La Formació Continuada (FC) té per objectiu el manteniment i millora de la competència professional. L’oferta d’activitats de formació continuada adreçada als professionals de la salut és molt nombrosa i prové de molts proveïdors de formació diferents.

El sistema d’acreditació atorga uns crèdits a aquelles activitats que assoleixen uns mínims de qualitat en la seva planificació docent. D’aquesta manera el professional pot triar entre l’oferta aquelles activitats que s’ ajustin més a les seves necessitats sabent que compleixen uns mínims de qualitat.

Els crèdits atorgats tenen validesa a nivell de tot l’estat espanyol i a partir dels crèdits el professional pot disposar d'un currículum en FC que li permeti afrontar els requeriments que les organitzacions científiques, professionals o d'altra naturalesa puguin establir amb finalitats diverses.

Inspirat en les experiències de diversos països, el sistema d’acreditació del CCFCPS es caracteritza per:

  • El seu caràcter voluntari.
  • La seva obertura a proveïdors públics i privats d’activitats formatives.
  • La seva neutralitat pel fet de ser un organisme plurinstitucional.
  • El seu caràcter de complementarietat com a sistema d’avaluació de la competència individual.
  • Formar part del sistema d’acreditació de la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud.
  • La utilització d’avaluadors externs. 
Data d'actualització:  12.07.2017