fins a quinze dies abans de la nova edició.

La data d’inici de les activitats reacreditades ha d’estar inclosa dins del segon any natural de l’activitat anterior.

Per exemple, una activitat amb un període de vigència de l’acreditació de l’1 de febrer de 2018 al 31 de gener de 2019 es pot sol·licitar per al període comprès entre l’1 de febrer de 2019 i el 31 de gener de 2020. L’activitat que es vol reacreditar ha de començar abans del 31 de gener de 2020.

Aquesta opció la trobareu a la pàgina principal de l’Acredita on diu “Altres gestions”. La sol·licitud es pot fer dins de l’aplicació www.acredita.net, adjuntant la documentació següent actualitzada:

 1. Nou programa
 2. Currículum dels ponents (si han canviat)
 3. Enquesta de satisfacció
 4. Avaluació (si escau)
 5. Diploma/Certificat

Tràmits i resultats

A cada sol·licitud d'acreditació se li assigna automàticament un número de registre al qual s'haurà de fer referència per a qualsevol consulta.

La Secretaria Tècnica ha de comprovar que la sol·licitud s'adapta, en temps i forma, als requisits establerts.

Si hi ha defectes de forma, s'ha de sol·licitar al proveïdor que en un termini de deu dies enviï la informació que falta. Si no es realitza dins el termini establert, es desestima la sol·licitud i s'arxiva l'expedient.

Si la sol·licitud s'ajusta als requeriments, s'assigna a tres avaluadors del Consell Tècnic respectiu per a la seva valoració, de manera independent, d'acord amb els criteris comuns i mínims establerts.

De les qualificacions atorgades per cada avaluador i aplicant els barems establerts s'obté el factor de qualitat de l'activitat, que ha de resultar ≥1 per tal que aquesta pugui sigui acreditada.

Finalment, la Secretaria Tècnica juntament amb el coordinador dels respectius consells tècnics revisaran el procediment i emetran la comunicació del resultat de la sol·licitud, que s'enviarà per correu ordinari i es publicarà al web.

Resultats de les sol·licituds 

El resultat de la sol·licitud pot ser:

ACREDITADA – L'activitat ha superat l'avaluació qualitativa i es comunica el nombre de crèdits concedits i les condicions que han de complir-se per a la seva utilització.

NO ACREDITADA – L'activitat no ha superat l'avaluació qualitativa que realitzen els avaluadors externs i es denega la seva acreditació. El motiu de denegació sempre és el mateix: no ha superat la puntuació mínima exigida. En aquest cas no es retornen les taxes.

DEVOLUCIÓ – Quan hi ha defectes de forma, continguts o d’altres, se sol·licita a l’organització que en un termini de deu dies enviï la informació sol·licitada. Si no es realitza dins el termini establert es desestima la sol·licitud. Les devolucions també inclouen les activitats en què els avaluadors o coordinadors han detectat incompliments de requisits no esmenables. En aquest cas no es retornen les taxes.

NO ADMESA A TRÀMIT – L'activitat no ha complert amb algun aspecte formal o requisit necessari per a la seva acreditació. El motiu de retorn sempre és: no ha estat admesa a tràmit per no complir els requisits. És l'únic cas on es retornen les taxes.

 

Altres resultats

ANUL·LADA - L’organització està obligada a comunicar l'anul·lació de qualsevol activitat que no arribi a realitzar-se. En el cas de l’anul·lació d’una activitat de la qual ja s’ha emès la resolució, aquesta serà modificada amb les dades actualitzades.

POSPOSADA - Quan una activitat acreditada no es pot realitzar dins del calendari previst, es pot sol·licitar de posposar-la. Aquest fet implica que l’acreditació queda vigent però sense calendari.

Les activitats acreditades poden posposar-se fins al màxim d’un any de l’inici del calendari de la primera sol·licitud. En cas d’iniciar una edició dins d’aquest període, el calendari serà l’aplicable a la resta d’activitats, és a dir, un any natural des de l’inici de la primera edició.

Les comunicacions sobre les sol·licituds presentades aniran adreçades al responsable de l'entitat proveïdora que figuri en el formulari.

El proveïdor està obligat a comunicar l'anul·lació de qualsevol activitat que no arribi a realitzar-se. En cas d'anul·lació quan ja s'ha emès la resolució d’acreditació, el proveïdor haurà de retornar l'original de la resolució a la Secretaria Tècnica on ha tramitat la sol·licitud.

Per tal que una activitat sigui admesa a tràmit caldrà abonar la taxa pel servei d'acreditació de formació sanitària i adjuntar-hi el comprovant electrònic de l'ingrés.

Les taxes només es retornen per aquelles sol·licituds on el resultat de la notificació hagi estat “No admesa a tràmit”.

Taxes d'acreditació

Taxes per avaluar la sol·licitud d’acreditació d’activitats de formació continuada per a professionals sanitaris:

 • Avaluació per a l’acreditació d’activitat presencial 157,40 €.
 • Avaluació per a l’acreditació d’activitat a distància o mixta 184,86 €.
 • Reacreditació d’activitat presencial 133,11 €.
 • Reacreditació d’activitat a distància o mixta 160,57 €.

 

Procediment de pagament i comunicació de comprovants

Activitats de medicina

1. Descarregueu el full de notificació de liquidació de taxes.
    Per descarregar el full cal que accediu a la pestanya “Tasques d’administració – mòdul pagament” de l’aplicació Acredita.

2. Pagueu la taxa a través de l’aplicatiu Acredita mitjançant el servei en línia o fent un ingrés al compte corrent del BBVA ES98 0182 4383 92 0201633216.

3. Adjunteu el comprovant de pagament a la vostra sol·licitud d’acreditació.
   El comprovant s’ha d’adjuntar des de la pestanya “Comprovant” dins de l’activitat que voleu acreditar a l’aplicació Acredita.

Resta d’activitats

1. Descarregueu el full de notificació de liquidació de taxes.
   Per descarregar el full cal que accediu a la pestanya “Tasques d’administració – mòdul pagament” de l’aplicació Acredita.

2. Pagueu la taxa fent un ingrés al compte corrent de la Caixa ES82 2100 1031 44 0200004112.

3. Adjunteu el comprovant de pagament a la vostra sol·licitud d’acreditació.
   El comprovant s’ha d’adjuntar des de la pestanya “Comprovant” dins de l’activitat que voleu acreditar a l’aplicació Acredita.

Data d'actualització:  24.04.2019